25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

 

 

Název projektu: Aby rodina byla domovem

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 31. 03. 2016

tisková zpráva.pdf

Tisková zpráva o realizaci projektu Aby rodina byla domovem_25 11 2015.pdf

Závěrečná tisková zpráva o realizaci projektu Aby rodina byla domovem_duben2016.pdf


Charakteristika projektu:

Projekt je zaměřený na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabízí rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností rodičů i dětí prostřednictvím aktivit projektu dosahují rodiny takové úrovně soběstačnosti, kdy jsou schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace.


Realizací projektu bychom chtěli především:

 • naučit rodiče používat při řešení nepříznivých životních situací účinné strategie, které povedou ke zlepšení života jejich dětí
 • podpořit rodičovské kompetence, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální a ekonomické funkce rodiny
 • změnit postoje dětí i rodičů ke vzdělání
 • informovat zejména pedagogy o životních podmínkách dětí a mladistvých ze sociálně znevýhodněných rodin

Primární cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a využívat aktivit projektu. Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Projekt je zacílen na rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a špatným prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů. Projekt podpoří nejméně 35 rodin s dětmi.


Mezi potřeby cílové skupiny řadíme zejména:

 • Potřebu jistoty bydlení – na tuto potřebu reagujeme např. podporou při shánění bydlení, při udržení stávajícího bydlení či zlepšování nevyhovujících bytových podmínek.
 • Potřebu žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný – na tuto potřebu reagujeme podporou žádoucího chování ve společnosti, např. hradit nájem, posílat děti do školy, zapojovat se do života obce apod.
 • Potřebu ekonomicky zajistit rodinu – na tuto potřebu reagujeme poradenstvím v oblasti hledání zaměstnání, vedením domácího rozpočtu, zajištěním dávek státní sociální podpory apod.
 • Potřebu někam patřit, touha po lásce a citovém vztahu, nebýt osamělý – zejména osamělé matky žijící v odlehlých obcích se cítí velmi osamělé, nemají kontakty se širší rodinou, nenavázaly užší vazby se sousedy. Na tuto potřebu reagujeme poradenstvím o kulturních akcích v obcích, motivací k účasti na těchto akcích, k setkávání se s matkami vrstevníků jejich dětí apod.
 • Potřebu patřit do vrstevnické skupiny u dětí – na tuto potřebu reagujeme podporou sebevědomí děti prostřednictvím vzdělávacích aktivit, informacemi o zájmových kroužcích v místě bydliště nebo při škole, motivací rodičů nebo pomocí při hledání zdrojů k úhradě školních obědů; vedeme rodiče i děti k pravidelné osobní hygieně a údržbě ošacení apod.
 • Potřebu uplatnit svá práva a oprávněné zájmy – na tuto potřebu reagujeme informovaností o oprávněných zájmech rodičů i dětí, o jejich právech (např. právo na informace, právo na dávky státní sociální podpory, právo na ochranu osobních údajů, apod.)
 • Potřebu úcty a respektu – na tuto potřebu reagujeme lidským přístupem ke každé osobě, respektem k jejím potřebám a rozhodnutím
 • Potřebu informovanosti – na tuto potřebu reagujeme poskytováním informací o skutečnostech, které je při rozhodování o řešení potřeba znát a vycházet z nich nebo alternativních řešení různých životních situací
 • Podporu při těžkých životních situacích -  na tuto potřebu reagujeme rozhovory s osobami, poskytnutím bezpečného prostoru, rad a doporučení, jak situace řešit

Sekundární cílová skupina projektu: Veřejnost laická i odborná – jedná se především o pedagogické pracovníky, sociální pracovníky ÚP a OSPOD, pracovníky sociálních služeb v regionech Znojmo a Moravský Krumlov. Dále se jedná o studenty Střední pedagogické školy a Střední odborné školy, oboru sociální činnost, na tomto území.

