Historie 2009-2021

2021

Srpnová cesta
V sociálním centru se připravují na oslavu 15 let. V Domě na půl cesty prošlo celkem 100 mladých dospělých. Kapacita Domu na půl cesty je stále naplněna. S. Ludmila Mathiová odchází zpátky na Sk po šestadvaceti letech práce na Ukrajině a na Sibiři. Od nového roku je ředitelkou s. Tereza Tarnavská.
 
V klášteře ve Velkém Berezném jsme si připomněli 20 let od naší první cesty na UA, která začala právě tady. Navštívili jsme Domov rodinného typu a předali ho nové pěstounské rodině, která má 4 děti a bude postupně přijímat děti do péče. Nyní probíhají rekonstrukční práce na domově.
 
Pekárna v Zoločivu funguje na plné obrátky. Pomoc vnitřně přesídleným pokračuje, kupují pravidelně trvanlivé potraviny a léky. Vzdělávání dětí bude pokračovat po prázdninách.
 
Navštívili jsme farmu v Pidhiria. O. M. přebudoval bývalou školu na ubytovací, vzdělávací a zpracovatelské centrum. V současné době chová ovce, kozy, poníky, 48 úlů, nutrie. Od místních lidí odebírá mléko a vyrábí chutný kravský sýr. V malém objemu i sýr kozí.
Setkaní s Julii a manželem. Oba pracují v dobročinném fondu Otevřené srdce. Je to regionální spolek, funguje už 2 roky. Opravili dům pro matky s dětmi a chystají byty pro rodiny pěstounů - 3 byty.
 
Ve Lvově podporujeme finančně školku, která kvůli covidu byla na jaře zavřená, a tak se ušetřili prostředky na provoz. Stacionář funguje bez problémů. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež hrozí, že koncem roku bude ukončena činnost vzhledem k ukončení projektu z Německa. Budou hledat možnosti, jak projekt udržet.
 
V obci Poroškovo jsme navštívili rodinu paní Haly Vališ, která má 11 dětí.
 
Nejstarší́ dcera má́ 3 děti, druhá nejstarší́ má́ 1 dítě̌. Všichni žijí dohromady ve velmi neutěšených podmínkách. Vodu jen ve studni, elektrika velmi kolísá. Sestry jim pomáhaly trvanlivými potravinami a penězi od nás.
 
Setkali jsme se s končícím konzulem p. Peškem.
 
Zářijová cesta (cesta na východ Ukrajiny)
V Kyjevě proběhlo setkání s Vitalijem. Pracuje v ekonomickém úseku GKCU. Má na starosti Sbírku TKS, která je zde velmi úspěšná. Dále pracuje s chudými matkami s dětmi, vdovami a s veterány.
Dále jsme se podívali do školy v Zolotém. Jsou zde jen 4 učitelé a mají na starosti 9 dětí. Do Školy jsme dovezli školní aktovky. Ve škole mají na nástěnce ukázka min a některých zbraní, aby děti věděly, že se těmto věcem mají vyhýbat.
 
V Muratovu 30. 9. 2020 byl obrovský požár, založený diverzanty, který zničil asi 100 domu, a 60 rodin přišlo o bydlení. Požárem bylo zničeno okolo 100 ha. Stát dal peníze a lidi si opravili nebo koupili nové. Požár zničil hodně lesů. Vojsko pomáhalo s vařením. Nebyl plyn a elektřina.
 
Navštívili jsme rodinu, která po požáru neměla kam jít. Jsou to senioři, kteří dostali od známého polorozbořený dům, ve kterém nyní provizorně bydlí.
 
Dále jsme navštívili početnou rodinu, kde nemocná matka zůstala na všechno sama.
 
Škola 1-9 gymnázium. Škola 1-11 je lyceum. Ve škole je asi 30 dětí. Teď je ale málo malých dětí, nemají 1. třídu. Autobusem sváží děti z Kapitanova a Muratova. Ve škole teď pracuje 9 učitelů. Ve škole jsme předali dětské oblečení, školní aktovky, hračky pro děti. Z naší minulé pomoci kupují dětem 1-4 třídy svačinky. Bulka a džus.
 
V Novooktyrce jsme navštívili místní nemocnici. Celkem tu pracují 4 sestry a 4 sanitářky. Starají se o 8 pacientů. Jsou zde nevhodné podmínky. (staré postele, nedostavěná koupelna)
 
Před příjezdem do města Sčasťja (město na linii okupované ruskými separatisty) je potřeba obléci si neprůstřelné vesty a helmy. Žije tu hodně přesídlenců.
 
Ve škole jsme předali školní aktovky. Škola má 495 dětí. Asi 120 dětí se učí distančně. Hledají nové formy výuky. Vyhráli projekt na elektronizaci PC. Mají novou žákyni, která je nevidomá a má individuální vzdělávací plán.
 
Listopadová cesta (cesta na východ)
Do nemocnice v Novoochtyrce jsme přivezli 10 ks postelí, aby senioři mohli být v důstojnějším prostředí. Pomohli jsme s montáží postelí a zakoupili jsme také nové ložní prádlo. Postele nám věnovalo Město Znojmo. V plánu je i rekonstrukce koupelny.
Navštívili jsme několik rodin, které podporujeme a předali jsme peníze vdově, které nám věnoval dárce. Jeho přání bylo podpořit vdovu s dětmi.
Dále proběhlo setkání s našimi partnery. Co je u nich nové, v čem potřebují pomoci a podpořit.
 
Celkem jsme v roce 2021 podpořili potřebné na Ukrajině částkou 981 122,- Kč.
 

2020

POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM
Od začátku války na východě Ukrajiny, vzhledem k velmi obtížné ekonomické situaci v zemi, pomáhá Charita Mukačevo a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul množství chudým v regionu. Skrze strukturu farností se starají o velmi chudé osoby a zajišťují jim tuto pomoc: léky, potraviny, topení pro zimní období, hygienické potřeby, pleny pro hospitalizované atd. Mezi lidmi, kterým je pomoc poskytována, jsou nemocní osamělí staří lidé, osoby se zdravotním postižením, pacienti s rakovinou, osamělé těhotné ženy, rodiny s mnoha dětmi, atd.
 
KRIZOVÉ CENTRUM
Krizové centrum působí ve Lvově od roku 1999. Za jeho vznikem stál problém zanedbávání dětí a nedokonalý státní systém opatrovnictví. Od jeho vzniku projekt pomohl více než 2780 dětem a více než 1450 rodinám. Nyní spadá pod krizové centrum až 30 dětí předškolního věku. V Centru jim jsou vytvořeny vhodné životní podmínky (strava, oblečení, vzdělávání, duchovní rozvoj, práce s rodiči, opatrovníky, rodinami).Bohužel, neustálá obtížná socio-ekonomická situace na Ukrajině nepřispívá k vyřešení problému zanedbávání dětí.  

