Charitní pečovatelská služba Znojmo

CHPS1je poskytována jako služba terénní, přímo v domácím prostředí jednotlivých osob. Máte-li zájem o poskytování pečovatelské služby kontaktujete vedoucí služby Kontakt na službu

VDV-logo-2017

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Vážení uživatelé služby, prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu námi poskytované služby a napoví nám, co by se dalo zlepšit. 

Doba poskytování služby

Pracovník v sociálních službách:
pracovní dny
6:45 - 20:00
víkend a svátky
6:45 – 20:00     
Provozní doba o víkendu a ve svátek je stanovena s ohledem na možnosti využívání terénní pečovatelské služby uživateli, tedy s ohledem na potřeby uživatelů.
 
Provozní doba kanceláře pro veřejnost:
po – pá    9:00 – 14:00
 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby Znojmo je poskytnout terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob a rodin s dětmi, které bydlí ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, zdraví nebo z jiných závažných důvodů a umožnit jim naplnit jejich individuální potřeby tak, aby mohly žít ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí svého vlastního domova.

Cíle

Dlouhodobé cíle Charitní pečovatelské služby Znojmo:
 
Cílem služby je uživatel:
 • kterému umožníme plnění jeho individuálních potřeb
 • který  zůstává ve svém domácím prostředí a žije běžným způsobem života
 • který má podpořeny své  sociální a rodinné vazby

Cílová skupina

osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a mají sníženou soběstačnost z důvodu  
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny s dětmi
 • Senioři
Věkové vymezení cílové skupiny:
Bez omezení věku
 

Zásady Charitní pečovatelské služby Znojmo:

 • podporujeme samostatnost uživatele
 • podporujeme  soběstačnost uživatele
 • motivujeme uživatele k řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • podporujeme uživatele k zachování jeho sociálních a rodinných vazeb
 • poskytujeme služby, které vychází z individuálně určených potřeb uživatelů

Při poskytování činností služby zachováváme lidskou důstojnost a práva uživatelů.

Pečovatelské úkony/sazebník

 

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO  NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE v TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMŮŽEME VÁM ŘEŠIT  NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB
 • Osobní hygiena (denní hygiena, mytí a koupání, pomoc při fyziologické potřebě)
 • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, vyzouvání..)
 • Samostatný pohyb (změna polohy, přemístění malých předmětů, pohyb ve vlastním prostoru)
 • Zajištění stravování (příprava stavy, přijímání stravy, zajištění potravin)
 • Péče o domácnost (stlaní lůžka, žehlení, úklid  domácnosti, drobné opravy prádla, topení v domácnosti)
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím  (orientace v prostoru, komunikace, zajištění běžných veřejných služeb)
PORADÍME VÁM PŘI ŘEŠENÍ  NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE  V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB
 • Seberealizace (vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti)
 • Péče o zdraví a bezpečí (zdravotní prevence, zdravá výživa, zdraví)
 • Uplatnění práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (finanční a majetková oblast, vyřízení dokladů, uplatnění práv)
 • Podpora rodičovských kompetencí (péče o děti)

Zajištěná potřeb v souladu s regionální kartou

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v §40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady

Postup při řešení stížností uživatelů služeb

Kapacita služby

je stanovena – na okamžitou kapacitu služby – tzn. 1 pracovník může zajistit službu právě u jednoho klienta.
Okamžitá kapacita 15 uživatelů
 
Ostatní informace o službě