Osobní asistence Znojmo

Logo OPZ barevné

DSC03932

 

Sociální služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována prostřednictvím osobních asistentů osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje dle potřeb uživatelů a to bez časového omezení (24 hod denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domov – podstatou osobní asistence je tedy pomoc uživatelům na místě, v čase a při činnostech, při kterých potřebují.

Provozní doba kanceláře vedoucí je pondělí až pátek 7:00-12:00 a 12:30-15:30.

  Kontakt na službu

Služba se poskytuje za úhradu dle platného sazebníku úhrad. K hrazení služby lze využít příspěvek na péči. Máte-li zájem o osobní asistenci, zde si můžete stáhnout žádost o poskytování služby

POSLÁNÍ

Posláním služby Osobní asistence Znojmo je poskytovat terénní služby osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoby potřebují.

CÍL

Cílem služby Osobní asistence Znojmo je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim tak zapojení do běžného života společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílová skupina Osobní asistence Znojmo jsou osoby, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem k jejich věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení. Patří sem zejména osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, smyslovým a jiným zdravotním postižením, osoby s poruchami autistického spektra, osoby s chronickým duševním onemocněním a senioři. Služba je poskytována osobám bez omezení věku (dětem, dospělým i seniorům) a to z celého znojemského regionu (ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov).

ROZSAH POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ PODLE VYHLÁŠKY MPSV Č. 505/2006 SB.

UŽIVATELŮM NABÍZÍME PODPORU V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