POMOC VNITŘNĚ PŘESÍDLENÝM OSOBÁM
Ukrajina, poznamenána ozbrojeným konfliktem na východě země, musí řešit otázku pomoci vnitřně přesídleným osobám, které byly nuceny opustit své domovy. Sociální a materiální pomoc spočívá v zajištění lékařské, duchovní, psychologické péče, dále v zajištění potravin, léků, hygieny ad. 
 
PŘÍPRAVA DĚTÍ SE SPEC. POTŘEBAMI NA ŠKOLU
Charita Zoločiv zřídila pro předškolní děti se zvláštními potřebami tzv.“třídu rozvoje v raném dětství“, zaměřené na rozvoj motorických dovedností řečové a komunikační dovednosti, rozvoj kognitivních funkcí. Projekt pomáhá prostřednictvím učitelů, rehabilitačních pracovníků a psychologů těmto dětem připravovat se na školu, zlepšit sociální dovednosti.

SOCIÁLNÍ CENTRUM MARY WARD
Spolupracující organizace řeholních sester Congregatio Jesu na Ukrajině provozuje Sociální centrum v Užhorodě. Činnost Sociálního centra zahrnuje provoz Domu na půli cesty, internát pro studující mládež, dále Denní centrum pro lidi bez přístřeší a zajišťování volnočasových činností pro děti a mládež.
 
Svíčkařská dílna v Chustu
Dílnu zřídil náš partner Charita Mukačevo místo dílny ve Viškovu. Budovu bylo nutné nejdříve zrekonstruovat. V dílně probíhá pracovní terapie pro osoby s tělesným a mentálním postižením.         
 

2019

I nadále pokračujeme v našem dlouhodobém projektu Pomoc chudým rodinám. Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších rodin v okolí Mukačeva, Užhorodu, Perečina a v oblasti Lvova a pomoci jim tak vyrůstat v důstojných lidských podmínkách. Celkem jsme přispěli částkou 135 000,- Kč. V r. 2019 jsme přidali podporu Diecézní charitě Severodoněck.

Podpořili jsme úhradu nákladů spojených s léčbou nemocných, převážně dětí z chudých rodin. Finanční prostředky určené pro tento účel pomáhají desítkám dětí a dospělých, a to zaplacením léků, lékařské péče, operací, chemoterapií ad. Přispěli částkou 160 000,- Kč. Prostředky byly použity ze sbírky Postní almužna.

Částkou 100 000,- Kč jsme podpořili provoz Domu na půli cesty, internát pro studující mládež, dále Denní centrum pro lidi bez přístřeší a zajišťování volnočasových činností pro děti a mládež. Objevil se zde nový problém. Rodiče pracují v zahraničí a dětem posílají peníze, které děti nehospodárně utrácí. Starají se o ně prarodiče a dětem chybí výchova a láska rodičů.

Velkým problémem je obtížná ekonomická situace na Ukrajině, která přispívá k problému zanedbávání dětí. Finančními prostředky ve výši 75 000,- Kč jsme přispěli k zaplacení obědů dětem z Krizového centra Diecézní charity Lvov.

Vzdělání dětí a mladých považujeme, vedle materiální pomoci, za velmi důležitý faktor, který umožní rozvíjet jejich zájmy, dovednosti, nadání, zlepší jejich možnosti při volbě povolání, zvýší šance při získání zaměstnání v dospělosti. Pokračujeme v podpoře přípravy na školu s dětmi se speciálními potřebami. (podpora psychologů, učitelů) Děti se učí kreslit a zpívat, píší úkoly. K dětem se přistupuje individuálně podle jejich potřeb. Projekt vzdělávání jsme podpořili částkou 118 000,- Kč v Charitě Zoločiv.

Farní charity mají za úkol posílit dobrovolnickou službu ve farnostech a pravidelná společná setkání dobrovolníků z různých farností jsou pro jejich rozvoj velmi důležitá. Farní charita by měla spojovat lidi, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a dovednosti a nezištně pomoci těm, kteří to potřebují. Celkem jsme na podporu Farních charit přispěli částkou 46 000,- Kč.

Podporujeme i vnitřně přesídlené osoby v Zoločivu a Severodoněcku, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny. Sociální a materiální pomoc spočívá v zajištění lékařské, duchovní, psychologické péče, dále v zajištění potravin, léků, hygieny ad. Celkem jsme na tuto pomoc věnovali částku 176 000,- Kč.

Dále jsme předali otci Mykhaylovi v Charitě Zoločiv příspěvek ve výši 5107,- Kč na farmu, kterou buduje otec v obci Pidhirja. Tuto částku věnovali zaměstnanci a klienti Charity z Retzu z Rakouska.

Do školy v Turyčkách jsme přivezli 15 000,- Kč, které věnovali žáci ze ZŠ Višňové.

V září se uskutečnila stáž řeckokatolického kněze, otce Mykhayla z Charity Zoločiv s jeho ženou. Přijeli k nám na pár dní nasbírat zkušenosti pro jejich farmu, kterou na Ukrajině staví pro lidi s postižením. Navštívili tedy Sdružení Neratov a farmu Charity Retz v Unternalbu v Rakousku.

V rámci našich monitorovacích cest dovážíme na Ukrajinu i materiální pomoc. Velmi žádané jsou hygienické potřeby – pleny, a to nejen dětské, ale i pro dospělé. Od firmy Hartmann jsme v tomto roce obdrželi dar v hodnotě přibližně 591 173,- Kč. Dále jsme přivezli dětská kola, dioptrické brýle od optiky Hýblová a školní aktovky od pana Konzula, které jsme předali dětem na východě Ukrajiny.

Cesta na východ

V záři loňského roku se uskutečnila daleká cesta na východ Ukrajiny, kde jsme se setkali s pracovníky Charity Severodoněck a seznámili se s jejich činností. Cestovala s námi i Ivana Bártová s České televize, která z této cesty natočila několik reportáží a fotograf Richard Bouda. Navštívili jsme zakázanou zónu (za frontovou linií). Kam nás doprovodili členové OBSE. Tam jsme se setkali s ředitelkou školy v Zolotém a předali jsme dovezené školní aktovky. Škola byla ostřelována a dvakrát museli udělat novou střechu. Okna měli zastíněná vrstvami desek proti střelám. V obci Novookhtyrka jsme předali pleny a berle pro dospělé v místní LDN. V Muratové jsme navštívili místní školou a předali jsme zde další aktovky. Otci Sergejovi, řediteli Diecézní charity Severodoněck, jsme předali 100 000 Kč z Tříkrálové sbírky na potravinovou pomoc chudým rodinám a na léčení dětí. Poté jsme navštívili několik chudých rodin, kde jsme předali potravinové balíčky. Setkali jsme se s vnitřně přesídlěnými osobami a Ivana natočila rozhovor s paní Lilii a s ředitelem Charity Severodoněck o. Sergejem. Navštívili jsme také armádní základnu a s velitelem Andrejem jsme si prohlédli kasárna a natočili jsme s ním rozhovor.

