Coolna Znojmo

Klub Coolna Znojmo je členem České asociace streetwork a úspěšně absolvovala rozvojový audit a metodickou návštěvu

Klub Coolna Znojmo se umístilo mezi Top 3 nízkoprahovými službami v ČR – odkaz zde: KLUB COOLNA Znojmo se dostalo mezi tři nejlépe hodnocené služby v ČR: Znojmo (znojmocity.cz)

O nás

KDO JSME

Co to je Klub Coolna Znojmo?

Klub Coolna Znojmo je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let. Poskytujeme podporu a pomoc mladým lidem. Pomáháme jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytujeme podporu v tom, co je baví, hledají u nás zázemí pro zdokonalení sebe sama a řešení konkrétních problémů.

Poskytujeme dvě formy pomoci: terénní a ambulantní.

Pomáháme řešit nepříznivé životní situace u dětí, mládeže a mladých dospělých. Pomáháme jim získat znalosti, schopnosti a dovednosti související s jejich životem, které potřebují a nemají a dále jim pomáháme s jejich postoji a chováním, aby odstranili či minimalizovali své rizikové chování, které může být součástí jejich života. Podporujeme je v zájmech a dalších činnostech, s kterými si sami nevědí rady. Aktivně vyhledáváme mládež, která tráví svůj čas nežádoucím či rizikovým způsobem a snažíme se tyto sociálně patologické jevy minimalizovat. Mládež má možnost využít službu v odpoledních hodinách v klubu či terénu.  Smyslem také je to, aby si naši klienti sami přicházeli na to, co je pro ně vhodné, jak by měli trávit svůj volný čas a především reagujeme na jejich aktuální potřeby, včetně toho, co se právě řeší ve městě, škole či jejich partách a okolí ve spojitosti s rizikovým chováním. Naše práce je hovořit s nimi o těchto situacích a díky vybudované důvěře máme možnost s nimi probírat různá řešení

Co znamená pojem nízkoprahový?

Nízkoprahový znamená bez omezení. Nemusí se registrovat. Může kdykoliv přijít a kdykoli přijít a odejít. Není to vázáno časem, jak dlouho s námi má být v kontaktu a jak často – je pouze na nich jak často a kdy využijí službu, když uzavřou smlouvu. Služba je dobrovolná a zdarma. Může s námi být v kontaktu kdokoliv, kdo uzavře s námi ústní smlouvu a dodržuje povinnosti a pravidla služby. Jediný požadavek je ten, že musí spadat věkem do cílové skupiny a má zájem s námi řešit svou momentální situaci (jakoukoliv nepříznivou životní situaci), se kterou si sám neví rady. Pokud k nám dojde někdo, kdo přesahuje věkovou hranici, tak ho odkážeme na jinou sociální službu. Klientům nabízíme anonymitu a deklarujeme mlčenlivost (vyjma ohlašovací a oznamovací povinnosti).

Forma ambulantní a terénní, co to znamená? 

Ambulantní forma znamená, že klienti využívají prostoru a pomoci od pracovníků nízkoprahového klubu přímo na adrese: Masarykovo nám. 21, Znojmo, 669 02.

Terénní forma či streetwork e poskytována v přirozeném prostředí mladých lidí (venku na ulici, zpravidla v centru města, v parcích, před školou, na hřištích, na sídlišti (většinou v Příměticích nebo v dolní části Znojma na Vídeňské ulici), poblíž ulice Holandská, kde má služba „prodlouženou ruku“ terénu tzv. „maringotku“, dále terénní pracovníky pro mládež můžete potkat s baťohy na zádech za Vlkovou věží, v dolním části parku, na skateparku na Sokolské ulici a na dalších místech či v lokalitách, kde se aktuálně vyskytuje mládež, která zažívá náročné situace či se pohybuje tam, kde je rizikové chování.

Jací mladí lidé využívají službu nejčastěji?

