25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

 Rodinný sociální asistent

......aby rodina byla domovem

nove logo ip

 

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského krajeIMG_4458

 

Služba Rodinný sociální rodinný asistent v TV Noe. Podívejte se!

Rozhovor pro Český rozhlas

článek o Ceně kvality

Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Kontakt na službu

Služba je poskytována rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině, nařízený soudní dohled nad dítětem, výchovné problémy dětí aj.) Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent

 

Službu poskytují odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou speciálně vyškoleni pro tuto činnost. Služba je poskytována dlouhodobě. Její trvání je dáno splněním cíle, kterého chce rodina za pomoci asistence dosáhnout. Služba je poskytována zcela zdarma. Ostatní informace, které se můžete o službě dozvědět.

 

Poslání

Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem. Letak.pdf

 

Cílem služby je

 • aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin
 • pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny
 • nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou. Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.

Služba není určena pro bezdětné rodiny a pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

Jak Vám můžeme pomoci

 • bydlení - pomoc při shánění bydlení, udržení stávajícího bydlení, pomoc při zlepšování nevyhovujících bytových podmínek
 • sociální dávky - pomoc při jejich vyřízení, asistence při žádostech
 • zaměstnání - pomoc při shánění zaměstnání
 • neplacení a dluhy - pomoc při hledání vhodných postupů na splácení dluhů
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • výchovné poradenství, ochrana dětí
 • využití příjmu – pomoc účinně nakládat s příjmy
 • pomoc při řešení sporů mezi rodinami, klientem a okolím, cílovým společenstvím a okolím apod.

Forma poskytování služby

Provozní doba - kdy můžete využívat naši službu

Terénní forma poskytování služby:

pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 

pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

Ambulantní forma poskytování služby:

pondělí: 8:00 - 10:00 

středa: 13:00 - 15:00

Kapacita

Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.

Pracovníci

Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, tel. 604 294 189

Sociální pracovnice: Bc. Tereza Petříčková, DiS., tel. 739 389 170, Bc. Simona Bazalová, tel. 739 389 283

Pracovnice v sociálních službách: Hana Nováková, tel. 731 619 894

Otázky a odpovědi

Komu je určena služba?

Služba je poskytována rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině, nařízený soudní dohled nad dítětem, výchovné problémy dětí aj.).

Kdo službu poskytuje?

Službu poskytují odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou speciálně vyškoleni pro tuto činnost.

Jak dlouho je služba poskytována?

Služba je poskytována dlouhodobě. Její trvání je dáno splněním cíle, kterého chce rodina za pomoci asistence dosáhnout.

Postará se pracovník o děti a chod domácnosti?

Ne, pracovník nepřebírá odpovědnost za rodiče ani jeho funkce. Také Vám neuvaří ani neuklidí. Pracovník Vás naučí, jak se starat o děti a jak vést domácnost.

Jedná pracovník na úřadech místo mě?

Ne, pracovník Vás doprovodí a pomůže objasnit situaci, nemá oprávnění vyřizovat Vaše záležitosti. Bude Vám oporou při náročných jednáních.

Pomůže mi pracovník zaplatit moje dluhy?

Pracovník služby za Vás dluhy neuhradí, ani Vám neposkytne žádné peníze. Pracovník služby Vám však pomůže vyjednávat s věřiteli, dohodnout se na splátkách, sestavit rodinný rozpočet nebo jiné aktivity směřující ke splnění Vašich finančních závazků.

Kdy mohu využívat službu?

Službu můžete využívat v pondělí, úterý a ve středu od 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, ve čtvrtek od 7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin a v pátek od 7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00 hodin.

V kanceláři jsme vždy přítomni v pondělí od 8:00 - 10:00 hodin a ve středu od 13:00 - 15:00 hodin.

Jak často mohu službu využívat?

Čestnost setkávání s pracovníkem si domluvíme předem; je dána Vaší potřebou a cílem, kterého chcete dosáhnout. Na začátku spolupráce se můžeme scházet častěji, později, kdy některé věci zvládnete i sami, se už tak často setkávat nemusíme.

Mohu si vybrat, který pracovník bude se mnou spolupracovat?

Vzhledem k tomu, že služba má omezený počet pracovníků, Vám klíčového pracovníka přidělí vedoucí služby. Klíčový pracovník je ten, se kterým se budete pravidelně setkávat a společně pracovat na splnění Vašich cílů. Máte ale možnost, v případě, že nebudete spokojeni, požádat o změnu tohoto pracovníka.

Musím se službou uzavřít smlouvu?

Ano, ale můžete si vybrat, zda uzavřete písemnou nebo ústní.

Nebudou pracovníci služby někde vykládat, jak to u nás vypadá nebo co mám za problémy?

Rozhodně ne! Pracovníci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o všem, co se v souvislosti s poskytováním služby dozví. Ze zákona o sociálně-právní ochrany dětí jsme však oprávněni upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Stejně tak jsme povinni oznámit dle trestního zákoníku podezření na trestný čin.

Co má dělat, pokud nebudu se službou spokojený/á

Můžete podat stížnost, kdy přesný postup najdete v ostatních informacích.

Platí se za službu?

Ne, služba je poskytována zcela zdarma.

 

Informace o projektu Aby rodina byla domovem realizovaném od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016  zde.

 

Kromě Rodinného asistenta poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.