25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: zahrnuje pomoc při obouvání, zouvání, zavazování tkaniček, oblékání a svlékání, včetně zapínání zipů, pásků, knoflíků, výběr oblečení odpovídající situaci - prostředí a počasí, pomoc při rozpoznání jednotlivých částí svého oděvu, vrstvení oblečení ve správném pořadí
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: zahrnuje pomoc při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, pomoc při přesunu na WC, při přesunu na lůžko, přesuny při potřebě osobní hygieny
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: zahrnuje pomoc při orientaci v prostorách denního stacionáře a jeho okolí, při orientaci ve známém i neznámem prostředí, pomoc při poznávání a rozlišování známých a cizích osob, pomoc při rozhodování a psychická podpora, pomoc při vstávání, chůzi, při udržování požadovaného směru chůze, při překonávání překážek při chůzi, usedání, ulehání, pomoc s kompenzačními pomůckami, pomoc při pohybu imobilních uživatelů, fyzická podpora a jištění při samostatném pohybu, pomoc při manipulaci s dveřmi, pomoc při nastupování/vystupování z auta (mimo imobilní osoby na vozíku), pomoc při přemisťování předmětů denní potřeby – rozlišení, zvedání, uchopování, přenášení, polohování uživatele na lůžku či vozíku
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití: zahrnuje pomoc při rozlišení a výběru nápojů, příprava a podávání dostupných nápojů během dne (šťáva), příprava teplých nápojů z vlastních zdrojů uživatele, dohled nad pitným režimem, pomoc při výběru a dodržování stravy dle předepsaného dietního režimu, přinesení, úprava jídla – pokrájení, mletí, mixování, pomoc při jídle – krmení, přidržení talíře, opora ruky, vedení ruky, slovní podpora a instruktáž

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny: zahrnuje pomoc při rozpoznání potřeby provést osobní hygienu a potřeby se umýt nebo upravit, udržování osobní čistoty a dodržování hygienických pravidel, česání, mytí rukou, sprchování, péče o zuby, vlasy, nehty na rukou, hygienická očista v případě potřísnění a očista při náhlých případech - např. zvracení, nezvládnutí stolice, pomočení (výměna prádla, inkontinenčních a hygienických pomůcek, sprchování)
 •  pomoc při použití WC: pomoc při rozpoznání nebo upozornění na potřebu použití WC, pomoc při vstupu na toalety, pomoc při vykonávání potřeby (za přítomnosti nebo se zachováním soukromí), svlékání, oblékaní, usednutí, očištění, kontrolu event. úklid po použití WC, výměna inkontinentních pomůcek, umývání rukou a utírání se po použití WC

c) poskytnutí stravy: Poskytovatel se zavazuje zajišťovat stravování přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování uživateli, a to v rozsahu dvou jídel - svačina a oběd. Svačiny i obědy jsou zajišťovány na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Poskytnutí stravy zahrnuje plánování, zajištění, nákup a přípravu na svačinu či oběd včetně režijních nákladů, chystání porcí, výdej jídla, úklid, zajištění nápojů apod. Pokud si uživatel nesjedná poskytnutí stravy v zařízení a donese si připravenou stravu z domova, je uchována do spotřebování téhož dne v chladničce a podána dle ústní dohody.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost: vlastní pracovní realizace v dílnách - (dřevařské a multidílně, ve cvičné kuchyňce, ve společenské místnosti, na zahradě, cvičné úklidové místnosti) a zahrnuje práci s různým materiálem, vyrábění výrobků, vytvoření pracovních návyků, pracovní uplatnění a vlastní realizaci, nácvik jednoduchých domácích prací a udržování pořádku, aktivizace schopností a rozvoj vlastních pracovních dovedností, dodržování pracovních postupů, úklid po práci atd.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: Zahrnuje trénování paměti, četba, poslech, společenské hry, video, práce s počítačem, opakování školních znalostí, nácvik orientace v denním režimu, v hodinách a dnech v týdnu, nácvik jízdy dopravními prostředky a nákupů, nácvik komunikace při úředních jednáních – na úřadech, na poště, nácvik sebeobslužných činností a osobních dovedností (pití z hrnku, přijímání potravy, převlékání, otevírání a zavírání dveří, zapínání knoflíků, zipů, vázání tkaniček, nazouvání, navlékání, příprava jídla atd.), posilování a upevňování schopnosti rozeznávání rodinných příslušníků, hudební aktivity, zpěv a tanec, rozvoj řečových dovedností, nácvik a udržení schopnosti komunikace, alternativní komunikace, aktivizace na vycházkách, pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, kondiční cvičení, relaxace, aktivizace ve Snoezelenu, polohování, aktivizace prostřednictvím prvků bazální stimulace (zejm. aktivizace smyslového vnímání), komunity, duchovní chvilky, návštěvy kina, divadla, knihovny atd.
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění: vytvoření podmínek pro doplnění vzdělání nebo pracovního uplatnění, prostor a pomoc při volbě vzdělávání či pracovního uplatnění, při přípravě do školy či zaměstnání, nácvik docházení do školy a zaměstnání

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Zahrnuje komunikaci ve skupině a individuální rozhovory o rodině a vztazích, společné aktivity s rodinou, podpora vztahů s rodinou, společné akce, podpora vztahů s dalšími lidmi, vycházky do přírody, do města, výlety, spolupráce se společenskými organizacemi, aktivní účast na akcích - kulturní a soutěžní akce, akce pro veřejnost, volnočasové aktivity

f) sociálně terapeutické činnosti: Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Nácvik správně vnímat, chápat, sdělovat a reagovat na sociální situace např. zahrnuje sledování aktuálního společenského dění - četba denního tisku, poslech zpráv, četba či poslech literatury a rádia, hudby, dramatizace různých životních situací, rozhovory s uživateli - skupinové, individuální (o vlastních přáních, potřebách, schopnostech a dovednostech, o zájmech kolektivu i společnosti, o postupech, vlastních reakcích a chování; spolu s pracovníkem se mobilizují vlastní zdroje uživatele, hodnotí a plánují průběh poskytování služeb, vhodnou míru podpory, aby byl uživatel, co nejméně závislý na poskytování služeb), nácvik alternativních metod komunikace, pobyt ve Snoezelenu

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zahrnuje prvotní kontakt, informační servis (vysvětlení situace, všech podmínek; přetlumočení např. úředního dopisu, smlouvy alternativním způsobem, kterému uživatel porozumí, aby měl reálný náhled na situaci při svém rozhodování; poskytování informací o alternativách řešení), pomoc při zprostředkování jiných dostupných služeb a informační zdrojů; pomoc při vyřízení neodkladné osobní záležitosti.

h)  svoz uživatele do zařízení

ch)  rozvoz uživatele ze zařízení

i) přeprava uživatele služebním automobilem: Není-li možnost či není-li schopen využít veřejné hromadné dopravy (samostatná i kolektivní přeprava).

j) dohled nad užitím léků