Rodinný sociální asistent Znojmo

logo ip

 

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Služba Rodinný asistent získala Cenu kvality.

Rodinný soc.asistentSlužba Rodinný sociální rodinný asistent v TV Noe. Podívejte se!
 
 
 
 
 
 
Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Kontakt na službu
 
Služba je poskytována rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině, nařízený soudní dohled nad dítětem, výchovné problémy dětí aj.) Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent
 

Mohlo by se Vám hodit

Jak sestavit rodinný rozpočet

Úsporná kuchařka

O co usilujeme

Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem.
 

Čeho chceme dosáhnout

 • aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin
 • pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny
 • nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči

Komu pomáháme

Rodinám s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou.
Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy, se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.
Služba není určena pro bezdětné rodiny a pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

 

Pomůžeme Vám v těchto oblastech potřeb

 • Základní stabilizace rodiny (podpora, informovanost)
 • Rodina a její uspořádání, posilování rodičovství
 • Mít vyřízené doklady, zajištěné příjmy
 • Vzdělávání (rodičů, dětí)
 • Pracovní uplatnění
 • Hmotné zabezpečení (finanční zabezpečení rodiny)
 • Bydlení, vedení domácnosti
 • Zdraví a bezpečí, ochrana práv
 • Kontakt s veřejností, okolím, rodinou, zájmové činnosti

Pomáháme řešit tyto nepříznivé životní situace:

 • nedostatečná péče o děti, hygienu, ošacení a domácnost
 • nepřijetí rodičovské odpovědnosti a role
 • nefunkční rodinné či jiné sociální vztahy
 • špatné stravovací návyky v rodině
 • školní neúspěšnost dětí
 • nespolupráce rodiny se školou
 • žádný nebo malý příjem v rodině
 • dlouhodobá nezaměstnanost
 • neschopnost získat kvalifikaci, udržet si za-městnání
 • velké množství půjček, neřešení dluhů
 • neschopnost splácet půjčky
 • nedostatečná finanční gramotnost
 • nepobírání sociálních dávek, důchodů, na které má rodina nárok
 • nevyřešené nájemní vztahy (bydlení bez smlouvy)
 • nevyřízené osobní doklady, průkaz zdravotní pojišťovny
 • chybějící registrace u lékaře a jeho návštěva
 • neporozumění důsledkům úředních řízení v souvislosti se situací v rodině
 • nedostatek schopností v komunikaci při vyřizování osobních záležitostí
 • neznalost příznaků, způsobů přenosu infekčních onemocnění
 • neschopnost uplatnit svá práva, neznalost práv a povinností v rodinném životě
 • neschopnost rozpoznat vlastní chování, které je společensky nepřijatelné
 • rizikové chování na sociálních sítích, užívání návykových látek
 • neschopnost bezkonfliktního jednání vůči autoritám, veřejnosti a ostatním osobám
 • nedostatek informací o možnostech pomoci rodině
 • nízká míra motivace k řešení životní situace
Co je pro nás při práci důležité, čeho si při práci ceníme a čím se řídí pracovnice při poskytování služby:
 
1) Respektujeme potřeby rodiny a práva jednotlivých členů
2) Podporujeme zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí
3) Podporujeme samostatnost rodin při snaze zlepšit svou životní situaci
 

Co všechno děláme:

 • nácvik běžných životních dovedností s dospělými - telefonování, vyřizování běžných záležitostí na úřadech, vaření, pečení, nakupování, vedení domácnosti; pomáháme vyplňovat různé formuláře nebo psát formální dopisy; pomáháme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • pracovně výchovnou činnost s dětmi a rodiči – nácvik aktivit, které vedou k psychickému a sociálnímu rozvoji dětí, poskytujeme podporu pro přiměřené vzdělávání dětí
 • podporujeme rodiče a děti sdílením problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
 • poskytujeme komplexní sociální poradenství (jednorázové i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, finančního hospodaření a řešení dluhů
 • pomáháme při jednáních s institucemi např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři
 • pomáháme rodinám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy
 • motivujeme rodiny k řešení problémů, které způsobily jejich nepříznivou sociální situaci
 
Kdy a jak můžete využívat naší službu
Terénní forma poskytování služby:
(u Vás doma nebo někde jinde):
pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 
úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 
středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 
čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 
pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00
 
Ambulantní forma poskytování služby:
(kdy jsme vždy v kanceláři): 
pondělí: 8:00 - 10:00 
středa: 13:00 - 15:00
 
Kapacita
Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.
Pracovníci
 
Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, tel. 604 294 189
Sociální pracovnice: Bc. Tereza Petříčková, DiS., tel. 739 389 170, Bc. Kateřina Fialová, tel. 739 389 283
Pracovnice v sociálních službách: Dagmar Dřevojanová, tel. 731 619 894