2018

Prostřednictvím místních Charit jsme v roce 2018 podpořili tyto aktivity:

POMOC CHUDÝM RODINÁM, POMOC NEMOCNÝM A OPUŠTĚNÝM LIDEM

Vzhledem k velmi obtížné ekonomické situaci v zemi pomáhají místní charitní organizace množství chudým. Mezi lidmi, kterým je pomoc poskytována, jsou nemocní osamělí staří lidé, osoby se zdravotním postižením, pacienti s rakovinou, osamělé ženy, těhotné, rodiny s mnoha dětmi, atd. a zajišťují jim tuto pomoc: léky, potraviny, topení pro zimní období, hygienické potřeby, pleny pro hospitalizované atd. Vozí je na vyšetření k lékaři, ošetřují je, zajišťují čisté prádlo, vařenou stravu a pomáhají jim vyřizovat na úřadech příspěvky a potřebné dokumenty. Na tuto pomoc jsme přispěli částkou 175 500,- Kč.

POMOC VNITŘNĚ PŘESÍDLENÝM OSOBÁM

Ukrajina, poznamenána ozbrojeným konfliktem na východě země, musí řešit otázku pomoci vnitřně přesídleným osobám, které byly nuceny opustit své domovy. Sociální a materiální pomoc spočívá v zajištění lékařské, duchovní, psychologické péče, dále v zajištění potravin, léků, hygieny ad. Pomoc ve výši 84 000,- Kč byla poskytnuta v zoločivské oblasti.

SVÍČKAŘSKÁ DÍLNA CHUST

V roce 2005 byla v Užhorodě zřízena z prostředků humanitárního konta TKS svíčkařská dílna pro dospívající děti z dětských domovů. V prostorách, kde byla vybudována, již nebylo možné dílnu provozovat, proto byla přestěhována do města Viškovo. Od roku 2010 zde svíčkovou dílnu provozovala Diecézní charita Mukačevo. Dílna slouží jako pracovní terapie pro lidi s tělesným a mentálním postižením z blízkého okolí (Viškovo, Chust, Tjačiv, Solotvino). Pod vedením instruktorů jsou motivováni k činnosti, získávají sebedůvěru, učí se spolupracovat s ostatními lidmi v kolektivu, rozvíjí své schopnosti a dovednosti a tím si posilují i svůj psychický stav. V roce 2018 bylo třeba dílnu z provozních důvodů přestěhovat do jiného města. Diecézní charita Mukačevo zakoupila ve měst Chust dům pro účely svíčkařské dílny, ten je však třeba vhodně zrekonstruovat. Poskytli jsme 80 000,- Kč na částečnou rekonstrukci domu.

„KOUTEK MILOSRDENSTVÍ“ PEREČIN

Státní správa v městě Perečin uzavřela dosud fungující centrum pro seniory, lidi bez domova. Charita Perečin převzala na sebe tuto službu potřebným a v této činnosti chce pokračovat. Jedná se o kuchyň, která zabezpečuje teplé obědy pro lidi bez domova, dále distribuce potravinových balíčků a zřízení „koutku milosrdenství“, kde bude možnost hygieny, čistého a teplého oblečení, případně zdravotního ošetření. Na zajištění této pomoci a potřebného vybavení kuchyně jsme poskytli částku 34 000,- Kč.

KRIZOVÉ CENTRUM „DĚTI ULICE“

Krizové centrum působí ve Lvově od roku 1999. Za jeho vznikem stál problém zanedbávání dětí a nedokonalý státní systém opatrovnictví. Od jeho vzniku projekt pomohl více než 2780 dětem a více než 1450 rodinám. Nyní spadá pod krizové centrum až 30 dětí předškolního věku. V Centru jim jsou vytvořeny vhodné životní podmínky (strava, oblečení, vzdělávání, duchovní rozvoj, práce s rodiči, opatrovníky, rodinami). Bohužel, neustálá obtížná socio-ekonomická situace na Ukrajině nepřispívá k vyřešení problému zanedbávání dětí. Finančními prostředky ve výši 80 000,- Kč jsme přispěli k zajištění stravy dětem v Centru.

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Jedná se o děti, jejichž rodiny jsou v těžkých životních situacích: složitá finanční situace, časté konflikty, alkoholová závislost dospělých rodinných příslušníků rodiny, zdravotní problémy, problémy s učením. Pobyt pozitivně působí na zdraví dětí - plná a vyvážená strava, denní režim, pobývají v klidné a přátelské atmosféře, osvojení schopnosti mezilidské interakce a týmové práce: naučí se vzájemně si naslouchat, respektovat různé názory, práva, pocity jiné osoby. Na organizaci 3 letních táborů jsme přispěli částkou 82 000,- Kč.

CENTRUM KATECHISMU A REHABILITACE ZOLOČIV

Charita Zoločiv zřídila pro předškolní děti se zvláštními potřebami tzv.“třídu rozvoje v raném dětství“, zaměřené na rozvoj motorických dovedností řečové a komunikační dovednosti, rozvoj kognitivních funkcí. Projekt pomáhá prostřednictvím učitelů, rehabilitačních pracovníků a psychologů těmto dětem připravovat se na školu, zlepšit sociální dovednosti. Na tento projekt jsme přispěli částkou 80 000,- Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Tato oblast pomoci reaguje na nepříznivé podmínky na Ukrajině. Životní podmínky jsou zde velice složité, je zde špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost. Mnoho lidí je bez práce, velkým problémem je alkoholismus. Mnoho dětí tak vyrůstá v takto zasažených rodinách a v získávání vzdělání se musí vyrovnávat s řadou překážek. Rodiče často řeší existenční problémy a nezbývá jim na finanční zajištění svých dětí v oblasti vzdělávání a osobního růstu a rozvoje. Finanční částku 34 500,- Kč jsme použili na zakoupení školních potřeb, úhradu internátu, doučování, přihlášky na vysoké školy, ad.

NÁKLADY NA KOORDINACI TKS VE LVOVĚ

V roce 2016 proběhla stáž dobrovolníků a pracovníků Charity Lvov, která byla zaměřena na získání zkušeností s organizací Tříkrálové sbírky. Cílem bylo uskutečnění podobné akce na Ukrajině a získání tak finančních prostředků na charitní činnost ve Lvově. V roce 2017 proběhla poprvé TKS ve Lvově organizovaná z řad dobrovolníků, od roku 2018 pak Charita Lvov stanovila koordinátora TKS. Na mzdové náklady koordinátora TKS ve Lvově jsme poskytli částku 10 000,- Kč.

