Ostatní informace

Ostatní informace

 Vstup uživatele do služby

 • Osobní jednání:

Zájemce je informován o tom, jak probíhá celý proces jednání se zájemcem o službu. Poté, co vedoucí předá zájemci informace o poskytování služby, a zájemce projevil požadavek vstoupit do služby, obdrží zájemce k vyplnění formulář „Žádosti o poskytování sociální služby a dále pak brožurku s Informacemi pro zájemce, Pravidla poskytování sociální služby. Zájemce má možnost vyplnit žádost na místě nebo si ji odnést domů a vyplněný formulář do sociální služby poslat či osobně donést.

 • Telefonické jednání
V případě,  že zájemce požaduje osobní jednání a osobní předání písemných materiálů v jeho domácnosti například ze zdravotních důvodů, sociální pracovník zájemce navštíví a přijímací proces proběhne v domácnosti uživatele. Zájemce dostane dostatečný prostor proto, aby mohl klást dotazy a získal co nejvíce relevantních informací o službě o přijímacím procesu.

 

Podání žádosti o poskytování sociální služby

Dokument „ Žádosti o poskytování sociální služby“ přijímá vedoucí služby/sociální pracovník Sociální rehabilitace.

V případě podání žádosti se ze zájemce stává žadatel.

Vyplněnou žádost můžete žadatel přinést osobně nebo poslat poštou přímo do služby Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliéru Samuel– nejlépe k rukám vedoucí.

Mapování nepříznivé sociální situace

Po podání žádosti je se zájemcem zahájeno mapování NSS. V případě, že má služba volnou kapacitu a je schopna uspokojit (alespoň částečně – některý den v týdnu) požadavky zájemce, navazuje na tuto fázi jednání, jednání o smlouvě.

Mapování NSS může proběhnout:

 • v domácím prostředí – tedy v přirozeném sociálním prostředí žadatele neboMapování provádí sociální pracovník za účelem získání informací o zájemci. V jeho  průběhu by mělo vyjít najevo, jaké jsou jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, zda zájemce splňuje veškeré podmínky pro uzavření smlouvy.
 • v prostorách služby - jednání může probíhat samostatně či za účasti rodinného příslušníka nebo více rodinných příslušníků   (účast rodinných příslušníků dle přání zájemce)

Mapování provádí sociální pracovník za účelem získání informací o zájemci. V jeho  průběhu by mělo vyjít najevo, jaké jsou jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, zda zájemce splňuje veškeré podmínky pro uzavření smlouvy.

Rozhodnutí

Na základě informací, které jsou zjištěny během mapování NSS, rozhodne vedoucí /sociální pracovník Sociální rehabilitace o poskytování či neposkytování sociální služby. V obou případech je o této skutečnosti učiněn záznam a zájemce je informován. V případě, že je rozhodnuto o zamítnutí žádosti, je žadateli sdělen důvod toho rozhodnutí.

Kritéria pro vyřízení žádosti/odmítnutých žádostí jsou následující:

 • Datum podání žádosti
 • Nepříznivá sociální situace žadatele
 • Požadavky na službu, četnost využívání služby.

Pokud je žádost zaevidována do Evidence odmítnutých žadatelů, a dojde k uvolnění kapacity služby, je žadatel kontaktován a je opětovně zjišťováno, zda jeho zájem o službu stále trvá.

V případě, že:

 • zájem netrvá, je z evidence vyřazen a je osloven následující žadatel.
 • V případě, že zájem trvá, avšak žadatel nepožaduje poskytování služby okamžitě, je jeho žádost ponechána v evidenci a je osloven následující žadatel.
 • V případě, že zájem trvá, je domluven termín mapování životní situace. Proces přijímání pak pokračuje výše uvedeným způsobem. 

Metody práce s uživatelem

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány na základě individuálních cílů uživatelů sociální služby. Každý uživatel si stanoví svůj osobní cíl při uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Každý uživatel si stanovuje svůj individuální plán společně se svým klíčovým pracovníkem a sociálním pracovníkem, případně si může přizvat svoji rodinu. Metody a formy práce vychází z individuálních specifických potřeb a přání uživatelů služeb. Pracovníci plně respektují osobnost uživatele, jeho zájmy a postoje k životu. Podporují jej v dosahování jeho osobních cílů. Snaží se o empatický přístup k uživateli služeb. Mezi základní metody naší sociální práce patří rozhovory, mapování, pozorování, casework, poradenství, nácviky, tréninky. Tyto metody vedou uživatele k plnění jeho cíle, zvýšení samostatnosti a jeho kompetencí, k  socializaci, zlepšení vztahu k sobě, k ostatním. Služba Sociální rehabilitace Znojmo-Ateliér Samuel má zpracovány metodiky nácviků.

 

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 V Sociální rehabilitaci Znojmo - Ateliéru Samuel jsou vytvářeny možnosti pro vyjádření vůle a vlastních rozhodnutí uživatelů služby a pro zachování jejich důstojnosti těmito způsoby:

 • Uživatel se podílejí na tvorbě svého individuálního plánu Při sestavování IP se vychází z osobního cíle uživatele. Individuální plán je roční, s ročním hodnocením, na něj navazují Dílčí cíle s měsíčním hodnocením.
 • Uživatelé mohou své názory a potřeby sdělovat svým klíčovým pracovníkům nebo vedoucí zařízení, k dispozici mají také schránku důvěry
 • Uživatelé mají možnost výběru prostor, kde se budou nacházet a činností, kterým se chtějí věnovat
 • Uživatelé si mají možnost vybrat, jakým způsobem chtějí být oslovování
 • Uživatelé si mohou vybrat klíčového pracovníka

Průběh služby

Individuální plán je roční, s ročním hodnocením, na Roční individuální plán navazují Dílčí cíle s měsíčním hodnocením. Sociální služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

V případě ambulantní služby:

je možné, aby uživatel navštěvoval všechny tréninkové místnosti, pokud to bude třeba k naplnění jeho cílů. Pokud je vhodné, aby se uživatel věnoval vícero nácvikům v různém prostředí, nebude je navštěvovat současně, ale postupně. Uživatelé dochází do zařízení dle svého nasmlouvaného rozsahu činností, věnují se nácvikům, které vedou k naplňování jejich IP. Uživatel si kdykoli může určit, kterým nácvikům se chce věnovat, také si vybrat pouze jednu tréninkovou místnost. Klíčový pracovník obdrží od vedoucí služby Týdenní rozpis uživatelů, který je sestaven dle požadavků uživatelů na jejich činnosti.

V případě terénní služby:

dochází klíčový nebo sociální pracovník k  uživateli dle jeho nasmlouvaného rozsahu činností k vybranému nácviku. Ten je poskytován v domácím prostředí uživatele nebo v místech nácviku dané činnosti, místem činnosti se rozumí území působnosti města Znojma.

Probíhá skupinová aktivita v běžném společenském prostředí společně s pracovníkem v sociálních službách.

Ukončení služby

Zařízení má vypracována pravidla pro ukončení služby. Způsob ukončení služby jednoznačně vymezuje uzavřená písemná smlouva s uživatelem. Výpověď může být písemná a doručena druhé smluvní straně dle podmínek smlouvy