25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

 

V Ateliéru pracujeme s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Učíme uživatele nácvikům různých pracovních činností, pečovat o vlastní osobu, poznávat  jejich okolí a umět trávit  volný čas vhodnými způsoby. Služba je poskytována bezúhradně. Provozní doba ambulantní služby je v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hod., terénní služby od  14.00 do 18.00 hod nebo dle individuální domluvy. Kontakt na službu

Poslání

Posláním sociální rehabilitace je aktivní podpora osobám s mentálním postižením při zachování či rozvíjení jejich základních sociální a osobních návyků a pracovních dovedností, podpora jejich samostatnosti, která jim může pomoci zlepšit jejich společenské postavení. Tato podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich základní lidská práva a svobody a současně nabízí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

Cílem

Cílem služby je uživatel, který je motivován k vzdělávání a pracovním činnostem v rámci jeho možností a schopností

Cílem služby je uživatel, který je veden k samostatnosti a soběstačnosti – nákupy, úřady, využití veřejných služeb, využití dopravních prostředků (MHD), úklid, vaření a to s ohledem na svoje schopnosti

Cílová skupina

Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel je určena osobám s mentálním postižením lehkého až středního stupně, případně s přidruženými smyslovými vadami, které jsou korigovány kompenzačními pomůckami, případně s přidruženým tělesným postiženým lehkého stupně.

Sociální služba není určena osobám :

 • které se pohybují za pomoci invalidního vozíku
 • jsou převážně či zcela nevidomé
 • komunikují pouze za pomoci znakové řeči
 • z důvodu přidruženého postižení vyžadují pomoc osobního asistenta
 • trpí psychiatrickými obtížemi

 Poskytujeme  ambulantní i terénní formu.

Věková struktura:

Osoby od 16 let věku do 40 let věku.

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 15 osob

Okamžitá kapacita terénní formy jsou: 1 osoba

Služba je bezúhradná.

Rozsah poskytovaných služeb uživatelům

Základní činnosti sociální služby sociální rehabilitace:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

      a)     nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

      b)  nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod   kuchyně,

           nakupování

      c)  nácvik péče o děti nebo o další členy domácnosti,

      d)  nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

      e)  nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručnímu podpisu

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

a)     doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

b)     nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

c)     nácvik chování v různých společenských situacích,

d)     nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

a)     upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a)     podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

b)     informační servis a zprostředkování služeb

Zásady poskytovaných služeb:

 • Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele. Pracovník by tedy měl u každého uživatele zvlášť hledat a individuálně aplikovat ten nejvhodnější způsob komunikace, zvolit vhodný způsob práce a společně s uživatelem stanovit reálné individuální cíle.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které se přibližuje k přirozenému sociálnímu prostředí uživatele.
 • Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí činností využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele.
 • Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.
 • Flexibilita – přizpůsobování sociální služby potřebám uživatelů.
 • Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpora vzájemných rodinných vztahů

 

Postup při řešení stížností uživatelů služeb

Další  důležité kontakty :

Krajský úřad Jihomoravského kraje, vedoucí sociálního odboru, tel.: 541 651 111, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno - Veveří

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 15000 Praha 5, tel.: 257 221 142

Ochránce veřejných práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888

Ukončení poskytování služby

Poskytovatel služeb může ukončit poskytování služby uživateli pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování sociálních služeb, uzavřené s uživatelem.

Uživatel může poskytování služby ukončit kdykoli bez udání důvodů písemnou výpovědí.

Dostupnost zařízení

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantně v pronajatých prostorách kláštera ve Znojmě Hradišti, Křížovnická 26. Je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, linka 801, jejíž zastávka je vzdálena cca 110 metrů od naší budovy. Na téže zastávce staví i linkový spoj 817.

Naše zařízení je bezbariérové pouze v přízemí.

Terénní forma je poskytována v přirozeném prostředí uživatele, který usiluje o své úplné osamostatnění v oblasti bydlení,  a to pouze v rámci  města Znojma.

Kromě Ateliéru Samuel poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.