ÚHRADA LÉČEBNÝCH NÁKLADŮ A OPERACÍ NEMOCNÝCH DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

V důsledku velkého množství žádostí se DCH Mukačevo zaměřuje na pomoc dětem a sociálně slabým lidem s úhradou nákladů za zdravotní péči. Na Ukrajině nefunguje systém zdravotního pojištění, lidé jsou nuceni finančně se podílet na veškerých nákladech léčby, tzn. léky, zdravotnický materiál, ložní prádlo, apod. i hradit samotný lékařský zákrok. Odbornost lékařů i používaná zdravotnická technika často nedostačuje a proto se náročnější lékařské zákroky a operace zajišťují v jiných evropských zemích (Maďarsko, Itálie, ad.). Pomoc při financování léčebných výloh a operací byla poskytnuta z prostředků Postní almužny a ostatních darů. Podpora byla poskytnuta ve výši 246 300,- Kč.

Dále monitorujeme činnost svíčkařské dílny v Zoločivu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a pekárny pro chudé v Zoločivu, Sociální centrum v Užhorodě.

V roce 2018 jsme provedli 4 monitorovacích cest, kdy jsme měli možnost vzít s sebou také omezené množství materiální pomoci, kdy nejvíce žádané jsou pleny, a to jak dětské, tak i pro dospělé.

Celková částka věnovaná v roce 2018 na rozvojovou pomoc na Ukrajině činila 1 278 888 Kč.

2017

Od začátku války na východě Ukrajiny, vzhledem k velmi obtížné ekonomické situaci v zemi, pomáhá Charita Mukačevo množství chudým v regionu. Skrze strukturu farností se starají o velmi chudé osoby a zajišťují jim tuto pomoc: léky, potraviny, topení pro zimní období, hygienické potřeby, pleny pro hospitalizované atd. Mezi lidmi, kterým je pomoc poskytována, jsou nemocní osamělí staří lidé, osoby se zdravotním postižením, pacienti s rakovinou, osamělé ženy před porodem, rodiny s mnoha dětmi, atd. Z humanitárního konta TKS 2017 jsme na tuto pomoc přispěli částkou 64 531 Kč.

Krizové centrum „Děti ulice“ působí ve Lvově od roku 1999. Za jeho vznikem stál problém zanedbávání dětí a nedokonalý státní systém opatrovnictví. Od jeho vzniku projekt pomohl více než 2500 dětem a více než 1100 rodinám. Nyní spadá pod krizové centrum 34 dětí předškolního věku. V Centru jim jsou vytvořeny vhodné životní podmínky (strava, oblečení, vzdělávání, duchovní rozvoj, práce s rodiči, opatrovníky, rodinami).

Bohužel, neustálá obtížná socio-ekonomická situace na Ukrajině nepřispívá k vyřešení problému zanedbávání dětí. Finančními prostředky ve výši 115 000,- Kč jsme přispěli k zajištění stravy dětem v Centru.

V červenci 2017 se uskutečnil zdravotní tábor pro děti z rodin v krizových situacích. Tábora se zúčastnilo 16 dětí z chudých rodin navštěvujících denní nízkoprahové centrum Charity Lvov. Jedná se o děti, jejichž rodiny jsou v těžkých životních situacích: složitá finanční situace, časté konflikty, alkoholová závislost dospělých rodinných příslušníků, zdravotní problémy, problémy s učením. Na tábor jsme přispěli částkou 40 000,- Kč.

Mezi nejvýznamnější oblast pomoci již dlouhodobě patří úhrada nákladů spojených s léčbou nemocných, převážně dětí z chudých rodin. Finanční prostředky určené na tento účel pomáhají desítkám dětí, a to zaplacením léků, lékařské péče, operací, chemoterapií ad. V roce 2017 jsme na tuto pomoc přispěli částkou 233 800,- Kč (Postní almužna a individuální dárci).

V rámci projektu pomoci chudým rodinám je dlouhodobě poskytována pomoc rodině Teňak v obci Rakovo (perečinská oblast). V rodině je sedm dětí, nejstarší dcera má sama ještě další tři děti. Žili v nuzných podmínkách v pronajatém domě. Dvě ze sedmi dětí rodiny Teňak jsou zdravotně postižené, dcera Angelina zůstala po neodborné operaci spinální kýly na vozíku, dcera Mariana je postižená po neodborně provedeném porodu. Otec chtěl rodině zajistit lepší budoucnost, měl zaměstnání, pracoval a začal pro rodinu stavět dům. Bohužel, před několika lety podlehl rakovině a rodina tak zůstala bez naděje na lepší život. V letošním roce se naskytla rodině možnost koupit ve stejné obci starší dům, k domu patří velký pozemek, kde může rodina pěstovat zeleninu a ovoce pro svou obživu, chovat domácí zvířata. Věříme, že přestěhováním se situace v rodině výrazně zlepší. Nákup domu ve výši 300 000,- Kč byl financován z humanitárního konta TKS, z účelového daru individuálního dárce a částí se podílí rodina sama.

Přes řádové sestry z Užhorodu a Perečína se nejen materiální pomoc, ale také podpora ve vzdělávání, dostává i dětem ze sociálně slabých rodin. Jedná se převážně o rodiny, které se v důsledku dlouhodobé nestabilní ekonomické situace na Ukrajině dostaly na hranici chudoby. Prostřednictvím Nadace VIA (80 000,- Kč) jsme dětem z perečínského a užhorodského rajonu pomohli nákupem školních pomůcek, výtvarnými potřebami a dalšími výdaji v jejich základním a zájmovém vzdělávání jako je školné, cestovné a strava, dále jim bylo zakoupeno vhodné a potřebné ošacení a obuv do školy.

Dále jsme podpořili 30 dětí ze základní školy v Turyckach, které bývají od pondělí do pátku ve školním internátě kvůli špatné dopravní dostupnosti do školy. Většina z dětí pochází z vícečetných rodin poznamenaných alkoholem. Dětem byly zakoupeny potraviny na internátě. Na této pomoci se podílela i ZŠ Višňové, která výtěžek ve výši 10tis. Kč z prodeje prací svých žáků při dobročinné akci věnovala na podporu vzdělávání dětí na Zakarpatské Ukrajině.

Materiální pomoc v Zakarpatí a Zoločivu ve formě potravin, hygieny a léků je i nadále poskytována lidem, kteří sem přesídlili z válečné zóny na východě (217 000,- Kč z humanitárního konta TKS).

Řeholní sestry z Congregatio Jesu na Ukrajině provozují Sociální centrum v Užhorodě. Činnost Sociálního centra zahrnuje provoz Domu na půli cesty, internát pro studující mládež, dále Denní centrum pro lidi bez přístřeší a zajišťování volnočasových činností pro děti a mládež. Na podporu činnosti tohoto Centra jsme použili 50 000,- Kč z darů individuálních dárců.

