Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

V Sociální rehabilitaci - Ateliéru Samuel  pracujeme s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Učíme uživatele nácvikům různých pracovních činností, pečovat o vlastní osobu, poznávat  jejich okolí a umět trávit  volný čas vhodnými způsoby.

Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulantně  na adrese Znojmě Hradišti, Křížovnická 26.

Terénní forma je poskytována  na území města Znojmo

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • Dosáhly samostatnosti a soběstačnosti v rámci svých schopností a dovedností v péči o domácnost, obstarávání si osobních záležitostí
 • Dosáhly samostatnosti a soběstačnosti v rámci svých schopností a dovedností ve vyjadřování se a využívání veřejných služeb
 • Dokázaly se vhodným způsobem seberealizovat v oblasti trávení volného času
 • Uměly si vytvořit a udržet sociální vztahy a pracovní uplatnění

KOMU POMÁHÁME

 • Osobám s mentálním postižením
 • Osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami

ve věku od 16 let věku do 40 let

KAPACITA

Okamžitá kapacita ambulantní formy: 15 osob

Okamžitá kapacita terénní formy: 1 osoba

 

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 1. Potřebujete pomoci v oblasti zvládání běžné hygieny (běžná hygiena, čištění zubů, sprchování, péče o vlasy, nehty, mytí)?
 2. Potřebujete pomoci v oblasti péče o vlastní osobu (oblékání, obouvání, úprava vzhledu, kosmetika, doplňky)?
 3. Potřebujete pomoci v oblasti stravování (nákup potravin, dieta, zajištění dodavatele, vaření, nápoje)?
 4. Potřebujete pomoci v oblasti péče o domácnost (úklid, údržba, obsluha domácích spotřebičů, větrání, topení, třídění odpadů, praní, žehlení, péče o obuv, technické záležitosti)?
 5. Potřebujete pomoci v oblasti zajištění kontaktu se společenským prostředím, orientací (časem, místem, osobami)?
 6. Potřebujete pomoci v oblasti komunikace (srozumitelnost, slovní zásoba, vyjadřování potřeb, alternativní komunikace)?
 7. Potřebujete pomoci v oblasti společenských kontaktů (rodina, přátelé, sousedi, společenské normy, sociální chování, znalost společenských norem)?
 8. Potřebujete pomoci v oblasti využívání běžných veřejných služeb (obchod, pošta, banka, úřady, knihovna, opravna, restaurace, kino, divadlo, knihovna, čistírna, opravna)?
 9. Potřebujete pomoci v oblasti osobní kompetence (sebereprezentace, orientace v životních obdobích, zvládání krizí)?
 10. Potřebujete pomoci v oblasti seberealizace (vzdělávání, pracovní uplatnění, volný čas)?
 11. Potřebujete pomoci v oblasti zdravotního rizika (prevence, léčebný režim, pití tekutin, dodržování diety)?
 12. Potřebujete pomoci v oblasti uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (finance, hospodaření, řešení dluhů, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využívání sociálních dávek, platné osobní doklady, uplatňování občanských a politických práv, ochrana před zneužíváním)?
 13. Potřebujete pomoci v oblasti posilování rodičovských kompetencí (péče o děti, školní povinnosti, domácí prostředí)?

 MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

 1. Nabízíme nácviky péče o tělo,  běžnou hygienu, čištění zubů, sprchování, péči o vlasy, mytí, stříhání nehtů, pomoci při výběru pomůcek k těmto činnostem,  poskytujeme podporu při provádění těchto nácviků.
 2. Podporujeme při výběru oblékání, obuvi, úpravě vzhledu a stylu oblékání, používání kosmetiky.
 3. Nabízíme podporu při zajištění stravování, provádíme nácviky nakupování potravin a nápojů, ohřevu nebo vaření jídel. Dále podporujeme při sestavování nákupního lístku potravin z hlediska zdravé výživy a hospodárnosti.
 4. Nabízíme podporu při péči o domácnost, poskytujeme nácviky péče o domácnost. Pomůžeme s nabídkou informací, pomůcek, usnadňující péči o domácnost.
 5. Poskytneme nácviky orientace osobou, časem a místem, orientace v prostorách služby, orientace ve venkovním prostředí a podpoříme Vás v denním programu.
 6. Poskytneme nácviky komunikace, podporu vytváření slovní zásoby, trénování srozumitelnosti, podporu vyjadřování potřeb a navazování kontaktu.
 7. Podpoříme kontakt s rodinou, udržování dobrých vztahů, nácviky společenského chování, podporu při hledání partnera, poskytneme informace o kontaktech k duchovní podpoře, poradenství, terapii.
 8. Nabídneme nácviky využívání běžných veřejných služeb, nácviky nakupování a orientace v obchodě, podporu finanční gramotnosti, podporu při návštěvě restaurace, výstav a úřadů.
 9. Podpoříme Vaše osobní kompetence a poskytneme nácviky zvládání krize a nácviky sebereprezentace.
 10. Podpoříme Vás v seberealizaci ve  vzdělávání, pracovním uplatnění, volném čase. Pomůžeme kontaktovat další organizace, které se zabývají oblastmi volného času. Poskytujeme nácviky pracovních dovedností, podporujeme plánování volného času, nácviky volnočasových dovedností, ručních prací, péče o zvíře.
 11. Podpoříme a informujeme Vás ohledně tématu zdravotní prevence (přivolání pomoci), ve znalosti základů první pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu, dodržování léčebného režimu, zásobování lékárničky, zajištění lékařské péče a léků, nabídneme nácvik jednoduchého ošetření, znalost zásad zdravé výživy, zprostředkujeme kontakt na zdravotnická a léčebná zařízení.
 12. Podpoříme Vás při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (podpora a předání informací ohledně finančních a dluhových záležitostí, vyřízení sociálních dávek, důchodů, uzavírání smluv, při  zařízení volební komise, ochrana před zneužíváním, vyřízení dokladů,..).
 13. Informujeme Vás, kam se obrátit v péči o dítě, kde si zajistit doučování nebo jiné služby, týkající se péče o dítě.    

