Coolna Moravský Krumlov

 

O nás

Co to je Klub Coolna Moravský Krumlov?

Klub Coolna Moravský Krumlov je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 11 do 26 let. Poskytujeme podporu a pomoc mladým lidem. Pomáháme jim s jejich nepříznivými životními situacemi. Zároveň jim také poskytujeme podporu v tom, co je baví, hledají u nás zázemí pro zdokonalení sebe sama, či řešení konkrétních problémů.

Nabízíme dvě formy služby: terénní a ambulantní.

Pomáháme rozvíjet dovednosti a zájmy. Aktivně vyhledáváme mládež, která tráví svůj čas nežádoucím či rizikovým způsobem a snažíme se tyto sociálně patologické jevy minimalizovat. Mládež má možnost využít službu v odpoledních hodinách v klubu či terénu.  Smyslem také je to, aby si naši klienti sami přicházeli na to, co je pro ně vhodné, jak by měli trávit svůj volný čas a především reagujeme na jejich aktuální potřeby, včetně toho, co se právě řeší ve městě či škole, ve spojitosti s rizikovým chováním. Naše práce je hovořit s nimi o těchto situacích a díky vybudované důvěře máme možnost s nimi probírat různá řešení

Co znamená pojem nízkoprahový?

Nízkoprahový znamená bez omezení. Zdarma k nám může kdokoliv. Jediný požadavek je ten, že musí spadat věkem do cílové skupiny a má zájem s námi řešit svou momentální situaci, se kterou si sám neví rady. Pokud k nám dojde někdo, kdo přesahuje věkovou hranici, tak ho odkážeme na jinou sociální službu.

Dále jsme anonymní a každý k nám chodí dobrovolně. Klienti mohou během otevírací doby kdykoliv přijít a kdykoliv odejít a je pouze na nich, zda budou chodit pravidelně či ne.

Forma ambulantní a terénní, co to znamená? 

Ambulantní forma znamená, že mohou uživatelé využívat prostor a pomoc od pracovníků přímo v klubu, na adrese Břízová 254, Moravský Krumlov. Streetwork neboli terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí mladých lidí (venku, na vrabčáku, v parku, nebo třeba v kavárně).

Jací mladí lidé využívají službu nejčastěji?

Je to hodně různé.  Často jde o děti či mládež, která neumí nebo neví, jak smysluplně trávit svůj volný čas. Setkáváme se s tím, že se klienti nudí nebo se jim nechce plnit své povinnosti. Někteří se jen potřebují někomu svěřit, či vypovídat se. Mohou mít také například problémy z důvodu diskriminace, nezapadají do kolektivu, sebepoškozují se, rodiče se jim nevěnují nebo na ně mají negativní vliv atd. Máme však i klienty aktivní, kteří nepřichází s žádným problémem, zároveň hledají podporu, naslouchání, kterého ve svém okolí nenajdou tolik, kolik pro sebe potřebují.

V rámci naší služby jsme v kontaktu s dětmi a mládeží ze základních i středních škol města Moravský Krumlov. Pro školy z Moravského Krumlova a okolí organizujeme také preventivní přednášky a workshopy.

Kolik lidí k vám chodí?

V klubu máme omezenou momentální kapacitu a to je 20 uživatelů v jeden okamžik. V zimním období za celý den náš klub navštíví až 30 uživatelů.

Počet uživatelů ovlivňuje roční období, prázdniny a také forma poskytování služby. Jiné je to v klubu a jiné zase v terénu. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na chod naší služby.

Průměrně se za rok setkáme se 140 mladými lidmi, s nimiž proběhne 7500 kontaktů a 2500 intervencí.

Máte v popisu práce pro mládež vymýšlet koníčky či je aktivně zabavit?

Naším hlavním cílem není nabízet volnočasové aktivity. V první řadě jde u nás především o poradenství.  Klienti na klubu mají možnost si zahrát pin-pong, stolní fotbálek, deskové hry apod., ale tyto aktivity slouží spíše jako prostředek k navázání kontaktu.

