Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel

Samuel

V Ateliéru pracujeme s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Učíme uživatele nácvikům různých pracovních činností, pečovat o vlastní osobu, poznávat  jejich okolí a umět trávit  volný čas vhodnými způsoby. Služba je poskytována bezúhradně. Provozní doba ambulantní služby je v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hod., terénní služby od  9:00 do 16:00 hod nebo dle individuální domluvy. Kontakt na službu

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami k jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Učíme je pečovat o vlastní osobu a domácnost, umět trávit čas vhodnými způsoby, seberealizovat se. Podporou jejich schopností a dovedností je učíme komunikovat tak, aby byli schopni si sami obstarat osobní záležitosti a vytvářet kvalitní sociální vztahy.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který dosáhl samostatnost a soběstačnost v rámci svých schopností a dovedností především v oblasti péče o domácnost, obstarávání si osobních záležitostí, vyjadřování se, využívání veřejných služeb.

Cílem služby je uživatel, který se dokáže vhodným způsobem seberealizovat v oblasti trávení volného času, vytváření a udržování sociálních vztahů, pracovního uplatnění.

Vymezení sociálně nepříznivé situace

Nepříznivou sociální situací rozumíme   oslabení nebo ztrátu schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, dopady mentálního postižení s kombinovanými vadami,   tyto okolnosti omezují duševní, smyslové či fyzické schopnosti a mají vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, mohou způsobovat různé formy závislosti na péči jiné osoby.

Sociálně nepříznivá situace vlivem mentálního postižení může spočívat v omezení možností zapojení se v běžné společnosti. Poznamenává oblasti pracovního uplatnění, bydlení, nedostatek společenského kontaktu, absence sociálních vztahů, hrozí sociální samota, nemožnost stýkat se s podobnou skupinou osob. Osoba využívá pouze kontaktů rodiny a nedostává se jí možností vhodné seberealizace. Postupně ztrácí své schopnosti a dovednosti, oslabuje se její soběstačnost a samostatnost. Často se snižuje sebejistota při pobytu v nechráněném nebo neznámém prostředí.

Okruh osob = cílová skupina

Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel je určen osobám s mentálním postižením lehkého až středního stupně a kombinovanými vadami, případně s přidruženým tělesným postiženým lehkého stupně. Jedná se o osoby, které nenašly vhodné uplatnění v běžné společnosti např. v pracovní oblasti, v oblasti volného času, potřebují podporu v oblasti bydlení, seberealizaci, cítí se izolované, potřebují trénovat samostatnost.

Věková struktura:

Osoby od 16 let věku do 40 let věku.

Poskytujeme ambulantní a terénní formu.

Kapacita:

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 15 osob

Okamžitá kapacita terénní formy: 1 osoba

Zásady poskytované služby

Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele. Pracovník by tedy měl u každého uživatele zvlášť hledat a individuálně aplikovat ten nejvhodnější způsob komunikace, zvolit vhodný způsob práce a společně s uživatelem stanovit reálné individuální cíle.

Respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které se přibližuje k přirozenému sociálnímu prostředí uživatele.

Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí činností využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele.

Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpora vzájemných rodinných vztahů. V případě, kdy rodina nehájí oprávněné zájmy uživatele, spolupracujeme s rodinou tak, aby pochopila zájmy uživatele.

Základní činnosti sociální služby sociální rehabilitace:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 • nácvik péče o děti nebo o další členy domácnosti,
 • nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručnímu podpisu

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 • nácvik chování v různých společenských situacích,
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkování služeb

Postup při řešení stížností uživatelů služeb

Dostupnost zařízení

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantně v pronajatých prostorách kláštera ve Znojmě Hradišti, Křížovnická 26. Je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, linka 801, jejíž zastávka je vzdálena cca 110 metrů od naší budovy. Na téže zastávce staví i linkový spoj 817.
 
Naše zařízení je bezbariérové pouze v přízemí.
Terénní forma je poskytována v přirozeném prostředí uživatele, který usiluje o své úplné osamostatnění v oblasti bydlení, a to pouze v rámci  města Znojma.