Tříkrálová sbírka

Co je Tříkrálová sbírka a komu pomáhá?

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR (CHČR) a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky.
 

Jak sbírka probíhá?

Několik dní před slavností Zjevení Páně, Tří králů, v den slavnosti, případně i několik dní poté (tj. přibližně od 1. do 11. ledna) chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. Koledníci znají základní informace o Charitě, dárce informují o využití vybraných prostředků v loňském roce i o záměru využití letošního výtěžku. A dále všechny obdarovávají drobnou pozorností. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena shodným číslem jako průkazka.
 

Co s vybranými penězi?

Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu a o rozpečetění se udělá záznam. Potom se všechny vybrané peníze vkládají na centrální účet CHČR, kde je provedena jejich kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění.
 
 
Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem: