25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Charitní poradna Znojmo 

Provozní doba služby je PO, ST, od 15:00 do 16:00 hod. a ÚT od 14:00 do 15:00 hod. ČT od 14:30 do 15:30 hod.

Služby poradny jsou pro uživatele bezplatné. Kontakt na službu

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace (uživatelé služby mohou využít online poradna) a to jednorázově nebo opakovaně. Odpovědi na dotazy zaslané do online poradny jsou po souhlasu pisatelů zveřejňovány v sekci Online poradna/odpovědi.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Charitní poradny Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí uživatelů služby tak, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace ve svém životě.

CÍL SLUŽBY

Cílem poskytované služby je:

 • seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi
 • zvýšit sociální a právní informovanost uživatelů služby
 • naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení

ZÁSADY SLUŽBY

Služba se řídí následujícími zásadami:

 • pomoc reaguje na individuální životní situaci uživatelů služby
 • pomoc podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • uživatelé služby jsou motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace
 • jsou dodržována základní lidská práva a svobody uživatelů, je zachovávána lidská důstojnost uživatelů služby
 • pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní, anonymní

OKRUH OSOB

Služba je poskytována všem dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou si pomoci vlastními silami a to bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci.

Jedná se zejména o:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • seniory

Poradenství nemůže být poskytnuto cizincům, kteří se nedorozumí česky nebo do poradny nepřijdou s tlumočníkem/překladatelem. Dále není poradenství poskytováno ve znakovém jazyce, s osobami se sluchovým postižením můžeme komunikovat pouze písemně. Přístup do poradny není bezbariérový, osobám na vozíčku lze poskytnout poradenství telefonicky či emailem, případně na veřejném místě v centru Znojma.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,

b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pomůžeme Vám například v oblastech:

 • bydlení (pomoc při hledání jiného bydlení)
 • dluhové problematiky (dluhové poradenství, rodinný rozpočet, vyjednávání s věřiteli, průběh exekučního řízení vč. způsobů exekuce, insolvenční řízení – tzv. osobní bankrot – průběh, podmínky)
 • rodiny a mezilidských vztahů (manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné)
 • sociálního zabezpečení (sociální pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc)
 • zaměstnání (pomoc při hledání vhodnějšího zaměstnání, při sepsání životopisu apod.)

Kapacita služby

okamžitá kapacita: 1

Způsob vyřizování stížností uživatelů služby

Stížnost lze podat následující formou:

 • ústně – lze sdělit vedoucí služby, případně jinému pracovníkovi organizace, který stížnost předá vedoucí služby,
 • písemně – emailem na adresu poradna@znojmo.charita.cz, zápisem do „Knihy přání a stížností“, nebo ve formě dopisu,
 • adresně – na adresu Bc. Lucie Tomášková, Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo,
 • anonymně – vhozením do poštovní schránky v přízemí budovy.Forma odpovědi závisí na formě podané stížnosti:

   

  Forma odpovědi závisí na formě podané stížnosti:

 • ústní stížnost – odpověď je sdělena během osobní konzultace s uživatelem a může mít formu ústní, případně písemnou, bude-li uživatel na této formě trvat a poskytne kontaktní údaje pro její zaslání,
 • písemná stížnost – pokud stěžovatel uvede kontaktní údaje, bude odpověď zaslána písemně a to buď prostřednictvím pošty, emailem nebo v případě anonymní stížnosti vyvěšením na nástěnce před poradnou (odpověď bude vyvěšena po dobu 15 dní po uplynutí lhůty pro její vyřízení).Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní. V případě, že sociální pracovnice poradny ví, že stížnost/podnět/připomínka nemůže být vyřízena v uvedené lhůtě, upozorní na to uživatele služby a domluví se s ním individuálně.O možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé informováni při prvním jednání se zájemcem. Dále mají možnost se s tímto právem seznámit na nástěnce před poradnou, na webových stránkách, v letáku pro uživatele.

Postup při podávání stížností

  1. Projednání stížnosti se sociální pracovnicí poradny Sociální pracovnice na stížnost odpoví buď ústně, nebo písemně (dle formy podané stížnosti) a o stížnosti provede záznam do dokumentace uživatele služby a do „Knihy přání a stížností“. Pokud by došlo k situaci, kdy by uživatel služby stížnost odvolal, sociální pracovnice zaznamená do osobního spisu uživatele její odvolání a bude ji řešit jako připomínku. V případě připomínek ke kvalitě poskytovaných služeb nebo k jednání sociální pracovnice či právníka, je možné tyto připomínky sdělit ústně či písemně sociální pracovnici poradny, která je současně vedoucí poradny.
  2. Stížnost k řediteli Oblastní charity Znojmo Není-li podnět uživatele uspokojivě vyřešen výše popsaným způsobem, může se obrátit na ředitele Oblastní charity Znojmo, Mgr. Evžena Adámka. K osobnímu rozhovoru se musí telefonicky nebo osobně objednat, tel.: 515 220 768 nebo 604 294 175.
  3. Stížnost k řediteli Diecézní charity Brno nebo ke zřizovateli. Není-li uživatel spokojen ani v případě, že využil postup předcházejících bodů, je možné podat písemný podnět k řediteli Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřichu Haičmanovi, Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno nebo ke zřizovateli, kterým je biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, Petrov 8, 601 43 Brno.
  4. Konzultace s nezávislým odborníkem. Jestliže se nepodaří problém, který vznikl v souvislosti s poskytnutím služby vyřešit žádným z výše uvedených způsobů, je povinností sociální pracovnicí poradny na žádost uživatele zprostředkovat do 30 dnů konzultaci problému s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly. V ČR se sledováním lidských práv zabývá Český helsinský výbor, Štefánikova 1, 150 00 Praha 5, tel.: 220 515 188, 220 515 223, email: sekr@helcom.cz nebo Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 111, email: podatelna@ochrance.cz.

Kromě Charitní poradny Znojmo poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.