Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Jak služba Tereza – krizová pomoc Znojmo probíhá

 • vstup uživatele do služby

Obrátit se na nás může každý, kdo se rozhodl řešit svou tíživou životní situaci a spadá do cílové skupiny. První kontakt může probíhat libovolnou formou – zájemce o službu se na naše zařízení může obrátit telefonicky, osobně, prostřednictvím elektronické či klasické pošty. Na první schůzce je uživatel seznámen s tím, co naše služba nabízí, proběhne vstupní rozhovor, ujasní se podmínky a případná zakázka uživatele. Se zájemcem o službu se uzavírá smlouva o poskytování služby, kdy je klientovi umožněno uzavřít smlouvu ústně či písemně. Pracovníci pracují podle standardů kvality sociálních služeb. 

 • metody práce s uživatelem

Při všech úkonech práce s uživatelem, je kladen důraz na individuální přístup a na aktivizaci uživatele a to s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a dovednosti. Tyto okolnosti zohledňujeme rovněž při sestavování individuálního plánu uživatele.Krizová intervence – „psychologická pomoc, která spočívá v několika setkáních a rozhovorech s uživatelem. Cílem je stabilizace osobnosti, tzn. vnitřní zklidnění, zpravidla dojde k uvolnění emočního napětí v bezpečném prostředí a porozumění situaci s ohledem na budoucnost. Při dalších setkáních se snažíme společně v situaci zorientovat tím, že ji strukturujeme a nalézáme důležité okolnosti, ústící v krizi. Toto uvědomění si souvislostí je předpokladem řešení situace, otevírání budoucnosti – dalších možností a eventuelního předejití další krize.“Pokud je potřeba, zprostředkuje pracovník služby kontakt na psychologa.Sociálně terapeutické činnosti - Sociálně terapeutické činnosti se zaměřují na posilování sociálních dovedností potřebných v každodenním životě ve společnosti a na obnovení psychické stability uživatele. Prostřednictvím motivačních rozhovorů, sdílení a naslouchání vyjadřujeme uživatelům zájem o jejich trápení, pochopení, přijetí, rozvíjíme terapeutický vztah. Nácvikem běžných úkonů např. korespondence, jednání na úřadě, posilujeme jejich sebevědomí a sebejistotu.Terénní práce – jedná se zejména o pomoc při uplatňování práv u soudního jednání, na policii, úřadech, u lékaře. 

Krizová intervence je poskytována sociálním pracovníkem služby a je užívána při práci s osobami, které se ocitly v akutní krizi a je třeba tyto osoby zklidnit a poskytnout jim „první pomoc“ 

 • způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

V případě, že uživatel navštíví naši službu, je sociální pracovnicí vyslechnut a jsou mu nabídnuty alternativy řešení jeho krizové situace s ohledem na jeho momentální stav. Záleží pouze na uživateli, zda některé z nabídnutých řešení využije či nikoliv. Sociální pracovnice musí vždy jednat v zájmu uživatele a vést jej k participaci na řešení jeho krizové situace, rozhodnutí uživatele respektuje.  

 • způsob vyřizování stížností uživatelů

Pro podání stížnosti lze využít jednu z následujících možností:

 • Ústní stížnost vedoucí služby či jinému pracovníkovi (tento předá stížnost vedoucí služby)
 • Písemná stížnost adresovaná vedoucí zařízení – Bc. Lucie Tomášková, Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02
 • Zápis do „knihy stížností“, která visí před dveřmi do kontaktní místnosti služby
 • Mailem na adresu tereza@znojmo.charita.cz 

Veškeré stížnosti jsou evidovány v „Knize stížností“, evidován bude rovněž postup vyřízení a případné sankce, opatření. Kniha stížností je kontrolována pravidelně 1x týdně. Knihu kontroluje vedoucí zařízení, pokud to není možné (dovolená, nemoc) kontroluje tuto knihu asistentka ředitele.

Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní. Pokud je zřejmé, že tato lhůta nemůže být dodržena (např. z důvodu nemoci pracovníka), bude o tomto uživatel vyrozuměn a to buď telefonicky či osobně. Uživateli bude sdělen rovněž termín, do kterého bude dané stížnost vyřízena.

Stížnosti lze podávat i anonymně – tedy bez podpisu, tak, aby nebylo patrné, kdo stížnost podal. Stížnost může za uživatele podat i zástupce, v takovém případě je daný uživatel požádán o písemný souhlas s vyřízením stížnosti a to kvůli ochraně osobních a citlivých údajů.

Způsob předání odpovědi na podanou stížnost:

Poštou – písemně vyhotovená stížnost může být zaslána na adresu uživatele (i mailovou) v případě, že o to výslovně požádá. V případě obětí domácího násilí není kontaktování prostřednictvím pošty vhodné a to z důvodu zajištění bezpečnosti oběti. Oběti jsou svými partnery často v rámci sociální izolace kontrolovány – pošta, telefon atd. Pracovníci zařízení tedy omezují tyto formy komunikace na nezbytné minimum.

