Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

Logo OPZ barevn+ę

 

 

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

 V Domově pomáháme matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podporujeme matky a otce k plnohodnotnému životu.

Pevná linka zrušena! Kontakt na službu

Poslání

     Posláním Domova pro matky a otce v tísni je poskytovat ubytování a pomoc matkám a otcům s dětmi, popř. těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí.

     Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob, kterým je tato sociální služba určena

Cílem služby je:

 • poskytnout ubytování na dobu nezbytně nutnou
 • vytvořit bezpečné a klidné prostředí
 • motivovat matky, otce a těhotné ženy k odpovědnému přístupu k životu, péči a výchově dětí, vedení domácnosti a hospodaření s financemi
 • motivace k doplňování  vzdělávání a hledání zaměstnání
 • návrat uživatelů do společnosti – prevence sociálního vyloučení, stabilizace, převzetí zodpovědnosti za vlastní život

Cílová skupina

 • matky s dětmi do 18 let
 • otcové s dětmi do 18 let
 • těhotné ženy

Matky/otcové s dětmi a těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou bez podpory tuto situaci řešit.

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám nespadajícím do cílové skupiny
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití
 • osobám s vážnými  zdravotními nebo psychickými problémy, osobám, užívajícím návykové látky, které by jim bránili v samostatné péči o dítě a svoji osobu v zařízení
 • úplným rodinám

Zásady poskytování služby

 • aktivizace a motivace uživatele
 • individuální přístup k uživateli
 • odbornost
 • respekt
 • diskrétnost
 • spolupráce
 • dobrovolnost
 • podpora lidského života v jakékoliv formě

Služba obsahuje tyto činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

( vytvoření podmínek pro samostatnou  přípravu nebo pomoc s přípravou stravy )   

 • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok

( umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobních prádla, výměna ložního prádla )

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

( pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek )

 • základní sociální poradenství

( poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob, a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb )

Další činnost

 • volnočasové aktivity pro matky/otce a jejich děti
 • materiální pomoc ( ošacení )
 • duchovní chvilky
 • individuální terapie s psychologem

Jedná se o placenou sociální službu, uživatel se na úhradě provozních nákladů podílí částkou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí sociální služby v částce :

Těhotná žena                       13O,- Kč/den

Matka/otec                          1OO,- Kč/den

Dítě                                          7O,- Kč/den

Kapacita zařízení : 

K dispozici je 13 bytových jednotek s 43 lůžky, přičemž 1 matka/1 otec s dítětem/dětmi po případě těhotná žena  obývá samostatně bytovou jednotku.

Kromě Domova pro matky a otce v tísni poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.