osobní hygiena
 • běžná denní hygiena - čištění zubů, péče o zubní náhrady, holení, česání, mytí a úprava vlasů, péče o nehty (ostříhání, nalakování), péče o oči, péče o brýle, čištění uší a péče o naslouchadla
 • mytí a koupání - sprchování, koupání a ošetření pokožky po mytí
 • výkon fyziologické potřeby - použití WC a toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek a menstruačních vložek
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 
 • oblékání, obouvání, celková úprava vzhledu, líčení, použití deodorantu
samostatný pohyb
 • změna polohy na lůžku, vstávání a uléhání na lůžko, usedání na vozík, přesun na vozík, stání a sezení, použití polohovacích pomůcek
 • přemísťování a manipulace s předměty denní potřeby
 • pohyb ve vlastní domácnosti – bezpečný pohyb po místnosti, otevření a zamčení dveří, překonávání bariér (schodů, prahů)
 • pohyb mimo domácnost - chůze po rovině, po schodech, znalost cesty, zvládání přechodů apod.
zajištění stravování
 • zajištění potravin - nákup potravin, zajištění dodavatele stravy
 • příprava a přijímání stravy - vaření jídla a nápojů, ohřívání stravy, servírování stravy, porcování stravy, podání jídla a pití
péče o domácnost
 • úklid a údržba domácnosti – umytí nádobí, uložení věcí, běžný úklid domácnosti, setření prachu, vysávání, vytření podlah, úklid koupelny a WC, péče o květiny
 • obsluha domácích spotřebičů – obsluha pračky, trouby, lednice apod.
 • péče o oblečení a boty – praní, sušení, žehlení a uložení prádla
 • péče o lůžko – stlaní a převlékání lůžkovin
 • technická péče o domácnost - udržení tepelné pohody – větrání, topení, obsluha spotřebičů pro zajištění tepla a teplé vody
 • nakládání s odpady – třídění odpadu, odnášení odpadu
zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • orientace v místě, čase a osobách
 • společenské kontakty - navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů – kontakt s rodinou nebo blízkými, navazování partnerských vztahů, kontakt s přáteli
 • komunikace - schopnost srozumitelně se vyjádřit včetně alternativní komunikace (dostatečná slovní zásoba, používání piktogramů apod.)
 • využívání běžných veřejných služeb - využívání pošty, banky, navštěvování úřadu práce, obecního úřadu, zájmových klubů, čistírny, opravny, servisu, restaurace, kina, divadla, nakupování v obchodech, využití kadeřnictví apod.
seberealizace
 • vzdělávání - získání znalostí a dovedností – doprovod do školského nebo jiného vzdělávacího zařízení, podpora při zvládání nároků vzdělávání
 • příprava na zaměstnání – volba pracovního uplatnění a příprava na něj, hledání pracovního uplatnění
 • zaměstnání – docházka do zaměstnání, uplatňování práva na pomoc úřadu práce
 • oblíbené činnosti – znalost možností jak využít volný čas, čtení, poslech hudby, sledování televize, používání internetu, ruční práce, výtvarné činnosti, uspokojování duchovních potřeb (např. návštěva kostela), sportovní aktivity, péče o zvíře, sběratelství
péče o zdraví a bezpečí
 • zajištění bezpečí – přivolání pomoci, prevence pádů a zdravotních rizik spojených s onemocněním, využívání pomůcek
 • provedení jednoduchého ošetření – použití dezinfekce, obvazu
 • dodržování léčebného režimu – zajištění potřebných léků, užívání léků v lékařem stanovené době, dodržení doporučení lékaře, pravidelné cvičení, pití tekutin, dodržování diety, absolvování lékařských vyšetření, využívání kompenzačních pomůcek
 • znalost zásad zdravé výživy, znalost optimálního množství potravin
uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • hospodaření s finančními prostředky – provádění úhrad spojených s bydlením, provádění úhrad daní, poplatků a pojištění, rozvržení příjmů tak aby byly pokryty všechny platby
 • řešení dluhů a exekucí – jednání s věřiteli, jednání s orgánem, který nařídil exekuci
 • uzavírání smluv – smlouvy o nájmu, kupní smlouvy
 • nakládání s majetkem – převedení majetku, pronájem, darování, požádání o nenárokové dávky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří či invaliditě
 • zajištění platných osobních dokladů
 • účast na veřejném životě – uplatňování politických práv, uplatnění práva volit
 • ochrana práv – ochrana před zneužíváním, ochrana práv v oblasti sousedských či občanských vztahů, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě zneužití nebo domácího násilí
podpora rodičovských kompetencí
 • péče o děti - zabezpečení plnění školních povinností dětí – docházka do školy, příprava do školy, kontakt se školou, doučování
 • zajištění péče o dítě v domácím prostředí – zajištění odpovídající stravy, osobní hygieny a smysluplného trávení volného času
DÁLE POSKYTUJEME UŽIVATELŮM ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:
 • sociální služby nebo veřejné služby, které pomáhají uživateli řešit jeho nepříznivou sociální situaci (např. poradenství ohledně jiných druhů sociálních i zdravotních služeb, úřadů, veřejných služeb)
 • kompenzační a rehabilitační pomůcky (např. poradenství ohledně výběru vhodných kompenzačních pomůcek včetně zprostředkování zapůjčení pomůcek)
 • úpravy prostředí (např. poradenství ohledně bezbariérových úprav bytu či automobilu)
 • sociální dávky (např. poradenství ohledně příspěvku na péči, dávek hmotné nouze)
 • finanční otázky (zprostředkování dluhového poradenství, poradenství ohledně zajištění finančních prostředků na zajištění péče o osobu se zdravotním postižením nebo na zajištění koupě kompenzační pomůcky)
 • péče o osobu se zdravotním postižením (např. poradenství a zaškolení pečující osoby v péči o osobu se zdravotním postižením, poradenství ohledně vzdělávání, které je zaměřené na péči o osobu se zdravotním postižením, poradenství ohledně svépomocných skupin apod.)

Poskytované fakultativní činnosti

 • Nabízíme dopravu uživatele speciálně upraveným bezbariérovým vozidlem pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík. Automobil lze využít k přepravě k lékaři, na úřad, na nákup apod. dle potřeb uživatele. Úhrady za služby jsou dle Sazebník od 3_2020.pdf leták auto.pdf

ZÁSADY SLUŽBY     

 • podporujeme  soběstačnost uživatele
 • dodržujeme individuální přístup k uživateli
 • zachováváme práva a důstojnost uživatele
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
 • podporujeme nezávislost a sociální začleňování uživatelů

Postup při podávání stížností a vyřizování stížností

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je stanovena na 10 uživatelů, kterým je v jednom okamžiku možné zajistit osobní asistenci – okamžitá kapacita.

Schůzku je možné si  domluvit s vedoucí Osobní asistence, kde sdělíte své požadavky,vyplníte žádost o poskytování terénní sociální služby Osobní asistence Znojmo a kde vám budou předány veškeré důležité informace, týkající se poskytování služby; v případě, že se dohodnete s vedoucí zařízení na poskytování služby, bude s vámi uzavřena Smlouva o poskytování osobní asistence a budete požádáni o podpis další dokumentace související s poskytováním služby