Naši službu již od počátku vzniku využívá široká různorodá cílová skupina. Nelze tedy sdělit, že jsme v kontaktu pouze s typickými klienty v naší službě. Během posledních 10 let máme každoroční zkušenost, že s námi uzavře ústní smlouvu kolem 200 mladých lidí. Každý rok si definujeme typické klienty v klubu či lokalitách, ale naše cílová skupina je opravdu rozmanitá od malých dětí ve věku 11-15 let, kteří nevědí, jak trávit čas, po dospívající a starší klienty ve věku 16-18 let, kteří řeší jiné životní trable až dospělé, kteří řeší jiné záležitosti a oblasti, které souvisejí s jejich nepříznivou životní situací (bydlení, práce, rekvalifikační kurzy, zvládnutí autoškoly, dluhy aj.). Jsou s námi v kontaktu často děti či mládež, která neumí nebo neví, jak smysluplně trávit svůj volný čas nebo jak řešit některé situace. Setkáváme se s tím, že se klienti nudí nebo se jim nechce plnit své povinnosti a to dost často způsobuje další rizikové chování a s tím spojené další následky. Někteří se jen potřebují někomu svěřit, či vypovídat se, protože nemají komu či se ostatním bojí či stydí něco sdělit (např. bojí se svěřit z důvodu diskriminace, nezapadají do kolektivu, sebepoškozují se, rodiče se jim nevěnují nebo na ně mají negativní vliv, nedůvěřují dospělým, mají špatnou zkušenost s neúspěšnou pomocí atd.). Zpravidla jsou s námi klienti, kteří si ani neuvědomují z počátku, že mají nějaký „problém“, který ovlivňuje negativně okolí či je samotné a zpravidla podpora, naslouchání, kterého ve svém okolí nenajdou tolik, kolik pro sebe potřebují, najdou až v kontaktu s námi. Někdy se v kontaktu s námi objeví i aktivní klienti, kteří sami přijdou s konkrétním tématem, s kterým potřebují pomoci, jen neví, jak ho dál řešit. 

V rámci naší služby jsme v kontaktu s dětmi a mládeží ze základních i středních škol města Znojmo. Pro školy realizujeme exkurze přímo v nízkoprahovém klubu či realizujeme dle potřeby jinou spolupráci se školou v rámci skupinových aktivit. V případě spolupráce se školou (třídním učitelem, školním metodikem prevence či školním psycholožkou aj.) a konkrétního jednotlivce (našeho klienta) nad jeho nepříznivou životní situací je nedílnou součástí souhlas klienta.  

Negativní vymezená cílová skupina: nespolupracujeme či ukončujeme spolupráci s cílovou skupinou, která věkem nespadá do naší služby, dále nespolupracujeme s těmi, kteří svým charakterem, potřebou a zájmem potřebují jiné služby (např. výměnný program či problematika drog – odkazujeme do Kontaktního centra pro drogové uživatele), dále nespolupracujeme s těmi, kteří nedodržují pravidla a povinnosti klubu či se chovají agresivně nebo s těmi, s kterými nejsme schopni pracovat z důvodů jejich zdravotního handicapu (vozíčkáři, psychiatrické a duševní nemoci) či nejsou schopni se s námi komunikovat a mají jinou bariéru v poskytování služby (nerozumí nám a my jim). 

Kolik lidí k vám chodí?

V klubu máme nastavenou kapacitu, která činí 20 uživatelů v jeden okamžik na 2 pracovníky. Zpravidla naší službu v klubu využívá 10-20 uživatelů denně dle období. V terénní formě máme kontakt s 5-15 uživateli denně.

Počet uživatelů ovlivňuje roční období, prázdniny a také forma poskytování služby. Jiné je to v klubu a jiné zase v terénu. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na chod naší služby. Vždy reagujeme na konkrétní potřeby uživatelů a v rámci terénní formy umíme flexibilně měnit i lokality a čas, kdy tam jsme dle toho, jak je to potřeba.

Průměrně se za rok setkáme s 200 mladými lidmi, s nimiž proběhne přes 5200 kontaktů a 4100 intervencí.

Máte v popisu práce pro mládež vymýšlet koníčky či je aktivně zabavit?

