25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

 

 

Název projektu: Magdala

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014

Datum ukončení realizace projektu: 30.04.2016

článek k projektu

Charakteristika projektu:

Projekt se zaměřuje na komplexní pomoc osobám poskytujícím placené sexuální služby a obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce. Prostřednictvím aktivit jako je terénní sociální práce s obchodovanými osobami – sociální poradenství, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, testování pohlavně přenosných chorob, potestové poradenství, telefonická krizová intervence a dalších se snaží změnit životní situaci těchto osob a jejich rodin k lepšímu. Zaměřuje se rovněž na osvětu široké veřejnosti.

Realizací projektu bychom chtěli především:

 • změnit pohled cílové skupiny (žen ohrožených násilím) na bezvýchodnost svojí životní situace
 • zajistit co nejvyšší dostupnost služeb pro cílovou skupinu (24hod. krizová linka)
 • změnit pohled široké veřejnosti na osoby z řad cílové skupiny (žen ohrožených násilím - měnit stereotypy ve vnímání)
 • snížit riziko přenosu nebezpečných pohlavně přenosných chorob

Primární cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu projektu tvoří ženy ohrožené násilím, zejména  pak ženy poskytující placené sexuální služby, oběti nucené prostituce a obchodu s lidmi pohybující se zejména ve znojemském regionu. Jedná se o ženy, které jsou ohroženy násilím ze strany jak „zaměstnavatelů“, tak ze strany „klientů“, či jejich „vykořisťovatelů“, přičemž není neobvyklé, že se jedná o členy jedné rodiny. Tyto ženy často zažívají porušování svých práv a to zejména ze strany "zaměstnavatelů". Část žen se do nočního klubu dostává z důvodu útěku z násilného vztahu, či rodinného prostředí, kde se vyskytují sociálně patologické jevy, jako je domácí násilí, sexuální zneužívání, týrání atd., které často zažily již v dětském věku. (Evropský parlament dokonce v únoru 2014 konstatoval, že 80–95 % osob, které se prostituují, bylo před zahájením prostituce vystaveno některé formě násilí (znásilnění, incestu, pedofilii), přičemž 62 % z nich uvedlo znásilnění.) Důsledkem útěku pak tyto ženy přicházejí o zázemí, bydlení a finanční zajištění. Jedná se mimo jiné i o migrantky zejména z Ukrajiny, Nigerie.

Mezi potřeby cílové skupiny řadíme zejména:

 • Dostatečnou informovanost o rizicích vyplývajících z poskytování placených sexuálních služeb (obchod s lidmi, pohlavní choroby, násilí, nechtěné těhotenství…).
 • Potřebu bezpečí a jistoty a to i v oblasti zdraví –na tuto potřebu reagujeme např. možností bezplatného testování na pohlavně přenosné choroby.
 • Informace o možnostech ukončení jejich působení v sex byznysu.
 • Potřebu úcty – na tuto potřebu reagují naši pracovníci tím, že berou klienty jako rovnocenné partnery, dávají jim najevo respekt a uznání
 • Podporu ze strany pracovníků (práv, emocionální, morální)

Sekundární cílová skupina projektu: Veřejnost laická i odborná - jedná se o žáky ZŠ a studenty SŠ na území bývalého znojemského a blanenského okresu, širokou veřejnost, žijící na tomto území a odbornou veřejnost, která na tomto území působí.

Mezi potřeby cílové skupina řadíme zejména:

 • Osvětu v rizicích vyplývajících ze sexuálního byznysu (násilí na ženách, obchod s lidmi, pohlavníchoroby atd.)
 • Osvětu v oblasti lidských práv, důstojnosti a genderové rovnosti

Aktivity projektu:

Aktivita č. 1 – terénní sociální práce - monitoring, depistáž na místech, kde se ve zvýšené míře vyskytuje cílová skupina osob, které poskytují placené sexuální služby, případné oběti nucené prostituce a obchodu s lidmi (ulice, noční kluby, bary atd.), navázání kontaktu s cílovou skupinou, poskytování sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, fotogalerie z terénní sociální práce

Aktivita č. 2 – primární prevence – zahrnuje jednak vytvoření učebních a informačních materiálů (brožura, prezentace, Prezentace NROS Blansko.pdf), dále pak preventivní přednášky zejména na základních a středních školách v regionech Znojmo a Blansko. (magdala o projektu NROS.pdf, leták 1. strana. pdf, leták 2. strana.pdf)

plánovaný počet přednášek na téma obchodu s lidmi: min.60

plánovaný počet přednášek na téma lidských práv a jejich porušování: min. 20

Aktivita č. 3 - Zvyšování povědomí široké veřejnosti a odborné veřejnosti o problematice obchodování s lidmi, nucené prostituci články

Aktivita č. 4 - Sekundární prevence soc. patologických  jevů u cílové skupiny žen, které poskytují placené sexuální služby

Sekundární prevencí se rozumí včasné rozpoznání (příp. i vyhledání) sociálních a zdravotních problémů, které již vznikly a jejich odborná náprava (léčba), zamezení rozšiřování negativního zdravotního či sociálního jevu.

Aktivita obsahuje distribuci rychlotestů na pohlavně přenosné choroby, distribuci preventivních a hygienických prostředků (kondomy, mýdlo, hygienické ubrousky…), distribuci těhotenských testů a dále pak vytvoření a distribuci preventivní brožury pro cílovou skupinu. Obsah brožur bude v českém, částečně v anglickém a ukrajinském jazyce. fotogalerie

Aktivita č. 5 - Následné služby - Linka pomoci, internetové poradenství, sociálně-právní

Poradna

 • Non-stop Linka pomoci +420 737 234 078 poskytuje nepřetržitou službu po telefonu. Prostřednictvím Linky pomoci se osoby ohrožené obchodem s lidmi mohou dozvědět veškeré potřebné informace. Se souhlasem uživatele je možné vytvořit s uživatelem bezpečnostní plán. Jeho cílem je umožnit uživateli bezpečný odchod z nebezpečného prostředí.
 • internetové poradenství  - bezplatná forma pomoci, která slouží obětem obchodování s lidmi jako velmi dostupný a nepřetržitý prostředek získání pomoci v krizové situaci. Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci může uživatel využít  internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz může být zadán pomocí FORMULÁŘE nebo poslán přímo na e-mail: pomoc@charita.cz. Na dotazy je odpovězeno do 3 dnů.
 • Sociálně-právní poradenství – v rámci poradny akreditované u Ministerstva spravedlnosti pro práci s oběťmi trestných činů, poradenství probíhá jak formou ambulantní, tak formou terénní

Aktivita č. 5 je kromě non-stop Linky pomoci provozována pouze v okrese Blansko.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.