25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Charitní pečovatelská služba

je poskytována jako služba terénní, přímo v domácím prostředí jednotlivých osob. Máte-li zájem o poskytování pečovatelské služby kontaktujete vedoucí služby Kontakt na službu Kontakt na vedoucí služby

Vážení uživatelé služby, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu námi poskytované služby a napoví nám, co by se dalo zlepšit. 

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentniNadace ČEZ přispěla 100 000 Kč na nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou službu.

„Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ“.

 

 

 

Článek o podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

VDV_logo_2014

 

 

 

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

Více informací o službě

Upozornění: Od 1. 11. 2014 bude zrušena pevná linka!!!

Doba poskytování služby

Pracovník v sociálních službách:

pracovní dny

od 6:45-15:30      16,30 – 20:00  hodin -  ve večerních hodinách se poskytování služby řídí zájmem jednotlivých uživatelů. Není–li však o stanovenou večerní dobu v některých  obdobích roku zájem, služba poskytována  v dané období není.

víkend a svátky

 od 7:00 – 20:00    

Provozní doba o víkendu a ve svátek je stanovena s ohledem na možnosti využívání terénní pečovatelské služby uživateli, tedy s ohledem na potřeby uživatelů.

Pokud však není o stanovenou dobu o víkendu a ve svátky v některých obdobích roku zájem (př. vánoční svátky…) služba s ohledem na potřeby uživatelů poskytována není.

Provozní doba kanceláře:

Provozní doba kanceláře je stanovena:                          po – pá   od 6:45 – do 15:00

Provozní doba – kontaktu pro veřejnost je stanovena:   po – pá   od 9:00 – do 15:00

 Poslání

Poskytnout terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob, bydlících ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví a umožnit jim naplnit individuální potřeby tak, aby  mohly žít  ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova.

Cíle

Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Znojmo:

Cílem služby je uživatel:

 • kterému umožníme plnění individuálních potřeb, a tím  zachování stávající kvalitu života  – životního stylu
 • který má možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova
 • který je motivován  k  zachování svých sociálních vazeb

Kromě cílů dlouhodobých má služba také cíle krátkodobé a cíle strategického plánování služby. Konkrétní  rozpracování cílů je k dispozici v kanceláři služby.

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • Mladí dospělí                               19 –  26  let
 • Dospělí                                         27  -  64  let
 • Mladší senioři                              65  -  80  let
 • Starší senioři                               nad   80  let

Zásady Charitní pečovatelské služby Znojmo:

 • zachováváme lidskou důstojnost
 • podporujeme samostatnost, soběstačnost, lidskost, otevřenost, důvěru a bezpečí uživatele
 • motivujeme uživatele k řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • podporujeme uživatele v jeho sociálním začlenění
 • respektujeme lidská práva a základní svobody uživatelů
 • poskytujeme služby, které vychází z individuálně určených potřeb uživatelů

Pečovatelské úkony

základní úkony služby Pečovatelské úkony.pdf

Úhrady za službu jsou dle platného sazebníku.pdf

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v §40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady

Postup při řešení stížností uživatelů služeb

Kapacita služby

je stanovena – na okamžitou kapacitu služby – tzn. 1 pracovník může zajistit službu právě u jednoho klienta.

Otázky a odpovědi

Co je zapotřebí k tomu, aby služba mohla být poskytována?

Zájemce o službu získává prvotní informace o službě v telefonickém a nebo osobním jednání,  e-mailem, poštou... Informace jsou zájemci předávány vedoucí – sociální pracovnicí, v její nepřítomnosti informace předává asistentka vedoucí.

Při jednání nejprve dojde ke zjištění požadavků, potřeb a cílů jednotlivých zájemců, poté jsou zájemci sděleny informace o službě (cíl, zásady, poslání, cílová skupina, výše úhrady za  jednotlivé pečovatelské úkony, práva a povinnosti uživatelů a služby, …)

Dbáme na to, aby zájemce o službu věděl o všech podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a aby jim rozuměl. Potřeby a požadavky ke službě si určuje sám zájemce o službu.

Pokud zájem o službu trvá, dojednává a podává si zájemce požadavky ke službě. Požadavek žadatele je zařazena do pořadníku vedení  požadavků.

Na základě podaných požadavků dojde k dalšímu průběhu jednání. Na základě  výsledku z něho je s žadatelem uzavřena nebo  neuzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Písemná smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby. Současně s uzavřením smlouvy jsou sepsány další důležité dokumenty, nezbytné k poskytování služby. Uživatel je seznámen se svými právy a povinnostmi  a s možností podat stížnost.

Zájemci - žadateli- uživateli  je také možno poskytnout základní sociální poradenství, které poskytuje sociální pracovník. V průběhu celého procesu jednání se řídíme příslušnými vnitřními předpisy služby.

Kdy lze vaše služby využít?

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny. O víkendech a svátcích a večerech je poskytována dle potřeby a na základě dohody s klientem. Další podmínkou je kapacita Charitní pečovatelské služby. Viz uvedení provozní doby v hlavní nabídce. Doba poskytování služby viz. úvodní strana webových stránek naší služby

Nejsem ze Znojma, ale z obce, která leží v bývalém okrese Znojmo, mohu požádat o poskytování vaší pečovatelské služby?

Ano, pečovatelskou službu poskytujeme nejen ve Znojmě, ale i v okolních vesnicích bývalého okresu Znojmo.

Přicházíte také poskytovat služby do domácnosti?

Ano, naše služba je službou terénní a je poskytována přímo v domácím prostředí uživatelů.

Poskytujete pečovatelské služby i jednorázově nebo  musí  být   opakované využití služby?

Ano, pečovatelské služby lze poskytnout i jednorázově. Přiklad: celodenní prostorová orientace, velký úklid domácnosti,…. 

Mohu si vybrat pracovníka, který u mě bude poskytovat službu?

Vzhledem ke kapacitě služby a počtu pracovníků, Vám klíčového pracovníka přiřadí vedoucí služby při jednání a podpisu smlouvy. Klíčový pracovník je pracovník, který s vámi bude pracovat na splnění Vašich cílů stanovených v individuálním plánu. Pokud Vám, ale klíčový pracovník nebude vyhovovat, máte možnost požádat o změnu tohoto pracovníka. Na této změně je třeba se dohodnout s vedoucí služby.

Jsou vaše služby placené?

Ano, naše služby jsou hrazené. K hrazení služeb lze využít příspěvek na péči.

Kde lze příspěvek na péči získat?

O příspěvek na péči lze zažádat na nám. Svobody  - v budově Úřadu práce.

Dostanu se k vám, i když používám hole nebo invalidní vozík?

Ano, naše služba je dostupná všem uživatelům.

Charitní pečovatelská služba Znojmo je službou terénní, proto se materiální a technické zabezpečení realizace služby bude specifikovat  na budovu, v níž jsou prostory kanceláře, tedy administrativního, personálního a sociálního zázemí služby – Pontassievská1, 669 02 Znojmo. Pronajaté prostory se nachází v 1.NP. V budově, kde je služba v nájmu je k dispozici výtah, z tohoto důvodu služba splňuje bezbariérovost.


Kromě Pečovatelské služby poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.