S čím vám můžeme pomoci

Pomáháme řešit situace, se kterými si nevíš rady

 • výskyt ve skupině, která vykazuje znaky společensky nepřijatelného chování, (např. vytetovaný hákový kříž, užívání návykových látek, hlasitý projev na veřejnosti),
 • nuda, pasivní trávení volného času,
 • nápadné chování (např. agresivní, samotářské, zmatené),
 • problémy se školou (špatný prospěch, záškoláctví),
 • šikana (kyberšikana, sexting, nebezpečí na internetu),
 • problémy s okolím,
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
 • neschopnost nebo neochota říci si o pomoc nebo péči, či pravidelně tuto pomoc přijímat,
 • ohrožující, konfliktní životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, samotetování, promiskuita), problémy s přijetím sebe sama,
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, generační konflikty, konflikty se sourozenci),
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),
 • problémy se zákonem a společenskými normami (jízda na skejtu či bike, kde to není povoleno, rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog),
 • zanedbaná péče o vlastní osobu (např. zapáchající uživatel, špinavé a roztrhané oblečení),
 • neplnění základní rodičovských povinností.

Co přesně děláme:

Základní informace, možnost poradit se

 • zeptej se na cokoliv, čemu nerozumíš, co tě zajímá, co tě trápí,
 • můžeš zde řešit všechno, co tě napadá nebo to nemáš komu říct,
 • můžeš se zde potkávat se svými kamarády,
 • můžeš zde trávit svůj volný čas.

Vzdělávání

 • můžeš zde řešit školu, využít PC nebo si něco vytisknout,
 • nabízíme zázemí pro přípravu do školy (úkoly, projekty, zkoušení z naučené látky),
 • probereme, kam dál po škole, čím bys chtěl být:- co jsi schopen,

- co tě baví,

- co umíš,

- co od práce očekáváš,

- v čem se můžeš zlepšit.

Pracovní uplatnění

 • pomůžeme ti napsat: životopis, motivační dopis,
 • řekneme si, jak probíhá pohovor.

Vyřízení dokladů

 • informace o tom, jaké doklady potřebuješ,
 • kde doklady získáš.

Osobní kompetence

 • rozvíjej se v různých oblastech, podpoříme tě v tom, co se chceš naučit,
 • získáš odpovědi na intimní otázky,
 • probereme témata: sexualita a partnerské vztahy, láska, přátelství.

Práva a povinnosti v mém životě

 • můžeš se naučit odlišit mezi tím, co musíš, nesmíš, můžeš,
 • dozvíš se, co se stane, když: budeš užívat návykové látky, nezdravě jíst, málo sportovat, hodně sedět u počítače nebo s telefonem v ruce, pohybovat se v partě, která se nechová společensky přijatelně,
 • informace o trestných činech, přestupcích.

Já a okolí (kontakt se společenským prostředím)

 • jak využít svůj volný čas,
 • internet a sociální sítě,
 • jak se chovat ve společnosti, „slušné chování“,
 • sebeprezentace – jak působí tvůj vzhled a tvé chování na okolí.

Já a rodina

 • možnost pokecat si o tom, co tě štve, co zažíváš doma…,
 • dozvíš se, jaká je tvoje role v rodině, jaká máš práva a povinnosti,
 • poradíme a podpoříme tě v jednání s institucemi, např. OSPOD.

Zdraví a bezpečí

 • víš, kdy a jakého lékaře navštívit a jak předcházet onemocnění?

Hmotné zabezpečení

 • poradíme ti, jak šetřit, investovat, spořit,
 • pomůžeme ti řešit situaci, když někde dlužíš peníze, nebo někdo dluží tobě,
 • poradíme, jak získat peníze, na které máš ze zákona nárok.

Bydlení

 • Probereme koupi bytu nebo domu, podnájem, smlouvy, hypotéku,
 • můžeme řešit hledání bydlení nebo ubytování a povinnosti, které se pojí s bydlením,
 • také probereme nastavení plateb spojených s bydlením, energie, výdaje za bydlení, co je třeba zařídit, abys mohl bydlet podle svých představ a co obnáší samostatné bydlení.

