Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

S čím vám můžeme pomoci

KDO JSME / O CO USILUJEME                                         

Denní stacionář svatého Damiána Znojmo poskytuje ambulantní sociální služby.

V Denním stacionáři pečujeme o lidi, kteří mají nějaké postižení, bydlí doma se svou rodinou, nechodí do práce, nemohou zůstat sami doma, potřebují od někoho pomoct nebo mají problém. Proto pravidelně dochází během dne do Denního stacionáře.

Denní stacionář pomáhá lidem udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které vedou ke zlepšení běžného života.

Lidem, kteří chodí do Denního stacionáře, říkáme uživatelé, protože užívají sociální službu.

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby poskytujeme v Denním stacionáři sv. Damiána na adrese Mašovická 10, Znojmo - Hradiště

CHCEME DOSÁHNOUT TOHO, ABY OSOBY, KTERÝM POMÁHÁME

 • měly umožněnou pomoc a péči, jakou zrovna potřebují
 • zvládaly péči o svou osobu, o zdraví a domácnost, strukturalizovat si den, využívat běžně dostupné služby a další dovednosti všedního dne
 • se zvládly pracovně uplatnit, umět trávit volný čas aktivně a smysluplně
 • dokázaly udržovat přirozené vztahy s ostatními lidmi - setkávat se s širší rodinou, přáteli, vrstevníky, mít základní znalosti, jak udržovat partnerský vztah, dokázat se s těmito lidmi dorozumět

KOMU POMÁHÁME

Pomáháme osobám s mentálním a kombinovaným postižením (včetně autismu), ve věku 16 – 64 let.

KAPACITA

V Denním stacionáři může v jednu chvíli být až 25 uživatelů. 

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT, V ČEM VÁS MŮŽEME PODPOŘIT NEBO VÁM POMOCI?

PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • Potřebujete pomoc s oblékáním nebo obouváním?
 • Potřebujete pomoct s celkovou úpravou vzhledu?
 • Potřebujete pomoct s polohováním (na lůžku, vozíku)?
 • Potřebujete něco během dne podat, přenést?
 • Potřebujete pomoct někam se přemístit, s pohybem nebo s orientací v Denním stacionáři a venku (v okolí)?
 • Potřebujete pomoct s dopravou do/z Denního stacionáře?
 • Potřebujete pomoct se najíst, napít?

OSOBNÍ HYGIENA

 • Potřebujete pomoct s osobní očistou během dne?
 • Potřebujete pomoct s péčí o ústa, vlasy, nehty, oči, uši?
 • Potřebujete se umýt, osprchovat?
 • Potřebujete pomoc při použití WC?
 • Potřebujete pomoct s výměnou inkontinenčních pomůcek?

SEBEREALIZACE

 • Cítíte se osaměle, nemáte často dobrou náladu, nic Vás nebaví?
 • Chcete se naučit něco nového?
 • Chcete si procvičovat dovednosti, které už umíte?
 • Chcete se naučit pracovat?
 • Chcete pomoct se studiem?
 • Chcete pomoct najít nějakou oblíbenou činnost?

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

 • Potřebujete pomůcky, které zvýší Vaše bezpečí?
 • Zajímá Vás, jak pečovat o své zdraví?
 • Bojíte se jít k lékaři?
 • Potřebujete pomoct s dodržováním lékařských doporučení (dietní aj. režim)?
 • Chcete si popovídat o tom, co Vás trápí?

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • Potřebujete pomoct s komunikací a dorozuměním se?
 • Nemáte kamarády?
 • Chcete vědět, jak s lidmi vycházet?
 • Potřebujete se naučit zvyky společnosti a eliminovat své zlozvyky?
 • Neumíte si přečíst dopis?
 • Potřebujete pomoct s orientací v čase a osobách?
 • Potřebujete pomoct s využíváním běžných služeb (například obchodu, úřadu, dopravy)?

PRÁVA, OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Potřebujete pomoct nebo se chcete naučit hospodařit s penězi?
 • Co dělat s dluhy nebo exekucí?
 • Potřebujete pomoct s uzavřením smlouvy nebo s nakládáním s majetkem?
 • Potřebujete pomoct s vyřízením sociálních dávek?
 • Nevíte, kde hledat pomoc?
 • Máte propadlé osobní doklady?
 • Potřebujete pomoct s uplatněním politických práv?
 • Máte pocit, že Vás někdo zneužívá?

MŮŽEME VÁM POMOCI A PODPOŘIT V ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO POTŘEB

PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Zajistíme Vám nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc při převlékání, přezouvání, celkové úpravě vzhledu, při pohybu, změně polohy těla, manipulaci s předměty, pomoc s prostorovou orientací a při samostatném pohybu, s dopravou do stacionáře, pomoc se zajištěním, výběrem stravy, při přípravě a podávání jídla, pomoc při přijímání stravy a pití.

OSOBNÍ HYGIENA

Zajistíme Vám nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc s běžnou hygienou, při péči o tělo, mytí, sprchování, pomoc při použití WC a s výměnou inkontinenčních pomůcek.

SEBEREALIZACE

Zajistíme Vám nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc při vlastní seberealizaci, při nácviku péče o domácnost, při volbě, hledání a přípravě na pracovní uplatnění, na aktivní a smysluplné trávení volného času, pomoc při realizaci oblíbených činností.

 ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Zajistíme Vám pomoc při péči o zdraví a zajištění bezpečí, získání vědomostí o jednoduchém ošetření, návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu, o zdravé výživě, rozvoj a udržování hybnosti, fyzické zdatnosti, psychické pohody.

 KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Zajistíme Vám nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc při komunikaci, dorozumívání, navazování a udržování kontaktů, vztahů s rodinou a ostatními lidmi, při orientaci v čase a osobách, při využívání dostupných služeb.

 PRÁVA, OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zajistíme nácvik a udržování schopností a dovedností i pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek, vyřizování dokladů, uplatnění politického práva, při ochraně před zneužíváním.

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Za služby Denního stacionáře se platí.

V Sazebníku je uvedeno, kolik jednotlivé služby stojí.

Platný Sazebník najdete ZDE.

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

a) SMLOUVA o poskytování sociální služby

Služby Denního stacionáře poskytujeme po uzavření a podpisu smlouvy s Vámi.

Smlouvu může uživatel kdykoliv vypovědět bez udání důvodu.

b) STÍŽNOST, zpětná vazba

Jakýkoliv občan může podat podnět, připomínku či stížnost prostřednictvím kontaktů Denního stacionáře uvedených níže.

Postup pro podání stížnosti najdete ZDE.

Další informace o službě

POSLÁNÍ  SLUŽBY

Posláním Denního stacionáře sv. Damiána je poskytovat ambulantní sociální služby osobám ze Znojma a znojemského okresu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Individuálním přístupem a podporou samostatnosti zajišťujeme jejich základní potřeby, udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného života.


CÍLE SLUŽBY

Cílem poskytovaných služeb je uživatel, který:

 • má umožněno naplňování individuálních potřeb
 • zvládá praktické dovednosti všedního dne

(zvládá péči o svou osobu, o zdraví a domácnost, strukturalizovat si den, využívá běžně dostupné služby)

 • dosahuje seberealizace

(zvládá se pracovně uplatňovat, umí trávit volný čas aktivně a smysluplně)

 • dokáže udržovat přirozené vztahy s ostatními lidmi (setkává se s širší rodinou, přáteli, vrstevníky, disponuje základními znalostmi, jak udržovat partnerský vztah, dokáže se s těmito osobami dorozumět)

Usilujeme o maximálně možnou úroveň naplnění cílů podle individuálních schopností a možností uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení:

 • mentálního postižení
 • kombinovaného postižení (včetně autismu)

Věkové vymezení cílové skupiny: 16 až 64 let


ZÁSADY DENNÍHO STACIONÁŘE SV. DAMIÁNA ZNOJMO:

 • Respektujeme práva uživatelů

Uživatel služby je v procesu poskytování služeb respektován jako partner. Tato zásada se odráží v chování pracovníků služby k uživatelům a zájemcům o služby. Pracovníci respektují právo uživatele na informace a právo uživatele vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí. Také respektují právo uživatele odmítnout službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Základem práce pracovníků je tolerance, úcta k lidské důstojnosti a respekt k projevům svobodné vůle uživatele.

 • Uplatňujeme individuální přístup

Pracovník respektuje a bere ohled na specifické potřeby uživatele služeb. Přihlížíme na jeho jedinečnost (na možnosti, schopnosti, individuální potřeby), přizpůsobujeme mu individuálně vhodnou komunikaci, aktivizaci, podporu při činnostech a stanovujeme reálné individuální cíle s respektováním vlastní vůle, k jíž uplatňování vytváříme podmínky.

 • Podporujeme samostatnost uživatelů

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele a motivují ho k činnostem, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace. Motivujeme uživatele, aby se sám aktivně podílel na získávání kompetencí, které usnadní jeho zapojení do běžného života.

 • Podporujeme zodpovědnost uživatelů za svá jednání a rozhodnutí

Vedeme uživatele, aby si i vedle práv uvědomovali zodpovědnost, povinnosti, důsledky svého jednání a rozhodnutí.

POMÁHÁME ŘEŠIT TYTO NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE v TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB:

POMÁHÁME ŘEŠIT NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITAUCI V TĚCHTO OBLASTECH POTŘEB

 • Nepříznivý zdravotní stav omezuje schopnosti nutné pro zvládání praktických dovedností všedního dne, dopady zdravotního postižení oslabují soběstačnost a samostatnost osob, činí osobu závislou na pomoci jiné osoby.
 • Problémy při naplňování potřeb – absence dávek, příspěvku na péči, nedostatek možností, schopností a znalostí, jak udržovat a rozvíjet dovednosti a vědomosti, špatné hygienické, pracovní, stravovací návyky, nedostatečná finanční gramotnost.
 • Vztahové problémy, sociální vyloučení – nedostatek společenských kontaktů, samota, konflikty, absence vztahů a kontaktu s vrstevníky.
 • Problémy s uplatňováním práv a obstaráváním osobních záležitostí – obtíže při uzavírání smluv, při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, absence spolupráce s jinými potenciálními zdroji pomoci (úřady, lékaři,…)

POSKYTOVANÉ ÚKONY:

DENNÍ STACIONÁŘ SV. DAMIÁNA ZNOJMO POSKYTUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

(DLE § 46, ZÁKONA 108/2006 SB., ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v platném znění)

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DENNÍ STACIONÁŘ SV. DAMIÁNA ZNOJMO JE REGISTROVÁN V REGISTRU POSKYOTVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽEB

Kontakt

Denní stacionář sv. Damiána Znojmo

Mašovická 10,

66902 Znojmo

Tel.: 731 594 195

damian@znojmo.charita.cz

Vedoucí služby

Mgr. Soňa Foitová

Tel. : 604 294 184

sona.foitova@znojmo.charita.cz

Doba poskytování služby

Poskytování služeb nabízíme v pracovní dny:

6:15 – 16:15 hod.

Provozní doba kanceláře (doba pro veřejnost):

po – pá    7:30 – 15:00 hod. (v pracovní dny)

Stacionář