Coolna Moravský Krumlov

Coolna MK2iDruh sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
 
Okruh osob: Starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let).
 
Kontakt na službu v Moravském Krumlově
 
Kapacita ambulantní formy poskytování:
 • počet klientů - 20
 • jedná se o okamžitou kapacitu
Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

úterý:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

středa:

14:00 - 16:00 - školní prázdniny: 12:00-14:00

čtvrtek:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

pátek:

12:00 - 16:00 - školní prázdniny: 10:00-14:00

Kapacita terénní formy poskytování:
 • počet klientů - 2
 • jedná se o okamžitou kapacitu
Provozní doba terénní formy poskytování:

středa:

12:00 - 18:00

Poslání nízkoprahového Klubu Coolna:

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých v Moravském Krumlově, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

Cíle Klubu Coolna:

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu Coolna jsou:

 • Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě. 
 • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
 • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.
 • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.
 • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny.
 • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

Zásady poskytovaných služeb:

Klub Coolna  poskytuje služby v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).
 
 • Individuální přístup
Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.
 
 • Aktivní působení
Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.
 
 • Mlčenlivost
Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 
 • Nízkoprahovost - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti:
 • dostupnost - provozní doba a charakter služby odpovídá potřebám cílové skupiny,
 • bezplatnost - základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné,
 • bezpečný prostor - je zajišťován prostřednictvím pravidel Klubu Coolna,
 • dobrovolnost - uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti,
 • anonymita - Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby,
 • respekt - služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu.

Pomáháme řešit tyto nepříznivé životní situace:

 • volný čas - opakovaný výskyt a pohyb na určitém místě („zevl“- nudění se, nic nedělání) s partou i bez party, pasivní trávení volného času,
 • rizikové skupiny - výskyt ve skupině, která vykazuje znaky společensky nepřijatelného chování, (např. vytetovaný hákový kříž, užívání návykových látek, hlasitý projev na veřejnosti),
 • konfliktní jednání - nápadné chování (např. agresivní, samotářské, zmatené), dostávají do konfliktů, ohrožují sebe sama nebo jejich okolí, dávají přednost způsobu života "tady a teď" před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • škola - špatný prospěch, záškoláctví,
 • šikana - oběť či agresor, chce pomoci šikanu řešit,
 • vztahy - s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama,
 • životní styl, péče o sebe - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, samotetování, promiskuita, problémy s přijetím sebe sama, zanedbaná péče o vlastní osobu (např. zapáchající uživatel, špinavé a roztrhané oblečení),
 • rodina - nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, generační konflikty, konflikty se sourozenci, neplnění základní rodičovských povinností,
 • sociální dovednosti - neumí řešit NSS, neuvědomuje si NSS, těžce se orientují ve svém sociálním prostředí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • drogy - experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),
 • zákon - problémy se zákonem a společenskými normami (jízda na skejtu či bike, kde to není povoleno, rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog).

Cílová skupina Klubu Coolna:

Děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se v Moravském Krumlově, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci, ve které se těžce orientují a která je obtížně řešitelná vlastními silami. Znaky NSS (charakteristiky cílové skupiny):

 • opakovaný výskyt a pohyb na určitém místě (zevl[1]) s partou (může být i bez party),
 • výskyt ve skupině, která vykazuje znaky společensky nepřijatelného chování, (např. vytetovaný hákový kříž, užívání návykových látek, hlasitý projev na veřejnosti),
 • pasivní trávení volného času,
 • nápadné chování (např. agresivní, samotářské, zmatené),
 • problémy se školou (špatný prospěch, záškoláctví),
 • šikana,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a neuvědomují si svoji NSS,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, samotetování, promiskuita), problémy s přijetím sebe sama,
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, generační konflikty, konflikty se sourozenci),
 • neumí řešit NSS, neuvědomuje si NSS,
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),
 • dávají přednost způsobu života "tady a teď", před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat,
 • problémy se zákonem a společenskými normami (jízda na skejtu či bike, kde to není povoleno, rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog),
 • zanedbaná péče o vlastní osobu (např. zapáchající uživatel, špinavé a roztrhané oblečení),
 • neplnění základní rodičovských povinností.
Oblasti potřeb, ve kterých vám můžeme pomoci:
 • základní stabilizace – základní informace, možnost poradit se,
 • vzdělávání – docházka do školy, obstát v plnění školních povinností, orientace ve volbě profesní přípravy a příprava na zařazení se na trh práce,
 • pracovní uplatnění – zařazení se a udržení se na trhu práce,
 • základní doklady – identifikační a jiné osobní doklady,
 • osobní kompetence – rozvoj každodenních osobních kompetencí, zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, práva a povinnosti v běžném životě,
 • ochrana práv, bezpečnost a kriminalita – rozpoznání a podpora při řešení trestné činnosti směřované na osobu, rozpoznání a podpora při řešení následků trestné činnosti osoby a prevence recidivy, předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků,
 • kontakt se společenským prostředím – vytváření funkčních sociálních vazeb,
 • rodina a její uspořádání – vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, doklady v oblasti rodinného práva a zákona o OSPOD,
 • zdraví a bezpečí – zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života,
 • hmotné zabezpečení – hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení,
 • bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, vedení chodu domácnosti.
Základní činnosti a úkony
 

Jak si stěžovat?

Popis sídla: Jednopatrový dům, adresa Břízová 254, Moravský Krumlov