Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou


  • Tel.: 777 755 658
 
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE


Poslání

Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti,

dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání

legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje

v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti

za své chování.

 

Pro koho tu jsme?

Pro třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

 

Co je cílem naší služby?IMG_9024

-        Podpora pozitivního třídního klimatu

-        Zvyšování sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či

studentů ve vztahu ke zdravému způsobu života

-        Ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci

násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání

legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)

-        Snížení rizikového chování ve společnosti

-       Efektivnější zvládání obtížných životních situací

 

Co vám nabízíme?

-        Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování

-        Pořádání adaptačních kurzů

-        Poradenskou činnost pro děti a mládež

-        Konzultace na školách

 

Jaká je cena služby?

Aktuální cena programu je na webových stránkách prevence www.prevence-ochzr.cz

 

Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Návaznost a systematické plánování

- Důraz na interakci a aktivní zapojení

- Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)

- Mlčenlivost

- Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu

- Aktuálnost a flexibilitaIMG_8233

- Individuální a celostní přístup

- Sdělování pravdivých informací

 

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí-úterý         07.00-15.30

Středa                     07.00-17.00 

Čtvrtek                     07.00-15.30

Pátek                       07.00-14.00

Přímá práce - realizace programů

Pondělí-čtvrtek      08.00-14.00

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež Bc. Eliška Junová - lektorka primární prevence