Pro podporu vzájemné spolupráce a načerpání zkušeností jsme nabídli zaměstnancům a dobrovolníkům Charity Lvov stáž v ČR. Stáž byla zaměřena na získání zkušeností s  fungováním především nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, a načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině. Na stáž jsme přispěli částku 34 115 K4

V rámci našich monitorovacích cest dovážíme na Ukrajinu i materiální pomoc. Velmi žádané jsou hygienické potřeby – pleny, a to nejen dětské, ale i pro dospělé. Od firmy Hartmann jsme v tomto roce obdrželi dar 5 palet plen pro dospělé v hodnotě přibližně 100 000 Kč, což bylo přijato s velkou vděčností našimi partnery na Ukrajině, kterým jsme pleny přivezli.

Celková částka věnovaná v roce 2017 na humanitární a rozvojovou pomoc na Ukrajině činila 1 129 382,- Kč.

2016

V tomto roce jsme pokračovali v pomoci chudým rodinám, podpořili jsme vzdělávání dětí a mládeže z těchto rodin, což je přijímáno s velkou vděčností. Mnohé děti ze vzdálenějších míst od města má vzhledem k situaci v rodině ztíženou možnost pravidelného docházení do školy, mnohdy je zaplacení nákladů na dosažení vzdělání dětí nad možnosti rodičů. Na tuto pomoc jsme věnovali díky dárcům a Tříkrálové sbírce částku 304 005,- Kč.

Významnou pomocí je úhrada nákladů spojených s léčbou nemocných, ať už dětí nebo dospělých. Finanční prostředky (v tomto roce 220 719,- Kč), které jsou na tento účel určeny z Postní almužny i mnohých darů, pomáhají desítkám dětí, a to zaplacením léků, lékařské péče, operací ad.

V důsledku neukončených válečných nepokojů na východě Ukrajiny jsme i letos poskytli potravinovou a materiální pomoc, a to prostřednictvím Charity Kramatorsk v  doněcké oblasti. Místní Charita pomáhá lidem se zajištěním bydlení, provádí drobné opravy poničených domů, pomáhá se zajištěním topení, apod. Z celostátní sbírky CHČR byla na tuto pomoc vyčleněna částka 300 000,- Kč.

S výše uvedenou situací na Ukrajině souvisí i otázka vnitřně přesídlených osob na západ. I když se počet potřebných osob postupně snižuje, přesto zde zůstávají lidé a rodiny, které se bez pomoci druhých těžko obejdou. Přes Charity Lvov, Zoločiv a Mukačevo se tak naše materiální pomoc (v roce 2016 za 230 000,- Kč ze sbírky CHČR a Tříkrálové sbírky) dostala i k těmto lidem.

V minulých letech jsme zorganizovali stáže pro pracovníky v ČR. Velmi přivítali možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině. V roce 2016 byla stáž zaměřena na získání zkušeností s organizací Tříkrálové sbírky, jako inspiraci k uskutečnění podobné akce na Ukrajině. Přímo v době pořádání Tříkrálové sbírky 2016 byla 9 účastníkům stáže představena celková organizace sbírky, aktivně se zapojili i do samotného koledování.

Dalšími projekty, které jsme nejen finančně podporovali, je svíčkařská dílna ve Viškovu, Dům na půli cesty v Užhorodě, Stacionář pro lidi s postižením ve Lvově, atd.. Velký pokrok ve své činnosti dělá Charita v Zoločivu, kterou jsme založili v roce 2014. Vedle svíčkařské dílny a půjčovny zdravotních pomůcek se v letošním roce podařilo zřídit pekárnu na chleba, určený nejen k prodeji, ale také pro sociálně slabé rodiny. Přivezli jsme nebo na místě zakoupili potřebné vybavení do místní nemocnice.

Chtěli bychom Vám tímto upřímně poděkovat za Vaši podporu, ať už materiální nebo finanční, díky které můžeme poskytovat humanitární a rozvojovou pomoc na Ukrajině. Uvědomujeme si, že bez této Vaší podpory by pomoc nebyla možná.

2015

Ukrajina, poznamenána válečnými nepokoji na východě země, musí řešit otázku pomoci vnitřně přesídleným osobám. Do popředí se tak v letošním roce dostala právě tato oblast pomoci. Distribucí balíčků s potravinami a hygienickými potřebami byla pomoc po celý rok poskytována ve lvovské oblasti a Zakarpatí. Finanční prostředky na to byly použity nejen od jednotlivých drobných dárců, ale také z humanitárního konta Tříkrálové sbírky a celostátní sbírky Charity ČR. Celková částka činila 394 700,- Kč.

Další významnou oblastí byla pomoc s financováním nákladů na léčbu vážně nemocných osob, ve většině případů hlavně dětí. Náklady na léčbu jsou často v důsledku tamního nesystémového fungování zdravotnictví nad možnosti rodin nemocných dětí. Kromě prostředků z Postní almužny se na tento účel nashromáždilo množství finančních prostředků od jednotlivých dárců. Podpořeno bylo 30 osob ze Zakarpatí a Lvova. Děkujeme! Finanční částka na tento účel činila v tomto roce 183 198,- Kč.

Dlouhodobě probíhá pomoc sociálně slabým rodinám. Kromě mukačevské, užhorodské a lvovské oblasti jsme pomoc rozšířili ještě v perečinském rajonu, kde spolupracujeme s řádovými sestrami ze Slovenska. V tomto roce byla pomoc poskytnuta za 147 276,- Kč.

Charita v Zoločivu provozuje svíčkařkou dílnu a půjčovnu zdravotních pomůcek, jsme velmi rádi, že již za rok od založení fungují samostatně. Dalšími projekty, které nejen finančně podporujeme, je svíčkařská dílna ve Viškovu a Dům na půli cesty v Užhorodě.

V červenci 2015 jsme na Ukrajině otevřeli již třetí dílnu na ruční výrobu svíček. Arcidiecézní charita Olomouc financovala nákup vybavení, které jsme společně odvezli do Charity Chmelnickij. Je to město asi 270 km východně od Lvova. Zde jsme spolu s pracovníky Charity Zoločiv, zkompletovali zařízení a zaučili místní pracovnice do ruční výroby svíček.

Díky prostředkům Nadace VIA i dalších dárců jsme mohli v tomto roce podpořit děti a mládež ve vzdělávání a rozvoji jejich schopností a dovedností v zájmové činnosti. Tento projekt byl podpořen celkovou částkou 81 700,- Kč.

Stejně tak, jak tomu bylo v minulých letech, i letos jsme u nás přivítali sociální pracovníky a dobrovolníky na stáži. Přijelo 9 pracovníků z Charity Lvov a kromě služeb znojemské Charity si prohlédli služby v Praze, Břeclavi, Neratově. Načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině.

