Krizová pomoc Znojmo

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME

Krizová pomoc Znojmo pomáhá lidem dostat se z obtížné životní situace. Ta může nastat třeba při ztrátě zaměstnání, bydlení, snížením příjmů, onemocnění, po nečekané události, nebo pokud zažívají domácí násilí. Klienty vedeme k aktivnímu řešení své situace a zároveň respektujeme jejich individuální přání a potřeby. Podporujeme je k samostatnosti a schopnosti umět vyřešit problémy vlastními silami.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby poskytujeme v kanceláři na ulici Dolní Česká 1 ve Znojmě, v 2. patře budovy. Po domluvě je možné řešit problémy na jiném místě (např. v domácnosti).

CHCEME DOSÁHNOUT  TOHO,  ABY OSOBY,  KTERÝM POMÁHÁME

 • Pochopily svoji situaci, uvědomily si své problémy a uměly je řešit
 • Měly zajištěny základní potřeby (bydlení, práce, peníze)
 • Měly podpořeny své sociální a rodinné vztahy

KOMU POMÁHÁME

 • Obětem domácího násilí
 • Osobám, které jsou v těžké životní situaci
 • Osobám, které žijí rizikovým způsobem (bezdomovci)

Pomáháme osobám, kterým je více než 18 let

KAPACITA

Okamžitá kapacita 1 uživatel

1.1.1  S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

 • Potřebujete si popovídat o svém životě?
 • Nemáte doklady?
 • Nedaří se Vám najít zaměstnání?
 • Nevycházíte s penězi?
 • Máte dluhy?
 • Nezvládáte vyřídit věci na úřadech?
 • Máte problémy s dětmi?
 • Máte problémy v bytě, kde bydlíte?
 • Nemůžete si sehnat bydlení?
 • Máte problémy v rodině?
 • Nerozumíte si s kamarády?
 • Nemáte svého lékaře?
 • Potřebujete zajistit nějakou zdravotní pomůcku?
 • Cítíte se v nebezpečí?
 • Ubližuje Vám někdo blízký?
 • Nelíbí se Vám, jak žijete?
 • Dostali jste se do nebezpečné situace?
 • Stala se Vám nějaká nehoda nebo jste jí byli přítomni?
 • Nevíte, jak se prezentovat?
 • Nerozumíte svým pocitům?
 • Čekáte dítě?
 • Bojíte se změn v životě (svatba, partnerský život, stáří, důchod)?

1.1.2  MŮŽEME VÁM POMOCI A  PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

Krizové situace

 • pomůžeme Vám dosáhnout psychické pohody
 • vyslechneme Vás a poradíme Vám, kam se obrátit pro další odbornou pomoc
 • podpoříme Vás k naplňování Vašich plánů

Doklady

 • pomůžeme Vám při získání občanského průkazu, rodného listu, průkazu pojištěnce
 • doprovodíme Vás při jednání na úřadech, pojišťovnách

Rodinné právo

 • poradíme Vám, jak si zažádat o alimenty a mít dítě v péči
 • podpoříme Vás při jednání u soudu či na úřadě
 • obětem domácího násilí pomůžeme sestavit bezpečnostní plán, popíšeme, co je vykázání, jak svoji situaci řešit, motivujeme k řešení situace, předáme kontakty na další odbornou pomoc

Zaměstnání

 • pomůžeme Vám najít zaměstnání, kontaktovat zaměstnavatele
 • pomůžeme Vám připravit se na pohovor, sepsat životopis 

Hmotné zabezpečení – finanční situace

 • pomůžeme Vám při vyřízení dávek
 • pomůžeme Vám při žádosti o důchod (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský)
 • pomůžeme Vám s dluhy
 • pomůžeme Vám s hospodařením – sestavení rodinného rozpočtu

Posilování rodičovských kompetencí

 • pomůžeme Vám zvládnout výchovné problémy dětí, vést děti k plnění školních povinností
 • poradíme Vám na koho se obrátit, pokud je Vaše dítě nemocné nebo zdravotně postižené

Bydlení

 • pomůžeme Vám najít nové bydlení
 • pomůžeme Vám vyřídit dávky spojené s bydlením
 • pomůžeme Vám s nájemní smlouvou či vztahy s majitelem nebo sousedy

Funkční vztahy s okolím

 • podpoříme Vás při udržení nebo navázání kontaktu s rodinou
 • pomůžeme Vám řešit problémy s blízkými
 • pomůžeme Vám navázat nové kontakty

Zdraví

 • pomůžeme Vám zajistit si zdravotní péči či preventivní prohlídky
 • pomůžeme Vám s udržením zdraví (pořízení léků, dietní režim)
 • pomůžeme Vám získat kompenzační pomůcky
 • pomůžeme Vám zvládnout situaci spojenou se zdravotními problémy

Bezpečí

 • pomůžeme Vám rozpoznat rizikové situace v životě (domácí násilí, špatný životní styl, ohrožení trestnou činností)
 • pomůžeme Vám při řešení rizikové situace
 • pomůžeme Vám překonat tragickou událost

Kompetence mladistvých

 • můžeme s Vámi probrat život, mluvit o problémech
 • pomůžeme Vám v osobním rozvoji a sebeprezentaci
 • pomůžeme Vám s porozuměním pocitů

Změny v dospělosti

 • pomůžeme Vám v průběhu těhotenství - co je potřeba zařídit, když otěhotníte, jaké jsou dávky spojené s mateřstvím
 • probereme s Vámi partnerský život
 • projdeme změny ve stáří a jak se na ně připravit

Jednorázově i opakovaně lze také využít služby online poradna.

