Charitní poradna Znojmo

poradna
 

Provozní doba služby je ST od 12:00 do 15:30 hod.

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace (uživatelé služby mohou využít online poradna) a to jednorázově nebo opakovaně.

Služby poradny jsou pro uživatele bezplatné. Kontakt na službu

Poslání služby

Posláním Charitní poradny Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí uživatelů služby tak, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace ve svém životě.

Cíl služby

 • seznámit uživatele služby s jeho právy a povinnostmi
 • zvýšit sociální a právní informovanost uživatelů služby
 • naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení

Zásady služby

 • pomoc reaguje na individuální životní situaci uživatelů služby
 • pomoc podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • uživatelé služby jsou motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace
 • jsou dodržována základní lidská práva a svobody uživatelů, je zachovávána lidská důstojnost uživatelů služby
 • pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní, anonymní

Okruh osob

Služba je poskytována všem dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou si pomoci vlastními silami a to bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci.

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • seniory

Poradenství nemůže být poskytnuto cizincům, kteří se nedorozumí česky nebo do poradny nepřijdou s tlumočníkem/překladatelem. Dále není poradenství poskytováno ve znakovém jazyce, s osobami se sluchovým postižením můžeme komunikovat pouze písemně. Přístup do poradny není bezbariérový, osobám na vozíčku lze poskytnout poradenství telefonicky či emailem, případně na veřejném místě v centru Znojma.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 

Pomůžeme Vám například v oblastech:

 • bydlení (pomoc při hledání jiného bydlení)
 • dluhové problematiky (dluhové poradenství, rodinný rozpočet, vyjednávání s věřiteli, průběh exekučního řízení vč. způsobů exekuce, insolvenční řízení – tzv. osobní bankrot – průběh, podmínky)
 • rodiny a mezilidských vztahů (manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné)
 • sociálního zabezpečení (sociální pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc)
 • zaměstnání (pomoc při hledání vhodnějšího zaměstnání, při sepsání životopisu apod.)

Kapacita služby

okamžitá kapacita: 1