Kromě našich pravidelných pracovních cest na Zakarpatí a do Lvova se v říjnu uskutečnila mimořádná monitorovací cesta i na východ Ukrajiny. Ta proběhla za účasti týmu ČT, aby zdokumentoval činnost a pomoc poskytovanou prostřednictvím Charity ČR v oblastech postižených válečným konfliktem.

2014

Ve spolupráci s Charitou v Mukačevu, Charitou Lvov, řeholním společenstvím Congregatio Jezu a sester sv. Vincenta na Ukrajině jsme podpořili 19 chudých rodin s dětmi. V rámci projektu „adopce chudých rodin“ byla z finančních darů fyzických osob nakupována materiální pomoc. Ta je pak distribuována přímo do vybraných rodin. Finanční prostředky na tuto podporu získáváme od jednotlivců, farností a část prostředků byla věnována z humanitárního konta Tříkrálové sbírky. Celková věnovaná částka v roce 2014 na pomoc chudým rodinám činí 151 047,- Kč.

Podpořili jsme opět léčebné výlohy dětí a dospělých, protože na Ukrajině nefunguje zdravotní pojištění a je nutné, aby si nemocní hradili veškeré náklady léčby sami. V roce 2014 jsme pomohli 28 nemocným a celková poskytnutá částka činila 245 496,- Kč. Většina prostředků byla věnována z Postní almužny, humanitárního konta Tříkrálové sbírky a od drobných dárců.

Ve svíčkové dílně ve Viškovu, která již funguje pátým rokem, se střídají čtyři skupiny lidí s postižením. Svíčková dílna funguje jako pracovní terapie. Přispěli jsme zde částkou 30 000,-Kč a dále materiálním vybavením (parafín).

Spolupracující organizace řeholních sester Congregatio Jesu na Ukrajině provozuje Sociální centrum v Užhorodě. Činnost Sociálního centra zahrnuje provoz Domu na půli cesty, internát pro studující mládež, dále práci s chudými a lidmi bez přístřeší a zajišťování volnočasových činností pro děti a mládež. Na podporu činnosti Sociálního centra jsme z humanitárního konta TKS 2014 použili částku 50 000,- Kč.

Díky prostředkům TKS 2014 byla v dubnu oficiálně zřízena Charita Zoločiv. Naším cílem bylo v oblasti Zoločiva založit funkční Charitu, která bude postupně soběstačná a nebude potřebovat další finanční podporu. Při Charitě Zoločiv byla zřízena ve spolupráci s nemocnicí služba půjčovny zdravotních pomůcek a svíčková dílna, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Je zde zaměstnán koordinátor na poloviční úvazek, který je odpovědný za veškerou činnost, týkající se činnosti a dalšího rozvoje služeb Charity Zoločiv. Na svíčkovou dílnu v Zoločivu byly poskytnuty prostředky z TKS ve výši 154 923,- Kč.

V srpnu přijela trojice mladých Ukrajinek z Charity Zoločiv do OCH Znojmo na týdenní stáž. Dívky pracují v nově založené Charitě Zoločiv. Dvě dívky strávily týden v Chráněných dílnách ve Znojmě, kde se učily výrobě svíček, další dívka byla na stáži v ošetřovatelské službě, kde se učila chodu půjčovny zdravotních pomůcek, za jejíž rozvoj je v Zoločivu zodpovědná.

Z důvodu občanských a válečných nepokojů na východě Ukrajiny jsme se zaměřili na pomoc lidem postiženým touto situací. Množství raněných je převáženo k lékařskému ošetření na západ Ukrajiny. Nemocnice nejsou dostatečně vybaveny technikou a potřebnými lékařskými přístroji pro poskytnutí kvalitní a odborné pomoci nemocným. Ve spolupráci s Charitou v Zoločivu jsme nakoupili nejpotřebnější lékařkou techniku a vybavení do nemocnice v Zoločivu, a to polohovací lůžka, sterilizátory, UV lampy, lednice. Vybavení bylo zakoupeno z prostředků celostátní sbírky CHČR ve výši 120 000,- Kč a 47 121,- Kč bylo použito z humanitárního konta TKS.

2013

Společně s Diecézní charitou Mukačevo na Ukrajině jsme celkem podpořili 9 chudých rodin ze Zakarpatské Ukrajiny. Finanční prostředky na tuto podporu získáváme od jednotlivců, farností a část prostředků byla věnována z humanitárního konta Tříkrálové sbírky. Celková věnovaná částka na pomoc chudým rodinám činí 52 462,-Kč.

Podpořili jsme opět léčebné výlohy dětí a dospělých, protože na Ukrajině nefunguje zdravotní pojištění a je nutné, aby si nemocní hradili veškeré náklady léčby sami. V roce 2013 jsme pomohli 12 nemocným a celková poskytnutá částka činila 167 628,- Kč. Většina prostředků byla věnována z Postní almužny, humanitárního konta Tříkrálové sbírky a od drobných dárců.

Ve svíčkové dílně ve Viškovu, která již funguje čtvrtým rokem, se střídají čtyři skupiny lidí s postižením. Svíčková dílna funguje jako pracovní terapie. Přispěli jsme zde částkou 25 000,-Kč a dále materiálním vybavením (parafín, balicí papír, stearin, lukopren).

Ve dnech od 3. 6. do 7. 6. 2013 proběhla u nás stáž pracovníků ze Zoločiva. Skupina byla tvořena řeckokatolickým knězem otcem Mykhaylem a jeho spolupracovníky, kteří budou pracovat v multifunkčním domě pro postižené. Během své cesty navštívili vybrané služby Oblastní charity Znojmo a Oblastní charity Blansko. Dále se seznámili s fungováním neziskových organizací v České republice. Stáž byla pro účastníky přínosná a doufáme, že u nás získané zkušenosti plně využijí v praxi na Ukrajině. Stáž byla financována z humanitárního konta Tříkrálové sbírky.

Z humanitárního konta Tříkrálové sbírky jsme podpořili částkou 50 000,- Kč provoz Domova na půli cesty, který v Užhorodě provozují sestry Congregace Jezu a dále částkou 66 677,- Kč kuchyň a jídelnu pro chudé v Užhorodě, kterou provozuje Charita Mukačevo.

Ve dnech  27. - 31. května 2013 s námi navštívili kněží ze znojemského a moravskokrumlovského děkanství Ukrajinu. Měli možnost seznámit se, jakým způsobem zde pomáháme ve spolupráci s mukačevskou Charitou a sestrami Kongregace Jezu. Při této návštěvě se setkali s mladými dospělými v Domě na půli cesty v Užhorodě, s rodinami, kterým pomáháme projektem adopcí rodin nebo hrazením léčebných výloh. Dále viděli, jak funguje svíčková dílna ve Viškovu a nový dětský domov v Rachově. Díky řediteli rádia Proglas Ing. Martinu Holíkovi jsme se mohli těšit z reportáže z této návštěvy. Tato cesta byla poděkováním kněžím za podporu při Tříkrálové sbírce a Postní almužně.