Naším hlavním cílem není nabízet volnočasové aktivity. Volnočasové aktivity jsou pouze prostředek v rámci sociální práce. V první řadě jde u nás především o poradenství.  Klienti na klubu mají sice možnost si zahrát pin-pong, stolní fotbálek, deskové hry apod., ale tyto aktivity slouží pouze jako prostředek pro všechny, kteří mají uzavřenou ústní smlouvu a spolupracují s námi na svém cíli spolupráce, díky které řeší konkrétní nepříznivou životní situaci. V případě zájmu pouze o volnočasové aktivity odkazujeme klienty na kroužky či Středisko volného času ve Znojmě.

Další informace o službě

Poslání

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve Znojmě, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se ve Znojmě, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.
Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:
 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života "tady a teď", před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.     

Cíl

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 

Cíle Klubu Coolna jsou:

 • Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě. 
 • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
 • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.
 • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.
 • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny.
 • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

Poskytované služby Klubu Coolna:

A)     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 
Jsme tu pro tebe, když:
 
 • Nemáš představu o tom, jak jinak trávit svůj volný čas
 • Chceš si vyzkoušet nějaké nové hry nebo sporty
 • Chceš zjistit, v čem bys mohl vynikat
 • Chceš uspořádat nějakou akci nebo turnaj pro své kamarády
 • Chceš se naučit nové věci, které se ti budou hodit v dospělosti
 • Chceš pomoct s přípravou do školy nebo se něco dozvědět o nějakém tématu, o kterém se nemáš s kým bavit
B)     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
Jsme tu pro tebe, když:
 
 • Chceš mít prostor pro setkávání se svými kamarády
 • Chceš zlepšit vztahy se svým okolím
 • Chtěl by sis natrénovat, jak se zachovat v různých situacích

C)     Sociálně terapeutické činnosti

Jsme tu pro tebe, když:

 • Chceš si povídat o svých problémech, o vztazích, o tom, co tě trápí nebo štve
 • Chceš sám sobě lépe porozumět
 • Chceš pomoct lépe se zorientovat v situacích, ve kterých se sám nevyznáš nebo které tě čekají
 • Chceš pomoct s rozvojem nebo objevením tvých silných stránek
D)     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 
Jsme tu pro tebe, když:
 
 • Potřebuješ pomoct nebo poradit např. s výběrem školy, napsáním životopisu, nácvikem pohovoru
 • Chceš doprovodit na úřad, k doktorovi nebo do jiných institucí
 • Potřebuješ se zorientovat ve svých právech, v zákonech
 • Chtěl bys obnovit nebo upevnit tvůj kontakt s rodinou a blízkými

S čím Vám můžeme pomoci

Pokud je odpověď ANO na některou z těchto otázek, je možné se na nás obrátit, podpoříme a pomůžeme v řešení:

