Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční dar 16 000,- Kč na podporu svozové služby Denního stacionáře sv. Damiána.
Výstřižek - nadace tesco

Stacionář je určen osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami  (včetně autismu) ve věkuStacionář
16 – 64 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu, který jim činí oslabení nebo ztrátu schopností, problémy při naplňování potřeb, vztahové problémy, sociální vyloučení a problémy s uplatňováním práv.

Těmto osobám poskytujeme pomoc a podporu při zajišťování základních potřeb, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, udržujeme i rozvíjíme schopnosti a dovednosti směřující ke zlepšení kvality běžného života. Zároveň svou provozní dobou - pondělí až pátek od 6:15 do 16:15 hod.- doplňujeme péči pečujících osob, které mají možnost žít v přirozeném rytmu týdne a být ekonomicky aktivní.

Služby poskytujeme v Denním stacionáři sv. Damiána, Mašovická 10, Znojmo - Hradiště a blízkém okolí. kontakt na službu
 
Provozní doba: pracovní dny od 6:15 do 16:15 hodin.
 
Kapacita stacionáře: 20 uživatelů za den
 
Pracovníci:
Služby Denního stacionáře poskytují odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou speciálně vyškoleni pro tuto činnost.
 • Vedoucí stacionáře, sociální pracovník: Mgr. Soňa Foitová, tel. 604 294 184
 • Pracovníci v sociálních službách
Ostatní informace, které se můžete o pracovních pozicích dozvědět.

Poslání

Posláním Denního stacionáře sv. Damiána je poskytovat ambulantní sociální služby osobám ze Znojma a znojemského okresu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Individuálním přístupem a podporou samostatnosti zajišťujeme jejich základní potřeby, udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného života.

Cílová skupina

Okruhem osob, kterým Denní stacionář sv. Damiána poskytuje sociální služby, jsou:
 • osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami (včetně autismu)
 • osoby ve věku 16 až 64 let

Cíle služeb

Cílem služeb v Denním stacionáři sv. Damiána je:
 • začlenění uživatele do společnosti
 • aby si uživatel osvojil dovednosti, které mu umožní žít běžný život ve společenském prostředí
 • odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě v oblasti naplňování základních potřeb

Usilujeme o maximálně možnou úroveň naplnění cílů podle individuálních schopností a možností uživatele.

Poskytované služby

Celou nabídku poskytovaných služeb v denním stacionáři najdete na Kartě poskytovaných činností.pdf. Osoby si vybírají služby z nabídky podle svých aktuálních potřeb. Na konkrétním poskytování služeb se společně domlouváme a stvrzujeme podpisem smlouvy.

Úhradu za poskytované sociální služby hradí uživatel služeb podle aktuálně platného sazebníku vycházejícího ze zákona č. 108/2006 Sb. a §12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. sazebník - od 1. 7. 2018.pdf

Zásady poskytovaných služeb:

 • zachování lidské důstojnosti a práv uživatelů
Zásadu naplňují všichni zaměstnanci svým uctivým chováním k uživatelům zařízení, a to dle týkajících se norem, předpisů, kodexů a vlastní empatie. Pracovníci respektují a dodržují práva všech uživatelů.
 
 •  uplatňování individuálního přístupu
Přihlížíme na jedinečnost uživatele (na jeho možnosti, schopnosti, individuální potřeby), přizpůsobujeme mu individuálně vhodnou komunikaci, aktivizaci, podporu při činnostech a stanovujeme reálné individuální cíle s respektováním vlastní vůle.
 
 • zachování mlčenlivosti

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • podpora nezávislosti a sociálního začleňování uživatelů
Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.
 

otázky a odpovědi