Od 13. do 19. prosince 2013 se uskutečnila další návštěva Ukrajiny. Přivezli jsme s sebou základní vybavení pro ruční výrobu svíček. Naši zaměstnanci Domova pro matky a otce v tísni zaškolili instruktory v Zoločivu ve výrobě svíček.  Svíčková dílna byla otevřena 16. 12. 2013  při řecko-katolické farnosti města Zoločiv nedaleko Lvova. Oblastní charita Znojmo zafinancuje vybavení této dílny z Tříkrálové sbírky.

V průběhu roku jsme se rozloučili s generálním konzulem ČR Mgr. Davidem Pavlitou, který ukončil své působení na Ukrajině. Nyní spolupracujeme s novým konzulem PhDr. Miroslavem Klímou.

2012

Ve spolupráci s Diecézní charitou Mukačevo na Ukrajině jsme pokračovali v pomoci chudým rodinám. Celkem jsme podpořili 12 rodin ze Zakarpatské Ukrajiny. Spolu s námi pomáhali jednotlivci, farnosti a část prostředků byla věnována z humanitárního konta Tříkrálové sbírky. Celková věnovaná částka na pomoc chudým rodinám činí 139 165,-Kč.

Další podporovanou oblastní je financování léčebných výloh dětí a dospělých, protože na Ukrajině nefunguje zdravotní pojištění a je nutné, aby si nemocní hradili veškeré náklady léčby sami. V roce 2012 jsme pomohli 26 nemocným. Některé rodiny nemají dostatek finančních prostředků, proto jsme těmto potřebným přispěli částkou 170 831,- Kč. Většina prostředků byla věnována z Postní almužny.

Rádi bychom se s Vámi podělili o jeden z mnoha příběhů, jak Postní almužna pomáhá na Ukrajině. Chudí manželé Adrián a Eugénie v Mukačevu s radostí očekávali třetí dítě. Eugénii v 6. měsíci těhotenství lékaři diagnostikovali rakovinu dělohy. Lékaři hned navrhovali jako jediné možné řešení potrat a následnou operaci Eugénie. Rodina byla v koncích, byl to dvojí boj, o život dítěte a o život matky. To co v tu chvíli zažívali tito manželé, by si asi málo kdo dovedl představit. Nedokázali se smířit s myšlenkou zabít svoje vytoužené a očekávané dítě. Rodina neměla ani peníze na operaci. Hledali pomoc. Oblastní charita Znojmo jim přispěla z Postní almužny na speciální operaci a léčbu až v Maďarsku, kde bylo možné zachránit jak dítě, tak maminku. Ve 26. týdnu těhotenství Eugénia předčasně porodila zdravou holčičku s porodní váhou 790 gramů. Podařila se i úspěšná operace Eugénie. Holčička je zdravá, v současné době má osm měsíců a daří se jí dobře. Eugénie se zdárně léčí a její zdravotní stav se také zlepšuje.

Svíčková dílna funguje pod vedením pana Lajoše velmi dobře. Při každé návštěvě je vidět další pokrok a nový produkt. Střídají se zde čtyři skupiny lidí s postižením. Svíčková dílna funguje jako pracovní terapie. Přibyli dva noví uživatelé a svíčková dílna má svoje nové logo. Zde jsme přispěli částkou 31 374,-Kč.

Ve dnech od 20. 9. do 27. 9. 2012 proběhla u nás stáž pracovníků Sociálního centra v Užhorodě a pracovníků Diecézní charity Mukačevo. Během návštěvy se podívali do Brna, kde je přivítal otec biskup. Navštívili občanské sdružení v Neratově a mohli se inspirovat službami v Oblastní charitě Znojmo, Blansko a Žďár nad Sázavou. Aktivně se podíleli na přípravách Dne Charity a pro návštěvníky uvařili pravý ukrajinský boršč. Velkým zážitkem pro všechny účastníky byla návštěva Prahy. Stáž pro pracovníky z Ukrajiny pořádáme již po čtvrté a financujeme ji z humanitárního konta Tříkrálové sbírky. Pro všechny je vždy velkou inspirací pro jejich další práci a to nás velmi těší.

Novým projektem, který jsme podpořili částkou 216 035,- Kč, spolu s dalšími Oblastními charitami, je koupě rodinného domu pro nový Dětský domov rodinného typu v Rachově. Rodina by se měla nastěhovat po Vánocích. Dům má 2 poschodí. Na 1. patře bude herna, koupelna, WC, kuchyň. Ve 2. patře bude ložnice rodičů, pokoj pro chlapce a pokoj pro dívky. Na půdě mají v plánu vybudovat další pokoje a druhou sprchu s WC, protože podle zákona je nutná ještě jedna koupelna.

Částkou 24 960,- Kč jsme podpořili děti ze sociálně slabých rodin v jejich zájmovém vzdělávání.

Podařilo se nám uspořádat výstavu o naší pomoci na Ukrajině. Výstava měla za cíl seznámit veřejnost se životem na Ukrajině a o tom, jak pomáháme těžkou situaci místních obyvatel zmírnit. Vernisáž proběhla na Dni Charity na Horním náměstí ve Znojmě. Autorem fotografií je Richard Bouda.

V obci blízko Perečína jsme našli holčičku, která potřebuje operaci páteře. Nyní sbíráme finanční prostředky na její operaci.

Velkou pomocí nám bylo osobní seznámení se s generálním konzulem ČR Mgr. Davidem Pavlitou, který sídlí ve Lvově.

2011

Rozvojová spolupráce a pomoc na Ukrajině pokračovala v těchto základních oblastech: Pomoc chudým rodinám s dětmi, financování operací dětí i dospělých, podpora svíčkové dílny.

V rámci projektu pomoci chudým rodinám v Zakarpatí se podařilo podpořit 21 rodin s dětmi. Jednalo se především o pomoc nákupem základních potravin, léků, platbou za vodu, plyn apod. Do podpory se zapojili jednotlivci, rodiny, farnosti a část prostředků byla věnována z  humanitárního konta TKS. Celkem bylo na tento účel poskytnuto 118 640,- Kč.

Výraznou pomocí se stalo financování operací a lékařských zákroků vážně nemocných dětí a dospělých. Úhrada zdravotní péče, kdy jsou lidé nuceni finančně se podílet na veškerých nákladech léčby, tzn. léky, zdravotnický materiál, ložní prádlo, apod. i hradit samotný lékařský zákrok, je pro sociálně slabé mnohdy nemožná. Obrací se proto na Charitu v Mukačevu s žádostí o pomoc. Peníze byly poskytnuty z prostředků Postní almužny, humanitárního konta TKS, prostředků TKS oblastních charit brněnské diecéze Břeclav, Blansko, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Rajhrad a ostatních drobných dárců v celkové částce 307 826,-.