 • Chceš si popovídat o tom, co Tě trápí nebo tíží?
 • Chceš se dozvědět něco více o rizicích drog, alkoholu, kouření, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, automatů, sázení online?
 • Máš často konflikty s učiteli, rodiči, policisty, strážníky městské policie, vrstevníky a máš pocit, že Ti ostatní nerozumí?
 • Máš zkušenost s agresivitou ostatních vůči Tobě nebo svou vlastní, která Ti komplikuje život? Chceš to změnit?
 • Nevíš jakou cestou se někdy vydat?
 • Přemýšlel si někdy nad tím, že nemá smysl žít a neměl jsi nikoho, komu bys sdělil, co tě trápí?
 • Je toho někdy na Tebe hodně?
 • Potřebuji vyřídit dokumenty, ale nevím, jak či si zcela nejsem jistý a nevím rady ve vyplňování?
 • Potřebuji zlepšit svou finanční situaci např. plán, za co a kolik utrácíte, jak vyjít každý měsíc s penězi a kde ještě ušetřit?
 • Potřebuji vyřídit doklady, rodné listy, novou OP nebo nevím, jak se řeší ztráta dokladů či co potřebuji na úřad práce?
 • Potřebuješ poradit, jak nastavit splátky dluhů nebo jak jsou možnosti řešení dluhů?
 • Hledáš jiné bydlení?
 • Hledáš zaměstnání?
 • Nemáš či se nevyznáš v různých smlouvách např. nájemní smlouvě, pracovní smlouvě?
 • Nerozumíš úředním dopisům z různých úřadů či odborníků?
 • Potřebuješ poradit, jak vyplnit různé formuláře?
 • Na úřadech se cítíš trapně nebo se s Tebou nechtějí bavit nebo nerozumíš tomu, co říkají?
 • Zažíváš těžkou životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, šikanu ve škole, neshody s kamarády, nedorozumění či konflikty v práci, neshody v partnerství, stres aj.)?
 • Potřebuješ podporu při vyřizování osobních věcí?
 • Máš zkušenost Ty nebo někdo v okolí s nějakou závislostí a chtěl bys to řešit, ale nevíš jak?
 • Potřebuješ si ujasnit, co v životě chceš, kam směřovat a jak trávit volný čas, ale nevíš, jakou cestou se vydat nebo co by bylo pro Tebe nejlepší?
 • Zajímá Tě, kde hledat práci, brigádu a jak jí získat?
 • Chceš získat kontaktů na důležité odborníky zdarma v Tvém okolí, které Ti pomohou s tím, co tě tíží?
 • Chceš žít zdravěji?
 • Nerozumíš tomu, proč se Ti opakují pořád stejné „problémy“ a chceš to pochopit?
 • Nerad chodíš do školy, nechápeš věci ve škole, nebaví Tě to vše škole a trápí Tě to?
 • Trápí Tě něco v rodině, ale stydíš se o tom mluvit?
 • Máš problémy se zákonem, ale nechceš jít do diagnostického ústavu ani vězení a chceš to řešit?
 • Potřebuješ pomoc s čímkoliv ohledně školy?
 • Chceš poradit, jak se mít lépe v životě?
 • Zažíváš konfliktní situace a nevíš jak se z toho dostat?
 • Jsi stydlivý a bojíš se komunikovat a chceš to změnit?
 • Je toho ve škole na Tebe moc?
 • Nechápeš někdy, co po Tobě druzí chtějí?
 • Máš pocit, že Tě druzí nechápou a chceš si o tom promluvit?
 • Nevíš, kde hledat účinnou pomoc?
 • Nevíš, jak mluvit s ostatními?
 • Nevíš, jak si navazovat vztahy (kamarádské, partnerské)?
 • Máš pocit, že nemáš dostatek pozornosti rodiny, blízkých a okolí?
 • Chybí Ti informace, jak si vyřešit svoje záležitosti?

Pomůžeme a poradíme ZDARMA, stačí prozvonit na 739 389 275 nebo na 731 626 147 nebo se můžeme potkat v klubu nebo v terénu na ulici. Jsme tu pro všechny připraveni pomoci. Nebo nás kontaktuj přes FB: Pracovníci Streetwork.

CO OD NÁS MŮŽEŠ ČEKAT

 • pomůžeme a naučíme s běžnými životními dovednostmi – např. jak si telefonicky domluvit schůzku, jak vyřídit běžné záležitosti na úřadech, jak se zachovat v různých situacích v partě, v okolí, na úřadě, doma, naučíme řešit různé situace včetně toho, jak vyplňovat různé formuláře nebo psát dopisy; pomůžeme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • naučíme, jak si všímat situací v životě, které mohou být rizikové – získáš znalosti o různých rizicích v Tvém životě
 • podpoříme Tě ve sdílení a řešení problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
 • poskytneme rady a doporučení (jednorázové i opakované) v oblasti různých mezilidských vztahů (kamarádství, partnerství, rodiny), práce a brigády, sociálních dávek a sociální pomoci, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, jak nakládat s penězi a řešení dluhů; předáme kontakty na jiné organizace, které mohou pomoci
 • podpoříme Vás při jednáních na úřadech, školách, v bance nebo jinde -  např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři nebo nabídneme doprovod
 • podpoříme v právech např. podání různých žádosti, stížností, odvolání
 • poskytneme kontakty na jiné odborníky, kteří mohou pomoci
 • podpoříme při snaze změnit svou životní situaci k lepšímu

CHCEME Vás podpořit v zajištění těchto potřeb:

 • poradit se, popovídat si o tom, jak řešit svoji nepříznivou životní situace
 • využívat ve Tvém okolí či bydlišti dětská hřiště, setkávat se s ostatními vrstevníky, zapojit se do života komunity, obce nebo ulice, zapojit se do zájmového kroužku
 • znát rizika požívání alkoholu, cigaret, drog a umět dodržovat doporučené preventivní opatření proti šíření rizik spojených s užíváním návykových látek
 • znát jiná rizika spojených s životem
 • získat materiální pomoc (oblečení, potraviny) do doby, než budete zase schopni se o to postarat sami
 • zajistit platné doklady (občanský průkaz, kartičku pojištěnce, cestovní pas, průkazku do autobusu aj.)
 • získat nebo udržet si práci nebo získat kvalifikaci
 • naučit se bezpečně hospodařit s penězi
 • vyznat se ve vlastních dluzích, zajistit si pomoc při řešení dluhů, moci dluhy splácet nebo jinak řešit
 • pobírat dávky, na které máte nárok, umět si požádat o důchod,
 • vyhledat vhodné bydlení, udržet si bydlení, mít řádnou nájemní smlouvu, platit nájem
 • registrovat se u lékaře, chodit v případě potřeby k lékaři, chodit na preventivní prohlídky
 • umět využít odbornou pomoc při duševním onemocnění, při stresu
 • umět předcházet infekčním či pohlavním onemocněním dodržováním hygieny, pravidelným lékařským prohlídkám, užívání vhodné ochrany při pohlavním styku
 • umět najít pomoc v případě ohrožení domácím násilím, nebo jiným nebezpečným jednáním jiné osoby
 • naučit se pracovat s vlastním návykovým chováním, které vede k zhoršení své či rodinné situace (např. užívání sociálních sítí, návykových látek, herních automatů aj.)
 • vědět, kde můžete hledat pomoc v případě ohrožení Vašich práv (např. ze strany agresora, souseda apod.)
 • naučit se úspěšně vyjednávat na úřadech, vycházet v klidu s ostatními, naučit se chodit pravidelně do školy
 • rozumět si s partnerem, sourozenci vrstevníky, kamarády a mít s nimi zdravé vztahy
 • porozumět tomu, co potřebuješ a proč se tak chováš
 • porozumět tomu, co od Tebe okolí (rodiče, učitelé, dospělí, vrstevníci aj.) očekává, co se píše v úředních dopisech, co se píše v soudních rozsudcích
 • mít vyřešené vtahy v rodině
 • doprovodit na úřad, k soudu nebo k jinému jednání
 • zajistit jinou odbornou pomoc v případě potřeby
 • podporovat Tě v tvém rozvoji (rozvoji rozumovém, rozvoji řeči, sebevědomí, školních dovednostech apod.)
 • vědět, jak řešit situace, do kterých se dostáváš, komplikují ti život a nevíš, jak je řešit

 

Co přesně děláme:

Poskytujeme základní informace v různých tématech, které potřebuje mladý člověk vědět a neví, je možnost se s námi poradit

 • zeptej se na cokoliv, čemu nerozumíš, co tě zajímá, co tě trápí,
 • můžeš zde řešit všechno, co tě napadá nebo to nemáš komu říct,
 • můžeš se zde potkávat se svými kamarády,
 • můžeš zde trávit smysluplně svůj volný čas, pokud se domluvíme, že potřebuješ s něčím pomoci

Vzdělávání

 • můžeš zde řešit školu, využít PC nebo si něco vytisknout,
 • nabízíme zázemí pro přípravu do školy (úkoly, projekty)
 • probereme, kam dál po škole, čím bys chtěl být:

- co jsi schopen,

- co tě baví,

- co umíš,

- co od práce očekáváš,

- v čem se můžeš zlepšit.

Pracovní uplatnění

 • pomůžeme ti napsat: životopis, motivační dopis,
 • můžeme společně vyzkoušet „modelové situace“ jak vypadá výběrové řízení či pohovor
 • řekneme si, jak probíhá pohovor a co udělat pro to, abys byl úspěšný.

Vyřízení dokladů

 • informace o tom, jaké doklady potřebuješ,
 • kde doklady získáš.

Osobní kompetence

 • rozvíjej se v různých oblastech, podpoříme tě v tom, co se chceš naučit,
 • získáš odpovědi na intimní otázky,
 • probereme témata: sexualita a partnerské vztahy, láska, přátelství.