Osobní předání – jedná se o formu předání, kterou pracovníci služby preferují. Na osobní konzultaci je uživateli předáno písemné vyhotovení stížnosti. Uživatel je dopředu informován o termínu, kdy bude stížnost vyřízena. Pokud se uživatel nedostaví, bude mu odpověď předána při nejbližší možné příležitosti a to i po uplynutí 30ti denní lhůty pro vyřízení.

Vyvěšení na nástěnku - odpovědi na anonymní stížnosti budou vyvěšeny na nástěnku před vchodem do kontaktní místnosti zařízení. Na nástěnce budou vyvěšeny 15 dni po uplynutí 30ti denní lhůty pro vyřízení.

Obsah odpovědi na stížnosti:

 • Po prošetření stížnosti vyhotoví vedoucí služby písemné vyjádření, které obsahuje následující informace:
 • Datum podání stížnosti
 • Text podané stížnosti
 • Výsledek vyřízení stížnosti - stížnost byla shledána oprávněnou či neoprávněnou
 • Důvody pro výsledek vyřízené stížnosti (proč byla stížnost shledána oprávněnou či neoprávněnou?)
 • Přijatá opatření v případě oprávněné stížnosti
 • Postup pro další řešení stížnosti, pokud stěžovatel není s daným výsledkem spokojen
 • Jméno a podpis osoby, která stížnost vyřizovala
 • Datum vyřízení stížnostiVýsledek prošetřené stížnosti bude v kopii založen rovněž do „knihy vyřízených stížností“Postup při nespokojenosti s výsledkem stížnosti: Pokud není „stěžovatel“ spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na: 
 1. Nadřízenému pracovníkovi dle aktuální organizační struktury, která je k dispozici ve Výroční zprávě OCH Znojmo – Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02. Pokud nebude osoba s výsledkem spokojena, může se dále obrátit na:
 2. ředitele Oblastní charity Znojmo – Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02. Tel.: 515 200 768. Pokud nebude jedinec spokojen ani s odpovědí ředitele OCH Znojmo, může se obrátit na :
 3. ředitele Diecézní charity Brno. Stížnost lze podat pouze písemnou formou a to na adresu – Kap. Jaroše 9, Brno, 661 35. Pokud nebude stěžovatel ani v tomto případě s odpovědí spokojen, může si stěžovat na:
 4. Krajský úřad Jihomoravského kraje – Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 60182. Pokud ani tak nebude jedinec spokojen s výsledkem žádosti, má právo se obrátit na:
 5. Kancelář veřejného ochránce práv – Údolní 39, Brno, 602 00;
 6. Evropský soud pro lidská práva – Europaen Commision of human right, council of europe F – 670 75 Strasbourg decex.

Způsob seznámení uživatelů s možností podat stížnost:

Uživatelé služby jsou seznámeni s možností podat stížnost již v průběhu uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.

Uživatelé mají možnost seznámit se s tímto právem podrobně:

 • na nástěnce v konzultační místnosti,
 • na webových stránkách OCHZ
 • ukončení poskytování služby

Služba je považována za ukončenou v případě uživatelova rozhodnutí o ukončení služby (na základě subjektivního pocitu uživatele). Důvody pro ukončení služby ze strany poskytovatele služeb:  

 • uživatel již nespadá do cílové skupiny sociální služby
 • opakované nedodržování sjednaných pravidel ze strany uživatele  
 • Důvody pro ukončení poskytování služeb ze strany uživatele:
 • Důvod ukončení bude v těchto případech zaznamenán do osobní dokumentace uživatele.
 • vlastní rozhodnutí uživatele  
 • uveďte spoluúčast uživatele na službě Veškeré základní služby jsou bezúhradné, od uživatele není požadována žádná finanční spoluúčast.  

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby 

 • uveďte, kde je služba poskytována (v případě ambulantních a pobytových služeb popište podrobněji místo realizace služby – velikost m2, specifické podmínky, bezbariérovost)

Služba je realizována v prostorách dvoupodlažní budovy v centru města Znojma. Budova je velice dobře dostupná pěšky i městskou hromadnou dopravou. Vlastníkem budovy je Řád bratří dominikánů ve Znojmě. V budově jsme v nájmu. K dispozici je kancelář o výměře cca 26 m2 a místnost se sociálním zařízením.

Kancelář je zařízena účelně a příjemně, tak aby vzbuzovala v uživatelích pocit bezpečí.

Místnost je vybavena dětským koutkem, úložnými prostory a pracovním stolem sociální pracovnice. Ve vedlejší místnosti je k dispozici malá kuchyňka pro přípravu čaje či kávy.