Máme radost z fungování a rozvoje svíčkové dílny ve Viškovu. Dílna slouží jako pracovní terapie pro lidi s postižením z měst Viškovo, Chust, Tjačiv, Solotvino. Protože v Zakarpatí dosud není příliš mnoho možností zaměstnání pro lidi s postižením, zájem o práci ve svíčkové dílně se zvyšuje, stejně tak se zvyšuje poptávka po jejích výrobcích. Z prostředků TKS jsme zakoupili nový, větší tavný kotel na parafin a částkou 50 000,- Kč jsme přispěli na její provoz.

Vedle těchto stěžejních aktivit jsme již potřetí zorganizovali pro sociální a zdravotní pracovníky i dobrovolníky ze Zakarpatí týdenní stáž v ČR.

Měli možnost poznat např. chráněné bydlení a dílny Sdružení Neratov, projekty v Caritas Retz, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, chráněné bydlení v Šanově, zařízení pro drogově závislé OCH Břeclav, Denní stacionář pro seniory ve Znojmě a zařízení OCH Znojmo.  Seznámení se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách bylo pro ně obohacením a inspirací pro jejich práci na Ukrajině.

I v letošním roce jsme mohli díky finančním prostředkům z Nadace VIA podpořit děti se sociálně slabých rodin v jejich zájmovém vzdělávání. Částka 48 000,- Kč umožnila 31 dětem pokračovat ve studiu hudby, zpěvu, sportu, výuce cizích jazyků apod.

2010

V letošním roce jsme si připomněli 10. výročí od začátku zahájení naší pomoci na Ukrajině. V některých oblastech, jako je např. řešení situace sirotků a fungování dětských domovů, zaznamenal ukrajinský systém velký pokrok. Stále však je mnoho oblastí, kde je třeba pomoci. I v roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s mukačevskou Charitou v projektu pomoci sociálně slabým rodinám v Zakarpatí. Nákupem základních potravin, léků, platbou za vodu, plyn apod. se podařilo podpořit 25 rodin s dětmi (částkou 65 589,- Kč), od roku 2009 je to již 40 podpořených rodin. Vedle této materiální pomoci je žádoucí děti v těchto rodinách podporovat nejen v povinném, ale i dalším vzdělávání a rozvíjení jejich osobností, v získávání dalších dovedností. Z prostředků Nadace VIA (33 000,-) bylo v zájmovém vzdělávání podpořeno 8 dětí a mladých (získáním řidičského průkazu, výukou cizího jazyka, tance, hudby) Z prostředků humanitárního konta TKS 2010 jsme již podruhé zorganizovali pro pracovníky ukrajinských sociálních služeb týdenní stáž v ČR. V programu byla návštěva nejen zařízení, která provozuje Oblastní charita Znojmo, ale měli možnost poznat např. zařízení pro osoby bez přístřeší ve Vídni, Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře, chráněné dílny Sdružení Neratov ad. Velmi přivítali možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině. V důsledku velkého množství žádostí se DCH Mukačevo zaměřila na pomoc dětem a sociálně slabým lidem s úhradou nákladů za zdravotní péči. Na Ukrajině nefunguje systém zdravotního pojištění, lidé jsou nuceni finančně se podílet na veškerých nákladech léčby, tzn. léky, zdravotnický materiál, ložní prádlo, apod. i hradit samotný lékařský zákrok. Odbornost lékařů i používaná zdravotnická technika často nedostačuje a proto se náročnější lékařské zákroky a operace zajišťují v jiných evropských zemích (Maďarsko, Itálie, ad.). Pomoc při financování léčebných výloh a operací byla poskytnuta z prostředků Postní almužny 2010, humanitárního konta TKS, Postní almužny Žďáru nad Sázavou a ostatních darů. Podařilo se podpořit 13 osob částkou 192 250,-. Svíčková dílna ve Viškovu, která zde funguje od roku 2009, zaměstnává mentálně a tělesně postižené. Dílna slouží jako pracovní terapie pro lidi s postižením z blízkého okolí (Viškovo, Chust, Tjačiv, Solotvino). Pod vedením instruktorů získávají sebedůvěru, rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Podpořili jsme ji z darů fyzických osob a Postní almužny Tišnova nákupem materiálu pro výrobu svíček.

2009

Hlavním záměrem roku 2009 byla spolupráce s Charitou v Mukačevu na pomoci chudým rodinám s dětmi. Do projektu se zapojili jednotlivci, rodiny, farní společenství a z částky bezmála 95 000,- Kč bylo podpořeno 15 rodin s dětmi. V převážné většině se jednalo o pomoc zakoupením potravin. Tyto rodiny, které často žijí v nedůstojných podmínkách, jsme dále podpořili z finančních prostředků Postní almužny, která se v minulém roce poprvé uskutečnila a byla určena pro Ukrajinu a dále pak z humanitárního konta TKS 2009. Celkem 238 000,- Kč tak bylo použito pro dalších 16 rodin na drobnější opravy domů, zavedení vody, topení, opravy sociálního zázemí, apod. Z dalších prostředků humanitárního konta TKS 2009 jsme zorganizovali pro pracovníky ukrajinských sociálních služeb týdenní stáž v ČR. Velmi přivítali možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině. Svíčkovou dílnu, vybudovanou v Užhorodě v roce 2006, nebylo již možné provozovat v dosavadních prostorách, proto byla v červnu 2009 přestěhována do jiných prostor, a sice v obci Viškovo. Zde bude výroba svíček zaměstnávat mentálně či tělesně postižené. Vedle výše zmíněných činností se stále zajímáme i o chod dětských domovů ve Velkém Berezném, Domu na půli cesty v Užhorodě, dětského domova v Seredném, které jsou již samostatné a na naší finanční pomoci nezávislé. Díky dárci, který věnoval neuvěřitelného půl miliónu korun, se zrealizoval i záměr rodičů v dětském domově rodinného typu v Mukačevu, kteří v poměrně krátké době zrekonstruovali dům tak, aby zde mohly žít i děti po dovršení zletilosti a nemusely se tak v mladém věku ocitnout bez rodinného zázemí. Podařilo se nám dát dohromady svépomocnou skupinu složenou z adoptivních rodičů dětských domovů rodinného typu. Sedm párů adoptivních rodičů z dětských domovů rodinného typu se jednou měsíčně schází a navzájem si předávají zkušenosti s výchovou dětí, hledáním vhodného vzdělání pro dospívající děti a další a další problémy, které přináší rodinný život. V roce 2010 budeme pokračovat v přímé pomoci chudým rodinám, chceme zajistit některým dětem z těchto rodin další vzdělávání a podpořit aktivity, které provozuje mukačevská Charita, jako je financování operací dětí, provoz jídelny pro chudé, apod.