Práva a povinnosti v mém životě

 • můžeš se naučit odlišit mezi tím, co musíš, nesmíš, můžeš,
 • dozvíš se, co se stane, když: budeš užívat návykové látky, nezdravě jíst, málo sportovat, hodně sedět u počítače nebo s telefonem v ruce, pohybovat se v partě, která se nechová společensky přijatelně,
 • dozvíš se informace o trestných činech, přestupcích a dalších skutečnostech, který mohou negativně ovlivnit tebe a tvé okolí

Já a okolí (kontakt se společenským prostředím)

 • jak a kde využít svůj smysluplně a aktivně volný čas,
 • jak se pohybovat na internetu a sociálních sítích bezpečně,
 • jak se chovat ve společnosti, „slušné chování“,
 • jak získat větší sebevědomí, sebeúctu a pochopení, jak je sebeprezentace důležitá např. jak působí tvůj vzhled a tvé chování na okolí.

Já a rodina

 • možnost pokecat si o tom, co tě štve, co zažíváš doma…,
 • dozvíš se, jaká je tvoje role v rodině, jaká máš práva a povinnosti,
 • poradíme a podpoříme tě v jednání s institucemi, např. OSPOD, Probační a mediační služba, ÚP aj.

Zdraví a bezpečí

 • víš, kdy a jakého lékaře navštívit a jak předcházet nemoci?
 • dáme Ti odkaz na různé lékaře a odborníky (gynekolog, urolog, psycholog, psychiatr aj.) nebo nabídneme i doprovod k nim
 • získáš znalosti a dovednosti v různých oblastech a tématech související se zdravím a bezpečím (rizika drog, hazardu, sázení online, alkoholu, kouření, energetických nápojů) nebo s tebou probereme témata (např. poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, sebepoškozování) a další rizikové chování

Hmotné zabezpečení

 • poradíme ti, jak šetřit, investovat, spořit, jak se nedostat do dluhové pasti
 • pomůžeme ti řešit situaci, když někde dlužíš peníze, nebo někdo dluží tobě,
 • poradíme, jak získat peníze, na které máš ze zákona nárok,
 • pomůžeme vytvořit splátkový kalendář,
 • pomůžeme vysvětlit rizika spojené s dluhy a neplacením toho, co máš (např. zdravotní, sociální, odpady, pokuty atd.),
 • poradíme nebo doprovodíme, kde dále můžeš hledat další odbornou pomoc ohledně financí

Bydlení

 • probereme s tebou koupi bytu nebo domu, podnájem, smlouvy, hypotéku, v případě odkážeme nebo doprovodíme na odborníky, kteří s tím mají zkušenost
 • můžeme řešit hledání bydlení nebo ubytování a povinnosti, které se pojí s bydlením,
 • také probereme nastavení plateb spojených s bydlením, energie, výdaje za bydlení, co je třeba zařídit, abys mohl bydlet podle svých představ a co obnáší samostatné bydlení.

Kontakt

Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Ondrová, tel. 739 389 275                 
Klub Coolna: tel. 739 389 277
Terén pro děti a mládež: tel.: 731 626 147 
 

Provozní doba ambulantní formy poskytování: 

pondělí:

13:00 - 19:00

úterý:

13:00 - 19:00

středa:

13:00 - 19:00

čtvrtek:

13:00 - 19:00

pátek:

13:00 - 19:00

PO – PÁ  – s volnočasovými aktivitami od 14:30 – 17:45 hod., mimo ST, kdy jsou volnočasové aktivity od 17:00 do 19:00 hod.

 
 
Provozní doba terénní formy poskytování: 

pondělí:

15:00 - 16:00 - streetwork on-line

úterý:

13:00 - 14:00 a 18:00 – 19:00 streetwork on-line

středa:

18:00 - 19:00 - streetwork on-line

čtvrtek:

13:30 - 18:00 - maringotka Klubu Coolna Znojmo

pátek:

13:30 - 18:00 - maringotka Klubu Coolna Znojmo

Možnost setkání dle potřeby na základě domluvy (osobní či telefonické).

Streetwork online je provozován na FB: Pracovníci streetwork

Letáky, FB, YouTube

coolnaZN3