Krizová pomoc Znojmo

PosláníTereza 010

Tereza - krizová pomoc Znojmo poskytuje podporu a pomoc osobám na Znojemsku, které se ocitnou v takové životní situaci, jež ohrožuje jejich zdraví či život a klade na ně nepřiměřenou zátěž, kterou nejsou schopny zvládnout vlastními silami. Prostřednictvím podpůrných a motivačních rozhovorů, pomáháme jedincům stabilizovat jejich fyzický, psychický a emocionální stav, aby byla posílena jejich sebedůvěra a schopnost samostatného rozhodování při hodnocení situace.

Kontakt na službu

leták služby - Pomoc obětem domácího násilí

leták služby - Pomoc obětem domácího násilí  - důležité kontakty

Jednorázově i opakovaně lze také využít služby online poradna.

Cíle služby

 • uživatel, který překoná krizovou situaci a činí kroky, které povedou ke zlepšení jeho životní situace
 • naučit uživatele služby orientovat se ve své životní situaci a znát možnosti řešení

Zásady práce s uživateli:

 • Poskytování služeb v bezpečném prostředí – služby jsou poskytovány v prostředí, které uživatele  nijak nestigmatizuje. Budova, kde je zařízení umístěno, je součástí komplexu kanceláří a lékařských ordinací.
 • Rovný, partnerský přístup – pracovníci přistupují ke všem uživatelům jako k rovnocenným partnerům, zajímají se o jejich názory, přání, respektují jejich rozhodnutí.
 • Dodržování a podporování lidských práv a důstojnosti uživatelů – pracovníci respektují jedinečnost každého uživatele a to bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské či politické vyznání, přesvědčení, socioekonomický status atd. Pracovníci pomáhají uživatelům prosazovat jejich práva – zejména pak právo na zachování lidské důstojnosti
 • Respektování individuálních potřeb a přání uživatelů – ke každému uživateli pracovníci přistupují individuálně, zajímají se o jeho cíle, přání, potřeby, které respektují.
 • Vedení uživatelů k aktivní participaci na řešení krizové situaci – pracovníci se při práci s uživateli snaží vést každého jedince k samostatnosti, k tomu, aby se aktivně zapojil do řešení problémů, aby se naučil zvládat tyto problémy a krizové situace vlastními silami.
 • Dobrovolnost využívání nabízených služeb – každý uživatel se může svobodně rozhodnout, zda chce nebo nechce spolupracovat s našimi pracovníky, zda si přeje nebo nepřeje využívat naši sociální službu a v jaké míře nabízenou pomoc využije.
 • Bezúhradnost – každý uživatel má právo využívat naši službu bezplatně. Pracovníci nepožadují za svoji pomoc žádnou finanční náhradu ani věcné dary.
 • Zásada důvěrnosti sdělení – informace o uživateli nejsou poskytovány bez souhlasu uživatele třetím osobám! Výjimku tvoří informace, které podléhají zákonem dané ohlašovací povinnosti! Pracovníci služby mají ohlašovací povinnost.

 

Cílová skupina (okruh osob):

 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie:

 • Služby poskytujeme osobám starším 18-ti let .

Klientům nabízíme tyto činnosti:

 • poskytování informací o možnostech řešení nepříznivé životní situace, základní stabilizace (krizová intervence, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení a naslouchání, poskytnutí základních informací, poradenství)
 • podpora při vyřízení základních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list a další)
 • základní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva poskytnuté sociální pracovnicí (stanovení výživného, úprava styku s dítětem, návrh na rozvod, trestní oznámení a další)
 • hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, podpora při práci s rozpočtem, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, vyřízení důchodů)
 • posilování rodičovských kompetencí (zvládání výchovných problémů dětí, vedení dítěte k plnění školních povinností, péče o dítě se zdravotním postižením, nebo vážným onemocněním)
 • zvládnutí obtížné či konfliktní situace ve vztazích (kontakt se společenským prostředím)
 • zajištění základní zdravotní péče (stabilizace zdravotního stavu, vyrovnání se se špatným zdravotním stavem, zvládnutí situace v důsledku vzniklého psychického onemocnění )
 • podpora při hledání vhodného bydlení či zaměstnání
 • zajištění bezpečí (rozpoznání a řešení rizikového, nebo protiprávního chování směřovaného na osobu, znalost důsledků vlastního rizikového a protiprávního chování, vyrovnání se s důsledky nepředvídaných traumatizujících událostí)
 • zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním
 • zvládání očekávaných životních změn
 • podpora při komunikaci s úřady, soudy, policií ČR nebo jinými institucemi
 • zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště
 • zprostředkování navazujících služeb
Odborné sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí.

 

Znaky nepříznivé sociální situace, v důsledku kterých může dojít k ohrožení zdraví či života zájemce

Provozní doba :

PO

8:00 – 11:00

12:00 – 15:30

ÚT

8:30 – 11:00

12:00 – 16:30

ST

7:30 – 11:00

 

ČT

7:30 – 11:00

12:00 – 15:30

7:30 – 11:00

12:00 – 14:30

 
Práce v terénu dle individuální potřeby klientů. V případě práce v terénu je zajištěn zástup, ten je uveden na dveřích služby. Pracovnice je k dispozici telefonicky.
 

Forma a frekvence služeb je poskytována na základě respektu k individuálnosti každého člověka, s důrazem na zachování jeho důstojnosti a je směřována k podpoře samostatnosti uživatele.

Služba je poskytována buď prostřednictvím osobních, telefonických či emailových konzultací nebo formou terénní práce. Máme možnost konzultace přes zprávy na našem facebookovém účtu.

Budova, kde sídlíme, není bezbariérová.
Kapacita služby: Okamžitá kapacita je 1 uživatel.