Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

logo ip

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

57_Regionalni+karta+sluzeb_Azylovy+dum_JMK_2016.pdf

 

FA75BAB2-3568-42A0-85D3-672E462A8910V Domově pomáháme matkám a otcům s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé životní situaci a podporujeme matky a otce k plnohodnotnému životu.

Pevná linka zrušena! Kontakt na službu

Žádost o službu

Poslání:

Posláním Domova pro matky a otce v tísni je poskytnout ubytování, podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb, zaměstnání, v péči o dítě a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je určena pro matky a otce s dětmi, těhotným ženám nebo osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami.

Cílem služby je:

 • Poskytnout ubytování matkám, otcům, těhotným ženám a jiným osobám s dětmi, kterým bylo svěřeno dítě do péče.
 • Pomoci klientům zajistit bydlení, zaměstnání, péči o děti a obstarávání osobní záležitostí.

Cílová skupina:

 • Rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Zásady poskytování služby:

 • individuální přístup k uživateli
 • podporujeme samostatnost uživatele
 • posilování sociálního začlenění
 • dodržujeme soukromí uživatele
 • zachováváme lidskou důstojnost a práva uživatele

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomáháme řešit tyto oblasti potřeb:

 • Základní stabilizace (ubytování, hygiena, materiální pomoc, strava, základní informace)
 • Vzdělávání (příprava na zařazení se na trh práce)
 • Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce)
 • Základní doklady (identifikační doklady, ostatní osobní doklady, doklady – oblast rodinného práva, zákona o SPOD)
 • Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití soc. dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení)
 • Posilování rodičovských kompetencí (péče o děti, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí, opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí)
 • Navazující bydlení (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení)
 • Kontakt se společenským prostředím (vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, s vrstevníky a partnerských vztahů)
 • Zdraví a bezpečí (základní zdravotní péče, řešení infekčních onemocnění)

Jedná se o placenou sociální službu, dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Úhrada za poskytnutí sociální služby:
 
Těhotná žena                       130,- Kč/den
Matka/otec                          100,- Kč/den
Dítě                                       70,- Kč/den
 
Kapacita zařízení : K dispozici je 13 bytových jednotek s 43 lůžky, přičemž rodiny s dítětem/dětmi obývají samostatně bytovou jednotku.