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Služba je poskytována bezúhradně.

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami k jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Učíme je pečovat o vlastní osobu a domácnost, umět trávit čas vhodnými způsoby, seberealizovat se. Podporou jejich schopností a dovedností je učíme komunikovat tak, aby byli schopni si sami obstarat osobní záležitosti a vytvářet kvalitní sociální vztahy.

CÍLE  SLUŽBY

Cílem služby je uživatel, který dosáhl samostatnost a soběstačnost v rámci svých schopností a dovedností především v oblasti péče o domácnost, obstarávání si osobních záležitostí, vyjadřování se, využívání veřejných služeb.

Cílem služby je uživatel, který se dokáže vhodným způsobem seberealizovat v oblasti trávení volného času, vytváření a udržování sociálních vztahů, pracovního uplatnění.

CÍLOVÁ   SKUPINA

Sociální rehabilitace – Ateliér Samuel je určen osobám s mentálním postižením lehkého až středního stupně a kombinovanými vadami, případně s přidruženým tělesným postiženým lehkého stupně. Jedná se o osoby, které nenašly vhodné uplatnění v běžné společnosti např. v pracovní oblasti, v oblasti volného času, potřebují podporu v oblasti bydlení, seberealizaci, cítí se izolované, potřebují trénovat samostatnost.

Věková struktura:

Osoby od 16 let věku do 40 let věku.

ZÁSADY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZNOJMO-ATELIÉR SAMUEL

Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele. Pracovník by tedy měl u každého uživatele zvlášť hledat a individuálně aplikovat ten nejvhodnější způsob komunikace, zvolit vhodný způsob práce a společně s uživatelem stanovit reálné individuální cíle.

Respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které se přibližuje k přirozenému sociálnímu prostředí uživatele.

Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí činností využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele.

Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpora vzájemných rodinných vztahů. V případě, kdy rodina nehájí oprávněné zájmy uživatele, spolupracujeme s rodinou tak, aby pochopila zájmy uživatele.

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE v TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

 • Péče o domácnost (úklid, obsluha domácích spotřebičů, nakládání s odpady….)
 • Zprostředkování společenského kontaktu (komunikace, orientace, společenské kontakty)
 • Oblast seberealizace (pracovní uplatnění, vzdělávání, oblíbené činnosti)
 • Zvládání péče o vlastní osobu (oblékání, hygiena, celkový vzhled)
 • Zajištění stravování (příprava stravy, zajištění potravin)

 PORADÍME VÁM PŘI ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

 • Péče o zdraví a bezpečí (zdravotní prevence, zdravá výživa, zdraví)
 • Uplatnění práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (finanční a majetková oblast, vyřízení dokladů, uplatnění práv)
 • Podpora rodičovských kompetencí (péče o děti)
 • Podpora osobní kompetence (orientace v životním období)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 • nácvik péče o děti nebo o další členy domácnosti,
 • nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoručnímu podpisu

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 • nácvik chování v různých společenských situacích,
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis a zprostředkování služeb

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZNOJMO-ATELIÉR SAMUEL  JE REGISTROVÁN V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kontakt

Vedoucí služby

Jana Svobodová, DiS.

Křížovnická  3071/26, Znojmo, 669 02

Tel. 731 629 964

samuel@znojmo.charita.cz

www.znojmo.charita. cz

Doba poskytování služby

Provozní doba

 • ambulantní služba je v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod.,
 • terénní služba od  9:00 do 16:00 hod

Samuel