Obecné informace o Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselstvím dobré vůle, radosti a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity osobám s mentálním a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem. Sbírka nejen navazuje na tradici svátků Tří králů – „Zjevení Páně“ (6. ledna), ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Neopomenutelné je připomenutí duchovního rozměru sbírky, kdy koledníci – Tři králové jsou poslové, kteří předávají zprávu o příchodu Boží lásky v podobě narozeného Ježíše Krista na svět.

Na svátek Tří králů se v kostelech světila křída, voda a kadidlo, které si pak věřící odnášeli domů. Vodou kropívali nejenom své příbytky, ale i zahrady, pole i dobytek. Kadidlem vykouřili místnosti a svěcenou křídou psali na zárubně dveří C+M+B+

Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě žáků i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné iniciály. Při té příležitosti rozdávali svaté obrázky. Chlapci chodili po obci s velkou hvězdou v ornátech a S korunami na hlavách (jeden měl začerněnou tvář). Každému, kdo je pustil do domu, pak zazpívali poselství.

„My tři králové my jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám,
štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Do Betléma pospícháme, ještě málo darů máme.
Herodes král kouká z okna, vidí tři krále z daleka.
Poslal proti nim vyslance, aby se stavěli do paláce.“ 

 

Svěcenou křídou píšeme na horní zárubeň dveří: K+M+B+2021 Správně by se mělo psát: C+M+B+2021 (Christus+Mansionem+Benedicat+2021) což je z latinského překladu: „Kristus ať žehná tomuto domu“.