Pomoc na Ukrajině

V roce 2000 jsme zahájili naši činnost podporou prvních dětských domovů rodinného typu na Zakarpatské Ukrajině. Nyní jsou tyto domovy díky podpoře státu soběstačné, a tak jsme naši pomoc rozšířili dál.

POMÁHEJTE S NÁMI!

Číslo účtu pro platby : 107- 4585900247/0100  Variabilní symbol 712
nebo č. účtu: 4200083873/5500 Variabilní symbol 712
 

DĚKUJEME!

 

Podporujeme tyto aktivity:

Pomoc sociálně slabým rodinám

Projekt Pomoc sociálně slabým rodinám navazuje na projekt Adopce na dálku pro děti z dětských domovů rodinného typu ve Velkém Berezném, který Oblastní charita Znojmo uskutečňovala v letech 2000-2006. V současné době jsou dětské domovy rodinného typu na Ukrajině dostatečně finančně podporovány státem, proto jsme se rozhodli podporovat ostatní chudé děti.

Na ukrajinském venkově totiž stále žije velké množství chudých rodin. Vlivem špatné dostupnosti do zaměstnání, negativními návyky jako je konzumace drog, alkoholu apod. nejsou rodiče schopni zajistit svým dětem odpovídající zázemí. Rodina dítěte, pro které je podpora určena, neobdrží přímo finanční částku, ale je jí předána potřebná materiální pomoc (potraviny, oblečení, obuv, školní pomůcky, atd.). Dlouhodobě spolupracujeme s Diecézní charitou Mukačevo, Charitou Lvov a řádovými sestrami v Perečíně, kteří místní poměry dobře znají, a kteří administrují a distribuují pomoc do rodin.

Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších rodin v okolí Mukačeva, Užhorodu, Perečina a v oblasti Lvova a pomoci jim tak vyrůstat v důstojných lidských podmínkách.

Jak podpořit děti z chudých rodin?

Přispěvatelem na vybrané konkrétní dítě se může stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše příspěvku není přesně stanovena, doporučená částka je 6000,- Kč za rok.

Pokud máte zájem o podporu chudých rodin kontaktujte nás.

Do programu se však mohou zapojit i dárci, kteří jsou ochotni svými příspěvky v jakékoliv výši podpořit projekt neadresně, tzn. bez výběru konkrétního dítěte. Z příspěvků budou částečně hrazeny i distribuční náklady (7%).

Financování léčebných výloh

Financování léčebných výdajů vážně nemocných a umírajících dětí na Ukrajině Velký problém na Ukrajině představuje zdravotnický systém, systém zdravotního pojištění nefunguje, ve velmi špatném stavu je odbornost ve zdravotnictví a nemocným není poskytována zdravotní péče, pokud nejsou schopni podílet se na nákladech léčby (zdravotní materiál, léky apod.).

Charita v Mukačevu a ve Lvově eviduje množství žádostí o pomoc v této oblasti. Jedná se zejména o zdravotní zákroky a operace dětí, které není možné z výše uvedených důvodů zajistit přímo na Ukrajině.

Tento projekt podporujeme i z Postní almužny. Postní almužna nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, dětem v náboženství, mládeži, dospělým i farním společenstvím vhodně prožít postní dobu a zároveň pomáhat potřebným.

Dům na půli cesty

Spolupracující organizace řeholních sester Congregatio Jesu na Ukrajině provozuje Sociální centrum v Užhorodě. Činnost Sociálního centra zahrnuje provoz Domu na půli cesty, internát pro studující mládež, dále práci s chudými a lidmi bez přístřeší a zajišťování volnočasových činností pro děti a mládež.

Vzdělávání dětí a mládeže

Tato oblast pomoci reaguje na nepříznivé podmínky na Ukrajině. Životní podmínky jsou zde velice složité, je zde špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost. Mnoho lidí je bez práce, velkým problémem je alkoholismus. Mnoho dětí tak vyrůstá v takto zasažených rodinách a v získávání vzdělání se musí vyrovnávat s řadou překážek. Rodiče často řeší existenční problémy a nezbývá jim na finanční zajištění svých dětí v oblasti vzdělávání a osobního růstu a rozvoje.

Vzdělání dětí a mladých považujeme, vedle materiální pomoci, za velmi důležitý faktor, který umožní rozvíjet jejich zájmy, dovednosti, nadání, zlepší jejich možnosti při volbě povolání, zvýší šance při získání zaměstnání v dospělosti, aby v budoucnosti dokázali uživit sebe, příp. svou rodinu. Na tomto projektu spolupracujeme se sestrami z Congregatio Jesu a ze Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Perečíně.

Dále podporujeme příprava na školu s dětmi se speciálními potřebami. (podpora psychologů, učitelů) Děti se učí kreslit a zpívat, píší úkoly. K dětem se přistupuje individuálně podle jejich potřeb. Na tomto projektu spolupracujeme s Charitou v Zoločivu.

Pomoc vnitřně presídleným osobám

Ukrajina, poznamenána ozbrojeným konfliktem na východě země, musí řešit otázku pomoci vnitřně přesídleným osobám, které byly nuceny opustit své domovy. Sociální a materiální pomoc spočívá v zajištění lékařské, duchovní, psychologické péče, dále v zajištění potravin, léků, hygieny ad.

Pomoc na východě

Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby těch nejchudších rodin v Luhanské oblasti poznamenané ozbrojeným konfliktem. Pomáháme zde prostřednictvím Charity Lysychansk. Potřebným pracovníci Charity nakupují základní potraviny, hygienu a léky.

Krizová centrum ve Lvově

Krizové centrum působí ve Lvově od roku 1999.  Za jeho vznikem stál problém zanedbávání dětí a nedokonalý státní systém opatrovnictví. Od jeho vzniku projekt pomohl více než 2780 dětem a více než 1450 rodinám. Nyní spadá pod krizové centrum až 30 dětí předškolního věku. V Centru jim jsou vytvořeny vhodné životní podmínky (strava, oblečení, vzdělávání, duchovní rozvoj, práce s rodiči, opatrovníky, rodinami). Bohužel, neustálá obtížná socio-ekonomická situace na Ukrajině nepřispívá k vyřešení problému zanedbávání dětí. Zde pomáháme Charitě ve Lvově s financováním obědů pro děti.

Farní charity - dobrovolnická centra

Charita Lvov již 9 let pořádá ve Lvově setkání dobrovolníků z řeckokatolických farností z diecéze. Setkávání má za úkol posílit farní sociální službu, aby docházelo k vytváření středisek sociálních služeb ve farnostech. V mnoha farnostech řeckokatolické církve se sociální služby provádí, ale postrádají systematičnost a vývoj. Pravidelná společná setkání dobrovolníků z různých farností jsou pro jejich rozvoj velmi důležitá. Farní charita by měla spojovat lidi, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a dovednosti a nezištně pomoci těm, kteří to potřebují.

Spolupracujeme s partnery:

IMG_5445                   DSCN7484                 2017101720171017ukrajinaIMG_27762017-10-17
 
  Congregatio Jesu                     Diecézní charita Lvov          Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
 

                  DSCN7525                DSCN5397ukrajina 11

Diecézní charita Mukačevo          Charita Zoločiv                  Diecézní charita Severodoněck