Mezi potřeby sekundární cílové skupiny řadíme zejména:

 • Osvětu o životních podmínkách dětí a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Osvětu o potřebách dětí a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Konfrontovat teorii s praxí


Aktivity projektu:


Aktivita č. 1 – Terénní sociální práce s rodiči a dětmi – aktivita zahrnuje pracovně výchovné činnosti s dospělými (praktické nácviky zvládání běžných rodinných situací), zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (nácvik přípravy do školy), pracovně výchovnou činnost s dětmi, sociálně terapeutické činnosti (aktivity, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování členů rodiny) a poskytování poradenství.

Aktivita č. 2 – Terénní sociální práce zaměřená na podporu dětí se specifickými poruchami učení – tato aktivita se zaměřuje na rozšíření našich terénních služeb o zcela nové činnosti a přinese rodičům i dětem nové kompetence ve vzdělávacím procesu prostřednictvím nácviků implementace doporučených vzdělávacích postupů do domácí přípravy svých dětí; dále se zaměřuje na odstranění příčin školní neúspěšnosti, které vyplývají z nízké sociální úrovně a nízké vzdělanosti rodiny. Aktivita zahrnuje tyto činnosti:

 • Zpracování metodiky práce s dětmi se specifickými poruchami učení
 • Nácvik reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie s rodiči a dětmi
 • Nácvik práce s moderními edukačními pomůckami usnadňující domácí školní přípravu dětí se specifickými poruchami učení
 • Poradenství v oblasti vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení pro rodiče

Aktivita č. 3Zvyšování povědomí o životních podmínkách dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním mezi pedagogy – tato aktivita zahrnuje přednášky pro pedagogy a studenty oboru sociální činnost, neboť se domníváme, že pokud pedagogové poznají životních podmínky svých žáků, lépe pochopí příčiny školní neúspěšnosti těchto dětí a přizpůsobí tak vzdělávací proces potřebám žáků se sociálním znevýhodněním a uplatní přitom adekvátně svůj pedagogický takt. Ze zkušenosti víme, že škola bývá často jediné bezpečné místo pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde je teplo, čisto, řád a pokud najdou tyto děti i pedagoga, který zná jejich rodinné poměry a dokáže jim být morální i lidskou oporou, děti chodí do školy rády a dokončí bez větších problémů povinnou školní docházku. Aktivita zahrnuje tyto činnosti:

 • Příprava a tvorba dokumentu o životních podmínkách dětí a mladistvých se sociálním znevýhodněním – dokument umožní zcela autenticky a reálně zachytit životní podmínky dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí video
 • Vytvoření podkladů pro přednášky a power pointové prezentace pro pedagogy Prezentace_zivot deti ze soc. slabych rodin_pedagogove.ppt Terenni prace jako nastoj pomoci soc. vyloucenym rodinam_studenti.ppt
 •  Kontaktování škol s nabídkou přednášek a realizace přednášek – pro pedagogy: počet kontaktovaných škol 8 v regionech Znojmo a Moravský Krumlov, počet přednášek min. 2 na tomto území; pro studenty: počet kontaktovaných škol 2 ve Znojmě, počet přednášek min. 8 na tomto území. fotogalerie


Aktivita č. 4 – Vytvoření praktické příručky s informacemi o specifických poruchách učení pro rodiče a jejich děti – tato aktivitazahrnuje zpracování praktické příručky pro rodiče a děti, která se zaměří na popis specifických poruch, reedukačních metod a na praktický návod, jak s nimi pracovat. brozura-Jak na poruchy uceni 27.10.2015.pdf


Aktivita č. 5Spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí při MÚ Znojmo a Moravský Krumlov – aktivita je zařazena na základě poptávky pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), kteří vnímají potřebu podpory domácí školní přípravy jako naléhavou. Aktivita zahrnuje tyto činnosti:

– – Aktivita zahrnuje tyto činnosti:
 • Setkání s pracovníky OSPOD a představení aktivity č. 2 Terénní sociální práce zaměřená na podporu dětí se specifickými poruchami učení a nastavení parametrů spolupráce
 • Spolupráce s pracovníky OSPOD
 • Evaluace spolupráce