Denní stacionář sv. Damiána

Ve Stacionáři poskytujeme sociální služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu ve věku 16 – 65 let a vedeme je k samostatnosti a sociálnímu začlenění. Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Kontakt na službu  

 Poslání

 • Posláním Denního stacionáře sv. Damiána ve Znojmě je poskytovat sociální služby osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu. Nabízet jim pomoc a podporu, aby si s využitím vlastních schopností osvojovali dovednosti, které by jim pomohly k rozvoji samostatnosti a usnadnění běžného života.

Cíle

 • Zlepšit samostatnost uživatelů v oblasti hygieny, péče o svůj zevnějšek, komunikace, pohyblivosti a zvládání sociálních situací (např. umět poděkovat, zaklepat, nakoupit, cestovat dopravou apod.)
 • Podporovat navazování a udržování sociálních vztahů
 • Rozvíjet pracovní návyky a dovednosti uživatelů
 • Naučit či prohloubit dovednosti v péči o domácnost
 • Nabídnout možnosti, jak samostatně a smysluplně trávit volný čas

CÍLOVÁ SKUPINA:

Okruhem osob, kterým Denní stacionář sv. Damiána poskytuje sociální služby, jsou osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu ve věku 16 až 65 let.

 

ZÁSADY POSYKTOVANÝCH SLUŽEB:

 • zachování důstojnosti uživatelů
 • zachování diskrétnosti a mlčenlivosti o uživatelích
 • umožnění seberealizace a rozvoje schopností a dovedností uživatelů
 • respektování rozhodnutí uživatelů
 • uplatňování individuálního přístupu k uživatelům s ohledem na jejich specifické potřeby
 • Podporování nezávislosti a sociálního začleňování uživatelů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE SV. DAMIÁNA:

 Služby se poskytují ambulantně v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin a obsahují tyto základní činnosti:

1.    Pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu

Nabízíme pomoc uživatelům při oblékání, úkonech osobní hygieny a použití WC (v každém podlaží je bezbariérové WC, k dispozici je i sprcha), při prostorové orientaci ve vnitřním prostoru stacionáře.

2.    Poskytnutí stravy

Stacionář zajišťuje stravu dvakrát denně (dopolední svačina a oběd). Strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Při podávání jídla a samotném stravování se snažíme o rozvíjení samostatnosti uživatelů.

3.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Vycházíme především z individuálních plánů klientů, které jsou sestavovány podle přání, potřeb a možností klienta. Nabízíme možnost nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností v dílnách pracovní terapie, v informační místnosti, ve cvičné kuchyňce, ve společenské místnosti a v tělovýchovné a relaxační místnosti.

4.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Prostřednictvím akcí během celého roku (např. masopustní průvod, aprílový průvod, turnaj ve hře “Člověče, nezlob se!“, Mosty Přerov, Fimfárum Olomouc, návštěvy knihovny, kina, výstav, restaurace) a společných výletů (dle přání uživatelů) se snažíme o integraci uživatelů do většinové společnosti.

 

Vstup uživatele do služby

Zájemci o službu kontaktují Stacionář písemně, telefonicky nebo osobně. Pokud je kontakt jiný než osobní, jsou zájemci o službu vyzváni k osobnímu jednání. Na schůzce se sociálním pracovníkem se pomocí dotazníku konkretizují požadavky a cíle žadatele. Dále jsou seznámeni s poskytovanými službami, s prostředím stacionáře, s výší úhrady za poskytované služby a s právy a povinnostmi uživatelů služeb a se stížnostním řádem. S přijatým zájemcem (nebo jeho zákonným zástupcem) je sepsána smlouva o poskytování sociálních služeb ve Stacionáři.

 

Metody práce s uživatelem

Při všech činnostech uživatelů služeb je kladen velký důraz na individuální přístup. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si může na požádání změnit. Ten je zodpovědný za individuální plán (dále jen IP), který se tvoří 1x ročně společně s uživatelem. Cíle vytyčené v IP vychází z přání, potřeb a možností uživatele a možností Stacionáře. IP je možno po konzultaci se zákonným zástupcem uživatele doplnit. V průběhu roku se dá IP měnit a doplňovat v závislosti na změně potřeb, přání a možností uživatele. Z IP vychází plánování činnosti uživatele ve Stacionáři. Klíčový pracovník sleduje naplňování IP, spokojenost a uspokojování potřeb uživatele.

 

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Přílohou smlouvy o poskytování sociálních služeb ve Stacionáři je nabídka činností, ze kterých si sám uživatel (zákonný zástupce) vybere, o které činnosti má zájem. Uživatel se podílí na tvorbě a hodnocení svého individuálního plánu, plánování letních výletů a společných akcí. Také mají možnost dávat podněty ke změně interiéru stacionáře.

 

Ukončení poskytování služby

 • Poskytovatel služeb může ukončit poskytování služby uživateli pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování sociálních služeb, uzavřené s uživatelem.
 • Uživatel může poskytování služby ukončit kdykoli bez udání důvodů písemnou výpovědí.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

 

Dostupnost zařízení

Naše zařízení se nachází na adrese Mašovická 10, Znojmo - Hradiště (48°51'37.12"N; 16°1'52.3"E) a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, linka 801, jejíž zastávka je vzdálena cca 100 metrů od naší budovy. Na téže zastávce staví i linkový spoj 817.

Kromě Denního stacionáře sv. Damiána poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.