25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent 

 

Zásadami vyjadřujeme to, co je pro nás s uživateli důležité, čeho si na práci ceníme a co vyžadujeme od pracovníků služby.

1)     Respekt

Uživatel služby, rodina, je respektován jako partner. Tato zásada se odráží v chování pracovníků služby k rodinám a žadatelům o službu. Pracovník respektuje a bere ohled na specifické potřeby uživatelů služeb, respektuje právo uživatele na informace a právo uživatele vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí. Také respektuje právo uživatele odmítnout službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Pracovník žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost uživatele ani v emocionálně vypjaté situaci. Východiskem práce pracovníka je tolerance a úcta k lidské důstojnosti. Pracovník respektuje rozvoj schopností a dovedností uživatelů, poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle.

2)     Dobrovolnost

Služba je uživatelům poskytována na zásadě dobrovolnosti z jejich strany. Pracovníci služby s uživateli (rodinami) pracují na základě jejich svobodného rozhodnutí. Výjimkou může být poskytnutá intervence na základě soudního rozhodnutí.

3)     Diskrétnost

Pracovník považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Pracovník respektuje požadavek, aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dopad jiných osob, kterými mohou být jiní uživatelé, spolupracovníci z kanceláře, či jakékoli jiné osoby. Hlavní zásadou komunikace mezi pracovníky služby a rodinou je zásada přehlednosti a srozumitelnosti s ohledem na komunikační schopnosti uživatele. Pracovník je povinen vyžádat souhlas uživatele s přítomností dalších osob za účelem náslechu, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích a to i po ukončení pracovního poměru. Pracovník chrání dokumentaci o uživatelově případu před případným zneužitím.

4)      Nestrannost

Služba je poskytována rodinám nediskriminační formou, rodiny jsou přijímáni bez rozdílu na základě své reálné potřeby a zakázky. Zakázka (osobní cíl) vyplývá z aktuální a jedinečné sociálně nepříznivé životní situace. Pracovník poskytuje rady všem uživatelům služby bez ohledu rozdílu rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, sociálního statutu, apod. a to bez předsudků. Pracovník poskytuje rady a pomoc uživatelům bez ohledu na svoje postoje a pocity.

5)     Nezávislost

Pracovník při jednání s rodinou postupuje nezávisle na svých postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti uživatele, apod. Služba je poskytována rodinám nezávisle na státních či jiných organizacích, které by mohly mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu. Pracovník zaujímá nehodnotící postoj k názorům rodiny.

6)     Bezplatnost služby

Služba je pro rodiny bezplatná, pracovník proto od rodin nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od uživatelů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu. Pokud pracovník přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrno, že se jedná o příspěvek pro službu Rodinný sociální asistent a musí při tom postupovat podle vnitřních předpisů OCH Znojmo.

7) Zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí

Pracovník služby nepřebírá odpovědnost za rodinu a její život, neřeší problémy za rodiče a nepřebírá jejich funkci. Při práci s celou rodinou poskytujeme službu vždy za přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce dětí. Partnerem pro vyjednávání o poskytování služby je vždy rodič nebo zákonný zástupce dětí. Odpovědnost za předání informací o naší službě dětem, pokud to uživatel uzná za vhodné, nese rodič nebo zákonný zástupce dětí.

8) Podporování samostatnosti rodin za účelem aktivního zapojení uživatelů služeb do zlepšení životní situace rodiny

Pracovník podporuje samostatnost rodin zapojovat se do běžného života. Prioritou služby je podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů, podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace, vyrovnávat jejich šance na uplatnění a zapojení do přirozeného života společnosti a vést je k samostatnému a odpovědnému životu.[1] Účelem zásady je tedy rozvoj kompetencí rodiny.  Na základě této zásady bude případná materiální pomoc rodinám poskytnutá v případě, že se rodina aktivně zapojila do řešení své životní situace a pouze těm rodinám s dětmi, které ve svém okolí nebo v systému sociálního zabezpečení nenalézají žádnou či dostatečnou jinou pomoc.

9) Uživatelům služby zásadně vykáme

Uživatelům služby zásadně vykáme a oslovujeme je příjmením (např. paní Nováková) popř. křestním jménem (např. paní Jano). Křestní jména při vykání používáme zásadně po dohodě a souhlasu s uživatelem služby. Toto oslovení používáme po celou dobu poskytování služby. Vykáme také dospělým dětem, pokud si nepřejí, abychom jim tykali. Tímto přístupem posilujeme vědomí uživatelů vlastní důstojnosti, vyjadřujeme jim úctu a respekt.[1] Srov. Kodex Charity Česká republika. 2009.