Další informace o službě

Základní činnosti a postupy

Základní činnosti a postupy práce

Veřejný závazek

Jedná se o soubor zveřejňovaných informací, pomocí kterých organizace informuje veřejnost, odborníky, zájemce o službu a další osoby o nabízených službách v rámci nízkoprahového klubu COOLNA. Obsahem je poslání zařízení, cílová skupina, cíle a zásady poskytovaných služeb. Obecně pracovníci zařízení pracují s uživateli tak, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, své přirozené vztahové sítě a vlastní možnosti.

Zveřejnění závazků, cílů a poslání:

 • webové stránky Oblastní charity Znojmo www.znojmo.charita.cz
 • letáky poskytnuté osobně zájemcům o službu a dle potřeby dalším institucím: (obecním úřadům, školám, školským zařízením, vybraným projektům OCHZ, probační a mediační službě, městské policii apod.),
 • na nástěnce v klubu,
 • osobní předání informací při kontaktu se zájemcem o poskytnutí služby,
 • facebook a instagram Klub Coolna Moravský Krumlov,
 • mpsv.cz - registr poskytovatelů sociálních služeb.

Poslání nízkoprahového Klubu Coolna Moravský Krumlov

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých v Moravském Krumlově, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

Cílová skupina Klubu COOLNA

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 11 - 26 let z Moravského Krumlova a okolí, jež zažívají nepříznivou sociální situaci, ve které se těžce orientují a která je obtížně řešitelná vlastními silami.

Cíle Klubu Coolna

 • Zlepšena kvalita života klientů ohrožených společensky nežádoucími jevy.
 • Navýšena orientace klientů v jejich sociálním prostředí.
 • Klienti mají zlepšeny podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Zásady poskytovaných služeb

Klub Coolna  poskytuje služby v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

 • Individuální přístup

Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

 • Aktivní působení

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

 • Mlčenlivost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • Nízkoprahovost - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti:
 • Dostupnost - provozní doba a charakter služby odpovídá potřebám cílové skupiny.
 • Bezplatnost - základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné.
 • Bezpečný prostor - je zajišťován prostřednictvím pravidel Klubu Coolna.
 • Dobrovolnost - uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti.
 • Anonymita - Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.
 • Respekt - služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu.

Kapacita služby:

Kapacita ambulantní – je dána prostorem (velikostí), ve kterém je ambulantní služba poskytována

 • Okamžitá kapacita klubu: 20 uživatelů         
 • Maximální denní kapacita:  40 uživatelů

Kapacita terénní – okamžitá kapacita je dána personálním zajištěním

 • Okamžitá kapacita v terénu: 2 uživatelé      
 • Maximální denní kapacita: 10 uživatel

 

Kontakt

Tel.: 739 389 274, 731 646 969
Břízová 254, Moravský Krumlov, 672 01

 

Provozní / otevírací doba klubu (Břízová 254, Moravský Krumlov):

pondělí:

12:00 - 18:00,     školní prázdniny: 10:00-16:00

úterý:

12:00 - 18:00,     školní prázdniny: 10:00-16:00

středa:

14:00 - 16:00,     školní prázdniny: 12:00-14:00

čtvrtek:

12:00 - 18:00,     školní prázdniny: 10:00-16:00

pátek:

12:00 - 16:00,     školní prázdniny: 10:00-14:00

 

Provozní doba terénní formy poskytování

středa:

12:00 - 18:00

(venku, na internátu, v kavárně, v Moravském Krumlově, může být i po předešlé domluvě na: 739 389 274, 731 646 969, FB: Klub Coolna Moravský Krumlov, IG: coolnamoravskykrumlov, email: coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz

 

Letáky, Facebook, Instagram

Leták služby-informace

Leták služby

 • Klub Coolna Moravský Krumlov
 • IG: coolnamoravskykrumlov

batoh