Coolna Moravský Krumlov

Coolna MK2iDruh sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
 
Okruh osob: Starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let).
 
Kontakt na službu v Moravském Krumlově
 
Kapacita ambulantní formy poskytování:
 • počet klientů - 20
 • jedná se o okamžitou kapacitu

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

úterý:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

středa:

14:00 - 16:00 - školní prázdniny: 12:00-14:00

čtvrtek:

12:00 - 18:00 - školní prázdniny: 10:00-16:00

pátek:

12:00 - 16:00 - školní prázdniny: 10:00-14:00

Kapacita terénní formy poskytování:
 • počet klientů - 2
 • jedná se o okamžitou kapacitu
Provozní doba terénní formy poskytování:

středa:

12:00 - 18:00

Poslání nízkoprahového Klubu Coolna:

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých v Moravském Krumlově, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

Cíle Klubu Coolna:

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu Coolna jsou:

 • Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě. 
 • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
 • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.
 • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.
 • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny.
 • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

Zásady poskytovaných služeb:

Klub Coolna  poskytuje služby v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

 • Individuální přístup - Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.
 • Aktivní působení - Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.
 • Mlčenlivost - Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 • Nízkoprahovost - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti:
 • Dostupnost - provozní doba a charakter služby odpovídá potřebám cílové skupiny.
 • Bezplatnost - základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné.
 • Bezpečný prostor - je zajišťován prostřednictvím pravidel Klubu Coolna.
 • Dobrovolnost - uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti.
 • Anonymita - Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.
 • Respekt - služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně     a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu

Cílová skupina Klubu Coolna:

Děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se v Moravském Krumlově, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.

Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života "tady a teď", před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.

Pomáháme řešit tyto nepříznivé životní situace:

 • volný čas - opakovaný výskyt a pohyb na určitém místě („zevl“- nudění se, nic nedělání) s partou i bez party, pasivní trávení volného času
 • rizikové skupiny - výskyt ve skupině, která vykazuje znaky společensky nepřijatelného chování, (např. vytetovaný hákový kříž, užívání návykových látek, hlasitý projev na veřejnosti)
 • Konfliktní jednání - nápadné chování (např. agresivní, samotářské, zmatené), dostávají do konfliktů, ohrožují sebe sama nebo jejich okolí, dávají přednost způsobu života "tady a teď", před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace.
 • škola - špatný prospěch, záškoláctví
 • šikana - oběť či agresor, chce pomoci šikanu řešit
 • vztahy - s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama
 • životní styl, péče o sebe - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, samotetování, promiskuita, problémy s přijetím sebe sama, zanedbaná péče o vlastní osobu (např. zapáchající uživatel, špinavé a roztrhané oblečení)
 • rodina - nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, generační konflikty, konflikty se sourozenci, neplnění základní rodičovských povinností
 • sociální dovednosti - neumí řešit NSS, neuvědomuje si NSS, těžce se orientují ve svém sociálním prostředí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
 • drogy - experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • zákon - problémy se zákonem a společenskými normami (jízda na skejtu či bike, kde to není povoleno, rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog)

Oblasti potřeb, ve kterých vám můžeme pomoci:

 • základní stabilizace – základní informace, možnost poradit se
 • vzdělávání – docházka do školy, obstát v plnění školních povinností, orientace ve volbě profesní přípravy a příprava na zařazení se na trh práce
 • pracovní uplatnění – zařazení se a udržení se na trhu práce
 • základní doklady – identifikační a jiné osobní doklady
 • osobní kompetence – rozvoj každodenních osobních kompetencí, zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, práva a povinnosti v běžném životě
 • ochrana práv, bezpečnost a kriminalita – rozpoznání a podpora při řešení trestné činnosti směřované na osobu, rozpoznání a podpora při řešení následků trestné činnosti osoby a prevence recidivy, předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků
 • kontakt se společenským prostředím – vytváření funkčních sociálních vazeb
 • rodina a její uspořádání – vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, doklady v oblasti rodinného práva a zákona o OSPOD
 • zdraví a bezpečí – zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života
 • hmotné zabezpečení – hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení
 • bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení, nebo ubytování, udržení bydlení, vedení chodu domácnosti

Základní činnosti a úkony

Jak si stěžovat?

Popis sídla: Jednopatrový dům, adresa Břízová 254, Moravský Krumlov