Další informace o službě

Poslání služby

Krizová pomoc Znojmo poskytuje podporu a pomoc osobám na Znojemsku, které se ocitnou v takové životní situaci, jež ohrožuje jejich zdraví a život a klade na ně nepřiměřenou zátěž, kterou nejsou schopny zvládnout vlastními silami. Prostřednictvím podpůrných a motivačních rozhovorů pomáháme jedincům stabilizovat jejich fyzický, psychický a emocionální stav, aby byla posílena jejich sebedůvěra a schopnost samostatného rozhodování při hodnocení situace.

CÍLE SLUŽBY

 • uživatel, který překoná krizovou situaci a činí kroky, které povedou ke zlepšení jeho životní situace
 • naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešen

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové vymezení cílové skupiny: osoby starší 18ti let

ZÁSADY KRIZOVÉ POMOCI ZNOJMO

 • rovný, partnerský přístup
 • dodržování a podporování lidských práv a důstojnosti uživatelů
 • respektování individuálních potřeb a přání uživatelů
 • vedení uživatelů k aktivní spolupráci na řešení krizové situace
 • možnost anonymního využívání poskytovaných služeb
 • dobrovolnost využívání nabízených služeb
 • bezúhradnost
 • poskytování služeb v bezpečném prostředí
 • zásada důvěrnosti sdělení
 • výjimku tvoří informace, které podléhají zákonem dané ohlašovací povinnosti.

Pracovníci služby mají ohlašovací povinnost.

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME A PORADÍME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • základní stabilizace (psychosociální či emocionální nerovnováha, absence bezpečného místa k životu, absence orientace na budoucí samostatný život a dlouhodobého východiska vlastní životní situace, absence vlastních dlouhodobých plánů, chybějící přehled o navazujících službách, špatná orientace ve vlastní situaci)
 • základní doklady (neznalost, jak zažádat o doklad, neschopnost komunikovat s úřady, špatná orientace v dokumentech na úřadech, základní poradenství v oblasti rodinného práva, nízká orientace v problematice a požadavcích OSPOD, soudu, PČR)
 • pracovní uplatnění(neschopnost řešit konfliktní situace na pracovišti, dlouhodobá nezaměstnanost, nestabilní příjem, neschopnost vyhledání si pracovních nabídek, neznalost práv a povinností plynoucích z registrace na ÚP, neschopnost sebeprezentace)
 • hmotné zabezpečení (neznalost výše příjmů a nákladů, neschopnost hospodaření s fin. prostředky, nedostatečné příjmy, neschopnost identifikace vlastních dluhů a závazků z nich plynoucích, neschopnost řešit dluhovou situaci a splácení svých závazků, neschopnost komunikace s věřiteli, nízká orientace v systému sociálních dávek, nízká orientace ve vyřízení si důchodu)
 • rodičovské kompetence(neznalost základních postupů nebo základních zkušeností, jak pečovat o dítě v různém věku, neschopnost vést dítě k plnění školní docházky, neznalost jak pečovat o nemocné dítě nezvládání výchovných problémů dětí, jednání o odebrání dítěte z péče, problémy se zákonem a společenskými normami)
 • bydlení(nevhodné bytové podmínky, nedořešené nájemní vztahy, absence bydlení, nejistota trvalého bydlení, neschopnost udržet si bydlení, neznalost reálných nákladů na bydlení, neschopnost jednání s úřady (žádost o městský byt, sociální bydlení, vyřízení dávek na bydlení), neschopnost vyhledávání si nabídek bydlení a jednání s majitelem bytu.
 • kontakt se společenským prostředím(nepřijetí komunitou neschopnost participace na ekonomickém, sociálním a kulturním životě společnosti, neschopnost prosadit svá práva a oprávněné zájmy, nezvládnutí obtížné konfliktní situace)
 • zdraví (neschopnost zajistit si základní zdravotní péči, obavy plynoucí ze zajištění zdravotní péče, neschopnost předcházení rizikům spojeným se zdravotním stavem, nízká orientace jak si zajistit kompenzační pomůcky)
 • bezpečí(neschopnost rozpoznat a řešit rizikové chování směřované na osobu, neznalost důsledků vlastního rizikového chování, obava z komunikace s úřady (OSPOD, PČR, soudy), nevyrovnání se s traumatizující událostí)
 • osobní kompetence mládeže a mladých dospělých (nezvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, sebeprezentace, neporozumění vlastním pocitům)
 • osobní kompetence v dospělosti (neporozumění změnám rolí v průběhu života - těhotenství, manželství, stáří, zaměstnání)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

KRIZOVÁ POMOC ZNOJMO POSKYTUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 60, ZÁKONA 108/2006 SB.,  ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (v platném znění))

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

KRIZOVÁ POMOC JE REGISTROVÁNA V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kontakt

Vedoucí služby

Mgr. Alice Svobodová

Dolní Česká 1, Znojmo

Tel: 736 529 292
krizovapomoc@znojmo.charita.cz

Doba poskytování služby

PO

8:00 – 11:00

12:00 – 15:30

ÚT

8:30 – 11:00

12:00 – 16:30

ST

7:30 – 11:00

 

ČT

7:30 – 11:00

12:00 – 15:30

7:30 – 11:00

12:00 – 14:30

Práce v terénu dle individuální potřeby klientů. V případě práce v terénu je zajištěn zástup, ten je uveden na dveřích služby. Pracovnice je k dispozici telefonicky.

Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 můžete využít Milostivé léto II. Máte tak šanci zbavit se některých exekucí. Pokud zaplatíte původní výši dluhu a poplatek za náklady na zastavení exekuce 1.815,- Kč, tak zbytek dluhu bude odpuštěn. Pro více informací a pomoc při řešení situace můžete přijít na službu Krizová pomoc Znojmo. Adresa: Dolní Česká 1, druhé patro. Tel: 736 529 292 e-mail: krizovapomoc@znojmo.charita.cz.

leták